Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 27.května 2008 v Liberci

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Cwiertka, Bartoš, Feltl 
 • Omluveni: Abrahámová, Žaloudík, Stáhalová, Petera
 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a překontroloval zápis

 2. Prim. Bartoš přivítal všechny účastníky v Liberci 

 3. Prof. Petruželka informuje výbor ČOS o doporučených postupech v léčbě urologických malignit vytvořených Českou urologickou společností. Výbor ČOS velice pozitivně hodnotí kvalitu guidelines. Všichni členové výboru ČOS do 8.6. 2008 zašlou připomínky k návrhu prof. Petruželkovi. S výborem Urologické společnosti se nad doporučeními sejdou Petruželka, Fínek . 

 4. Běh Tesco - spoluorganizuje ČLS JEP, tisková konference na toto téma proběhne 10.6. 2008 ve 13 hodin v Praze, místo bude upřesněno. 

 5. Příručka k českému předsednictví EU Czech Oncology in Numbers 2008 vyjde na podzim 2008, náklady na vydání uhradí MZ ČR. 

 6. Výbor ČOS doporučuje uspořádat tiskovou konferenci na téma doporučení Evropské unie The Burden of Cancer, česká onkologie splňuje převážný počet doporučených bodů. Tisková konference se uskuteční 4.6. 2008 v Purkyňově ulici v Praze. 

 7. Výbor ČOS navrhuje pravidelné auditování KOC/KOS z hlediska plnění kritérií jejich existence. O záměru výboru ČOS bude informována VZP i Svaz pojišťoven, protože považuje za nezbytné zapojit do tohoto procesu plátce zdravotní péče. 

 8. Výbor ČOS přebírá záštitu nad Jihočeskými onkologickými dny 2008. 

 9. Postgraduální medicína - zvláštní číslo vyjde v prvém čtvrtletí 2009 s tématikou dětské onkologie a radiační onkologie. 

 10. Za příspěvky na www.linkos budou autoři článků honorováni, bude provedena aktualizace všech doposud uveřejněných článků. 

 11. Dopis Dr. Svobody z ORTO FN v Plzni. Výbor ČOS bere na vědomí a připojuje jeho text k zápisu a k široké diskuzi. 

 12. Výbor ČOS nemá námitek, aby nový lék ixabepilon ( léčba MBC) byl využíván i mimo KOC/KOS. 

 13. Výbor ČOS nepřebírá záštitu nad podzimními semináři firmy Novartis - Právní aspekty léčby. 

 14. Zpráva o hospodaření revizní komise - revizní komise předkládá stav fondu ČOS ve výši 630 089,39 Kč. 

 15. Prof. Vyzula - chválí všechny KOC/KOS za zadávání dat do registrů nákladné onkologické léčby. 

 16. Výbor ČOS přebírá záštitu nad registry nákladné onkologické léčby, garantem je Rada registrů, jejím předsedou je prof. Vyzula. 

 17. Na příští schůzi výboru ČOS bude pozván zástupce Společnosti pro porty. 

 18. Příští schůze výboru ČOS se uskuteční 17.6.2008 v Hradci Králové.