Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 12. února 2008 v ORTO FN Plzeň

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Žaloudík, Vyzula, Abrahámová, Petera

 • Omluveni: Bartoš, Feltl, Cwiertka
 1. Předseda ČOS přivítal účastníky a předal slovo ředitelce FN v Plzni Ing. Jaroslavě Kunové, která seznámila přítomné s problematikou úhrad nákladné péče z pohledu Asociace nemocnic

 2. Následně přivítal přítomné hostitel doc. Fínek

 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu

 4. Prof. Žaloudík referoval o vývoji situace kolem změn v systému specializačních atestací. V polovině ledna 2008 se pod vedením Dr. Ratha sešel Zdravotní výbor sněmovny. Další jednání bude 27.2.2008. Do postgraduálního vzdělávání jsou zařazeny z onkologických oborů základní obory (interní) klinická onkologie, dětská onkologie, radiační onkologie.

 5. Prof. Abrahámová referuje: 7 milionů Kč určených pro NOR za rok 2007 nebylo distribuováno pracovištím NOR, neboť zatím nebyl nalezen mechanizmus pro jejich rozdělení. Dle MUDr. Pánové, ředitelky Odboru zdravotních služeb MZ ČR, se jedná se o zdlouhavý proces, který bude od této doby ještě trvat minimálně 2 měsíce. Výbor je touto situací krajně pobouřen a bude své stanovisko k této neudržitelné situaci publikovat přes ČTK.

 6. Prof. Petruželka informuje o spolupráci ČOS s mezinárodními organizacemi

 7. Jsou vyhlášeny Ceny předsednictva ČLS JEP a vědecké práce
  Vyhlášené kategorie: Původní vědecká práce a práce významným způsobem ovlivňujícím zdravotní péči.
  Prof. Žaloudík navrhuje výboru ČOS jako knihu významným způsobem ovlivňující zdravotní péči knihu Radiační onkologie autorů Šlampa, Petera a spol. Výbor souhlasí. 

 8. Doc. Fínek referuje o konferenci EU The Burden of Cancer.., konané ve Slovinsku. Přes opakované sliby nebyla situace s poskytnutím mylných dat Evropské unii řešena- ÚZIS šíří nepravdivé informace a zasílá je do EUROCARE - 4. Česká republika je tedy popsána jako země bez plošného Národního onkologického registru pouze s 8% pacientů pochycených onkologickými hlášeními.

 9. Účast a publikační možnost v Knižním a elektronickém repetitoriu nabídla výboru ČOS ČLS JEP (prof. Blahoš). Výbor souhlasí

 10. Léčba a diagnostika karcinomu plic bude doporučena těm KOC, která spolupracují při stanovení diagnózy, stagingu a restagingu s odděleními TRN a mají lůžkové zázemí oboru TRN. Výbor ČOS vzal na vědomí souhlas ČPFS s jednáním, které proběhlo 11.1.2008 mezi zástupci ČOS a ČPFS a jehož závěrem je, že nejsložitější a nejnákladnější léčba karcinomu plic, která představuje 10% - 15% veškeré léčby karcinomu plic, bude doporučena pouze těm KOC, kde je pneumolog s atestací (v budoucnu s licencí) z klinické onkologie, kde je lůžkové zázemí oboru TRN, okamžitá dostupnost intenzivní péče a 24-hodinová přítomnost pneumologa (řešení komplikací), kde je pracoviště intervenční bronchologie se zázemím hrudní chirurgie a kde je komplexní diagnostické zázemí k přesnému stanovení diagnózy a výhledově i ke stanovení prediktivních faktorů. Výbor ČOS doplnil, že to lůžkové odd. TRN, které se bude podílet na léčbě karcinomu plic, musí být součástí KOC.

 11. Prof. Petruželka bude na příštím výboru referovat o plánu na výukový program pro zaměstnance farmaceutických firem ( zařizuje Mgr.Vonková)

 12. Prof. Vorlíček referoval o zahájení vyjednávání s firmou Tesco Stores o podpoře onkologické společnosti a onkologických grantových programů. Výbor souhlasí a podporuje.

 13. Předseda ČOS prof. Vorlíček také řešil otázku prezentace KOC/KOS a případně dalších zdravotnických zařízení na webových stránkách www.linkos.czwww.onconet.cz. Občas se objevují signály, že některé údaje nejsou zcela aktuální nebo dokonce chybí prezentace celého oddělení nebo zařízení. Závěr je jednoznačný, k nespokojenosti není důvod, je ale nutné nové údaje aktualizovat a hlásit. Personální zázemí obou prezentací je dostatečné a připravené reagovat na výzvy z center i z terénu. S doplňujícími informacemi, aktualizacemi nebo změnami je třeba se obracet na mail onconet@iba.muni.cz , podněty budou řešeny ihned. Správci obou portálů se vzájemně informují, takže ke změnám dojde na všech potřebných místech. V případě kdy požadované změny nenavrhuje vedoucí daného KOC/KOS, budou s ním před vyvěšením všechny návrhy konzultovány.

 14. Závěrečné zprávy výsledků projektů z nadačních peněz Běhu Terryho Foxe doporučuje Výbor ČOS publikovat v Klinické onkologii

 15. Do nového vydání Zásad cytostatické léčby (Modrá kniha ) výbor ČOS doporučuje zařadit nově léčebná doporučení pro terapii bisfosfonáty. Navržení autoři Adam, Abrahámová, Mechl

 16. Výbor přebírá záštitu ČOS:
 17. Noví členové přijatí do ČOS : Tošková Martina, FN Brno

 18. Prim. Jelínková a prim. Aschermannová referují o návrhu stanovení minimálního věcného a technického vybavení pracovišť mimo KOC, bude odeslána na MZ ČR Dr. Hřebíčkové. Provoz onkologické ambulance má splňovat v zásadě kritéria provozu interní ambulance, specifickou záležitostí je zajištění cytostatické léčby, která by měla splňovat všechny zákonné normy.

 19. Prof. Žaloudík - diskutoval o prostředcích ze strukturálních fondů EU. Obecný seznam požadovaných věcí tak, jak je vytvořily KOC bude zaslán členům výboru ČOS – jedná se o základní standard pro KOC. Další jednání proběhne v nejbližší době na MZ ČR, zúčastní se prof. Petera a prof. Vorlíček

 20. Prim.Aschermannová referuje o celodenním zasedání Ligy proti rakovině, podpoře preventivních programů

 21. Prof. Abrahámová upozorňuje, že léky, které jsou určeny pro aplikaci v centrech (mimo paušál) indukují další léčbu, která není centrům hrazena.

 22. Prof. Žaloudík navrhuje pozvat na příští Výbor europoslance Cabrnocha a informovat jej o aktivitách ČOS 

 23. Prof. Žaloudík navrhuje, aby členové Výboru byli eurokreativní.

 24. Příští výbor ČOS se koná v Praze v Thomayerově nemocnici dne 18.3.2008.

Zapsal: doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.