Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 17. 6. 2008 v Hradci Králové

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Fínek, Cwiertka, Bartoš, Feltl, Abrabámová, Žaloudík, Stáhalová, Petera 
 • Omluveni: Jelínková
 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a překontroloval zápis, následně přivítal přítomné hostitel prof. Petera. 

 2. Uroonkologická diagnosticko - léčebná schémata
  Uroonkologická léčebná schémata jsou připravena k definitivnímu zpracování, do příštího týdne ještě možno poslat poslední připomínky od členů výboru. Komentář výboru SRBOF dodá prof. Petera též do týdne. Po setkání se zástupci Urologické společnosti (za ČOS Fínek a Petruželka) bude na www.linkos.cz a stránkách Urologické společnosti zveřejněna konečná verze, která bude konsensem a bude ji možné upravovat v pravidelných intervalech a bude otevřená k připomínkám a námětům všech členů uvedených společností. 

 3. Modrá kniha ČOS - nová aktualizovaná verze
  Modrá kniha je otevřena k  pravidelné úpravě na základě aktuálních výsledků klinických studií, termín dodání připomínek a návrhů změn pro aktualizované vydání poslat prof. Vyzulovi do týdne, aby byl dostatek času pro zpracování. Členům výboru bude ještě zaslán návrh vypracovaného doporučení pro podávání bisfosfonátů k připomínkám též do týdne. 

 4. Jednání se zástupci VZP
  27.6. v 10. 00 hod. navrhovaný termín setkání se zástupci VZP k jednání ohledně rozporů v  úhradách a doporučeních (SPC versus „žlutá kniha „ VZP). Připomínky a náměty možno zaslat k rukám prof. Vyzuly. 

 5. Tisková konference prof. Vorlíček:
  Tiskové konference na téma: Evropský parlament a onkologie splnila své poslání včetně pozitivní besedy s novináři. 

 6. Tesco běhy proti rakovině - termíny - účast členů společnosti víc než vhodná.
  Termíny vždy v sobotu dopoledne, kromě Prahy.
  • Plzeň 30.8.
  • Praha 13.9.
  • HK 23.8.
  • CB 6.9.
  • Frýdek Místek 20.9.
  • Brno 27.9.
  • Most 4.10. Vybrané finanční prostředky budou poukázány ČOS.


 7. Registry garantované ČOS
  Prof. Vyzula informoval o významném zlepšení všech registrů provozovaných pod patronací Rady registrů ČOS na všech pracovištích onkologické sítě kromě Ústavu radiační onkologie FN Bulovka Praha. Funkčnost registrů je jednou z podmínek pro zařazení do onkologické sítě garantované ČOS. 

 8. Termíny a místa schůzí výboru
  • 23.9. Praha /FN/
  • 14.10. Pardubice
  • 18.11. Brno / MOÚ/
  • 16.12. Praha /VFN/


 9. Noví členové ČOS: A. Lacková Cheb, M. Broďák Hradec Králové, J. Vlasák Třebíč, J. Abbas Třebíč, T. Aabed Mosul Oncology Hospitál. 

 10. Legislativa pro provádění genetických vyšetření
  legislativa genetických vyšetření - požadavky ČOS:
  Genetické vyšetřování lze provádět pouze v návaznosti na komplexní péči akreditovaných zdravotnických pracovišť. Spolupráce na přípravu podkladů pro úpravu stávající a přípravu budoucí legislativy provádění genetických testů a vyšetření musí být prováděna v úzké součinnosti a pouze za garance odborných společností včetně ČOS. 

 11. Odpověd řediteli Františkových lázní - prof. Vorlíček
  Ředitel MUDr.Josef Zoul dostal pozitivní odpověď, ČOS podporuje lázeňskou léčbu podle platných indikací. 

 12. Výbor vzal na vědomí dopis prim.Skovajsové ohledně připojení ke KOS Praha a SČK. 

 13. Perspectives in Urology - konference místo konání Praha 25.- 27.6. 
  Přihlášky stále možné.viz www.linkos.cz. Z hlediska urologické onkologie mimořádná událost za účastí předních světových expertů. 

 14. Diskuze
  Prof. Žaloudík: otázka další specializace, vymezení specializačních oborů. Současný stav: Atestace v oborech interní, radiační a dětské onkologie. Základ je interní kmen z interny (pro interní a radiační onkologii) a pediatrie. ČOS podporuje certifikované kurzy v chirurgické onkologii. Zápis ze schůze výboru ČOS bude zaslán vedoucím akreditačních komisí MZ ČR. V souvislosti s přijetím nového zákona o postgraduálním vzdělávání byly diskutovány i možnosti přidělení rezidentských míst kde je stav stále neprůhledný.