Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21.12.2010 ve VFN Praha

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Jelínková, Feltl, Bartoš, Petera, Abrahámová, Stáhalová, Petruželka, Přibylová 
 • Omluveni: Žaloudík, Cwiertka 
 • Hosté: MUDr. M. Matějů 1.LF UK, MUDr., P. Beneš pracovní skupina Nutriční péče v onkologii

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS. 

 2. Dr.Jurásková, ředitelka VFN a prof. Hanuš, proděkan 1. LF UK Praha, přivítali účastníky výboru ČOS. 

 3. Prof. Vorlíček - provedl kontrolu zápisu. 

 4. Dr. Matějů - navržené standardy pregraduálního vzdělávání - vzdělávací a kvalifikační standard - vzato výborem ČOS na vědomí. 

 5. Výbor ČOS pověřuje Fínka, Feltla a Bartoše o provedení výběru vítězné žádosti o grant z prostředků Běhu naděje. 

 6. Prof.Vorlíček - výbor ČOS nedostal ke schválení navržená pravidla ČOS pro reakreditaci KOC, do příštího výboru zajistí prof. Vyzula. 

 7. Prim. Aschermannová - zpráva o jednání s výborem internistické společnosti - prof. Češkou o formě postgraduálního vzdělávání onkologů v interním kmeni - navrženo další jednání po lednovém výboru ČOS v Praze. Výbor schvaluje zástupce ČOS: Vorlíček, Fínek, Aschermannová. 

 8. Vznikla Asociace výrobců klinické výživy - výbor ČOS bere na vědomí. 

 9. Edukační grant firmy Nutricia - grant pro onkology podporující jednoho lékaře s atestací z každého KOC do pracovní skupiny Nutriční péče v onkologii. Výbor ČOS souhlasí. 

 10. Společnost Nutricia prezentuje návrh systematického nutričního skríninku. Výbor ČOS podporuje tuto aktivitu. 

 11. Společný kongres o CRC v prosinci 2011 v Praze ve spolupráci gastroenterologické společnosti, chirurgické společnosti. Výbor ČOS navrhuje zástupce onkologické společnosti do přípravného výboru za ČOS: prof. Abrahámová, prim. Prausová. 

 12. Portál mojemedicína.cz - výbor ČOS bere existenci na vědomí. 

 13. Prof. Petruželka - kurzy IPVZ - předastestační první pomoci, léčba závislostí, základy lékařské etiky a radiační ochrany budou převedeny do e-learningové formy. 

 14. Standardy onkologické péče - stanovisko výboru ČOS: standardy onkologické péče jsou uvedeny komplexně v Modré knize (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), která je 2x ročně aktualizovaná. Výbor ČOS s tímto stanoviskem jednohlasně souhlasí. 

 15. Dr. Pánová MZ ČR - žádá o názor na využití konopí v onkologii - konopí slouží k léčbě symptomů - nikoliv léčbě nádorů - odpoví prof. Vorlíček. 

 16. 10.9.2011 proběhne BEST OF ASCO konference v gesci ČOS, konání definitivně potvrzeno americkou stranou. 

 17. Komise navrhla za vítěze výběrového řízení grantu z výtěžku Běhu naděje projekt semiautomatického izolátoru nukleových kyselin a proteinů se spektrofotometrem Masarykova onkologického ústavu. Výbor ČOS schvaluje.

 18. Časopis Týden připravuje přílohu Onkologie. Výbor ČOS bere na vědomí. 

 19. Časopis o bolesti bude distribuován bezplatně členům ČOS - výbor ČOS souhlasí. 

 20. Noví členové ČOS:
  • Hana Študentová, Olomouc
  • Petr Urie, Praha
 21. Výbor ČOS uděluje záštitu konferenci Staškovy dny 8. - 9. 4. 2011. 

 22. Různé: prof. Abrahámová se účastnila jednání organizátorů Běhu naděje, poděkovala za výbor ČOS. Pracovníci NOR obdrží z MZ ČR 5.0 mil Kč, peníze jsou již distribuovány přes přímo řízené organizace, prostředky jsou rozděleny podle dokončených hlášenek za rok 2007. 

 23. Založena společnost klinické farmacie - výbor ČOS bere na vědomí. 

 24. V roce 2011 proběhnou nové volby do výboru ČOS. Hlasovací lístky budou rozeslány a sebrány korespondenční cestou. Na lednové schůzi ČOS bude ustanovena volební komise. Kandidáty do volební komise mohou do té doby doporučit onkologická pracoviště. Počítá se s 10 členy. 

 25. Výbor ČOS - návrh 15 kandidátů, revizní komise 5 kandidátů. Finální počet členů bude nezměněn, tj. 11 členů výboru a 3 členové revizní komise. 

 26. Prof. Vyzula - na linkosu navrhuje osobní prezentaci kandidátů do výboru ČOS, kdo chce kandidovat do výboru ČOS, měl by zde zveřejnit svůj zájem, názory, program. Byla by umožněna diskuze s kandidáty. Výbor ČOS souhlasí. 

 27. Klinické registry léků nákladné péče - prof. Vyzula navrhuje registry léků převést na registry na diagnózu. Výbor ČOS souhlasí. 

 28. Výbor ČOS souhlasí s provedením analýzy registrů pro jednotlivé preparáty po konzultaci s právníkem a na základě úhrady nákladů žádající firmou. 

 29. Dr. Beneš - databáze nutričních ambulancí, vytvořen skríninkový dotazník pro analýzu podvýživy, 15% - 20% onkologicky nemocných je výrazně podvyživeno. Aktivity jsou výborem ČOS vítány. Prof. Vyzula žádá o zavedení jasného standardu výživy do Modré knihy. 

 30. Schůze výboru ČOS v prvním pololetí 2011. Schůze začínají v 10,00 hodin.
  • 18.1.2001 FN Bulovka
  • 22.2.2011 MOÚ Brno
  • 5.4. 2011 FN Plzeň
  • 27.5.2011 MOÚ Brno v 9,00 hod.
  • 21.6.2011 FN Hradec Králové

  Výbor ČOS přeje všem členům ČOS ČLS JEP pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011.