Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 3. 2008 na Onkologickém oddělení FTN, Praha 4

 • Přítomni:
Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Vyzula, Abrahámová, Petera, Bartoš, Feltl, Cwiertka
 • Omluveni:
Žaloudík
 • Hosté:
MUDr. M. Cabrnoch , poslanec Evropského parlamentu; MUDr. D. Molendová , poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 1. Předseda výboru ČOS prof.Vorlíček přivítal účastníky a předal slovo řediteli FTN MUDr. Karlu Filipovi, který seznámil výbor ČOS s plány rozvoje FTN. Hostitelka prof. Abrahámová přivítala účastníky. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. 
 2. Prof. Vyzula se vrací k bodu 10 zápisu z minulého výboru ČOS a navrhuje znovu otevřít problematiku léčby plicních nádorů. Výbor ČOS konstatuje, že veškerou nákladnou léčbu plicních nádorů je třeba centralizovat do Komplexních onkologických center. Ostatní pracoviště jsou mimo systém. 
 3. Prostředky na pokrytí nákladů pracovišť NOR za rok 2007 a 2008 byly převedeny na účty ředitelství nemocnic, výše částky představovala 66,6 % částky požadované. 
 4. Výuka pracovníků farmaceutických firem v onkologické problematice: je vytvořen sylabus obsahující základy onkologie. Prof. Petruželka sylabus rozešle všem členům. 
 5. Výbor ČOS se pochvalně vyjadřuje nad kvalitou zpracování onkologického tématu v časopisu  Postgraduální medicína - koordinátor prim. Cweirtka. (Monitor tisku: linkos/nor
 6. Jednání s TESCO STORES o podpoře onkologických programů pokračuje - prof. Vorlíček. 
 7. Probíhá příprava kapitoly do Doporučených postupů (Modrá kniha) - doporučení pro léčbu bisfosfonáty. 
 8. Prof. Vyzula - Výzkumné záměry - realizované projekty mají projít schválením odborné společnosti, prof. Vyzula rozešle zprávu z výzkumného záměru MOÚ členům výboru ČOS. 
 9. Prof. Vyzula informuje o záměru uznat registr nemocných s hepatocelulárním ca. 
 10. Prim. Stáhalová navrhuje registry decentralizovat a vést je na pracovištích. Jednání se pro časovou tíseň odsouvá na další výbor. 
 11. Poslanec MUDr. M. Cabrnoch informuje výbor ČOS o prioritách MZ ČR pro předsednictví v EU. Onkologie sama o sobě prioritou není. Probíhá diskuze.Výbor ČOS doporučuje vytvoření informační brožury o stavu a potřebách české onkologie pro  předsednictví České republiky Evropské unii. Schváleno. 
 12. Prof. Vorlíček: Publikace vzniklé z podpory Nadace Terryho Foxe byly publikovány v Klinické onkologii. 
 13. Nabídka na získávání platiny z moči pacientů. Výbor ČOS nevidí možnou realizaci projektu. 
 14. Výbor ČOS bere na vědomí existenci brožury Výživa při nádorovém onemocnění
 15. Projekt CRAB - včasná diagnostika myelomu. Výbor ČOS podporuje. 
 16. Laboratoře náročné diagnostiky. Výbor ČOS má zájem o jednotné metodiky vyšetření a navrhuje certifikované laboratoře s jednotnou a deklarovanou metodikou. ČOS očekává, že taková laboratoř bude k dispozici každému KOC. Referenční laboratoř určí Společnost patologů. 
 17. Prim. Kohoutek informuje, že není k dispozici bleocina. Doprodávají se zásoby, ČOS žádá zajištění dodávek tohoto významného preparátu. 
 18. Prof. Vorlíček prezentuje pozvánku na polskou Onkologickou olympiádu. 
 19. ČOS podporuje rozvoj domácí hospicové péče jako formu specializované paliativní péče. 
 20. Záštita ČOS: Česká společnost HPB chirurgie - XVII. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie zhoubného onemocnění jícnu a žaludku. Loket, prof. Ryska 
 21. Záštita ČOS: konference Onkologie problém náš všech, téma kolorektální karcinom, Liberec, 25. - 26. 9. 2008, prim. Bartoš, doc. Fínek. 
 22. Výbor ČOS vypisuje Cenu České onkologické společnosti za nejlepší publikaci s onkologickou tématikou. 
 23. Noví členové: Radek Chvátal MOU , Jaroslav Svoboda, Praha, Vlastislav Šrámek, Olomouc, Vladimír Vonka, Praha. 
 24. Prim. Aschermannová referuje o připravovaném návrhu vyhlášky o požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb. Je v kontaktu na  MZ ČR s Mgr. M. Hřebíkovou je s ní domluveno, že do akutní lůžkové péče onkologie se omylem dostala radiační technika, která bude odstraněna. Dále je třeba navrhnout PVT pro onkologický stacionář. Navrhuje, aby technické a věcné vybavení bylo obdobné jako vybavení ke standardní lůžkové péči. Personální zabezpečení ještě prodiskutuje s MZ ČR a zašle členům výboru ČOS. 
 25. Prof. Vyzula: Časopis klinická onkologie – sekretáři redakce Ing. Boušovi je 82 let, nemůže se již v rámci MOÚ o vydávání starat. Výbor ČOS podporuje zachovat současný design časopisu i jeho obsah, doporučuje vytipovat nového sekretáře redakce.Výzva bude vyvěšena na www.linkos 
 26. Na příští schůzi výboru ČOS bude diskutován návrh na Seznam přístrojového vybavení onkologických pracovišť hrazený z fondů Evropské unie. 
 27. prim. Bartoš: centrální ředění cytostatik - je přijat lékárnický kód pro centrální ředění cytostatik na základě Dodatku ke Smlouvě, je třeba o tento Dodatek požádat. 
 28. Výbor ČOS se seznámil s produkty Výzkumného záměru řešeného na MOÚ v letech 2005-2007 a pokládá je za relevantní k použití v onkologické diagnostice na vybavených pracovištích.