Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 22.12.2009 ve VFN Praha

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Stáhalová, Petruželka, Přibylová, Cwiertka, Abrahámová, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Feltl, Petera

 • Host: prof.Ryska, prof.Babjuk, doc.Dušek

 

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof.Vorlíček přivítal přítomné, zahájil schůzi a předal slovo hostiteli prof. Petruželkovi. 

 2. Spectabilis prof. Zima přivítal členy výboru ČOS a přednesl slavnostní projev. 

 3. Prof. Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze výboru ČOS. 

 4. LHRH analoga a jejich postavení - referuje prof.Vyzula, prof. Petruželka, prof. Babjuk - názor Urologické společnosti a ČOS zůstává:
  Existující klinická data podporují indikaci goserelinu jako jediného LHRH analoga v kurativní indikaci (adjuvantní a neadjuvantní) léčby karcinomu prostaty. Pro paliativní indikace zůstávají k dispozici kromě goserelinu i leuprorelin a triptorelin.“ 

 5. Guidelines léčby gynekologických malignit České gynekologické společnosti, referuje prof.Petruželka - onkogynekologická skupina pracuje na guidelines, koncem poloviny ledna předloží definitivní návrhy guidelines gynekologické společnosti. Doc. Fínek je pověřen koordinací s guidelines ČOS a uvedením koncenzuální verze v Modré knize 2010, uzávěrka leden 2010. Eventuální návrhy poslat doc. Fínkovi a prof. Petruželkovi. 

 6. Redakční rada specializačního vzdělávání - referuje prim. Stáhalová. Výbor ČOS doporučuje zařadit do základů kurikula klinické onkologie blok radiační onkologie. 

 7. Návrh členů nové akreditační komise - výbor ČOS navrhuje následující členy pro obor klinická onkologie: Vorlíček, Fínek, Petruželka, Vyzula, Abrahámová, Aschermannová, Přibylová, Bartoš, Žaloudík, Klener, Konopásek, Prausová, Tomáš Svoboda - Plzeň, Tesařová, Petráková. 

 8. Audity KOC - členové výboru ČOS prof. Petruželka, prof. Vyzula, prof. Žaloudík vypracují návrh kritérií auditu KOC a předloží návrh výboru ČOS do červnového zasedání výboru k oponentuře. Výbor ČOS doporučuje při tvorbě návrhu kooperaci se SROBF a ostatními spolupracujícími obory. 

 9. prim. Foretová se obrací na výbor ČOS s podnětem - nepovažuje metodu PCR za nutné vybavení KOC. Výbor ČOS se usnáší - problematika laboratorních metod včetně PCR bude řešena komisí pro reakreditace KOC. 

 10. Onkofórum květen 2010 - programem bude komplexní léčba a diagnostika nádorů ledvin a léčba of label všech onkologických diagnóz, termín onkofóra je 21. 5. 2010. 

 11. prim. Aschermannová: referuje závěry z jednání Jak se bude hradit zdravotní péče v roce 2010. Platby se budou držet 100% hladiny roku 2008, budou snížena ohodnocení za specializovaná vyšetření, např. mamografický skríning. U centrových léků bude stejný objem prostředků v roce 2010 jako za rok 2009. Členové výboru ČOS se aktivně zúčastnili jednání s plátci péče v průběhu celého roku, výbor ČOS bude monitorovat vývoj úhrad nákladné i standardní péče. 

 12. Doc. Dušek podal zprávu o společné tiskové zprávě ÚZIS a ČOS k studii OECD Health at Glance 2009. Tisková zpráva konstatovala, že v letech 2001 až 2005 je onkologická péče v ČR svými výsledky plně srovnatelná s péčí ve vyspělých evropských zemích. Daná studie dále objektivně potvrzuje již dokumentované výsledky z NOR - především zřetelný nárůst pravděpodobnost přežití onkologických pacientů mezi lety 1995 - 2005. Na druhou stranu studie nezakrývá stále relativně špatné výsledky ČR u nádorů kolorekta v důsledku velkého podílu pozdě diagnostikovaných pokročilých nádorů. Doc. Dušek vyzdvihl spolupráci s ÚZIS, celá studie byla velmi profesionálně připravena, odborně komunikována a na přípravu vlastní národní zprávy byl dostatek času. Tisková zpráva i sama studie jsou veřejné a lze je najít na portálu linkos. 

 13. Výbor ČOS předloženou tiskovou zprávu kladně hodnotí a děkuje za tuto iniciativu ÚZIS ČR, kolektivu IBA MU a doc. Duškovi. 

 14. Běh naděje - vybráno 660 000 Kč, výbor ČOS vypisuje pro onkologická pracoviště výběrové řízení na přístroj pro onkologii (terapie i diagnostika), vítěz obdrží na částečnou úhradu 660 000 Kč včetně DPH, spoluúčast žádajících 30% z ceny přístroje včetně DPH, minimálně 300 000 Kč. 

 15. Nabídka firmy REKESh - propagační služby - výbor ČOS bere na vědomí. 

 16. Návrh prim. Vydry - hrazení ošetřovacího dne typu Následná onkologická paliativní péče. Výbor ČOS podporuje potřebu specifikace lůžka pro onkologickou paliativní péči včetně stanovení úhrady nákladů na integrovanou onkologickou a paliativní péči. ČOS v této problematice bude úzce spolupracovat s ČSPM, za ČOS byla pověřena prim. Aschermannová. Jedná se o přípravu obecného řešení problematiky paliativní péče v ČR. 

 17. Doc. Dušek předložil výboru ČOS zprávu o udělení edukačního grantu formou daru od firmy Novartis. Finance jsou striktně určeny na podporu celoživotního a mezioborového vzdělávání v onkologii - vzhledem k velmi omezené lhůtě na vyřízení smluvních náležitostí na konci roku jsou tyto prostředky uloženy na kontě Masarykovy univerzity - MU (550 000 Kč). Smlouva zavazuje MU uvolnit prostředky na konkrétní podprojekty pouze se souhlasem výboru ČOS. Byly navrženy 3 oblasti pro čerpání prostředků:
  1. podpora vzdělávání mladých onkologů v oblasti nových terapeutických trendů (tuto oblast odborně zajistí prof. Vyzula);
  2. elektronické edukační materiály pro skríninkové programy ZN na www.linkos.cz;
  3. podpora mezioborových edukačních projektů v oblasti diagnostiky a léčby onkologických onemocnění.
  Především pro oblast c) lze předkládat konkrétní návrhy edukačních projektů (školení, semináře, vydání materiálů) - do 5.2.2010 na adresu dusek@iba.muni.cz. Je možné financovat i několik takových projektů s rozpočtem v desítkách tisíc Kč. Bližší rozpracování této agendy včetně rozpočtu připraví do únorového výboru doc. Dušek. 

 18. Firma Roche s.r.o. věnovala výboru ČOS 50 000 Kč na zakoupení Educational Book ASCO 2009. Výbor ČOS děkuje. 

 19. Prof. Vyzula referuje o hodnotících zprávách SÚKL - paclitaxel, gemcitabin, IA, připravuje se hodnotící zpráva pro adjuvantní imatinib u GIStu. Prof. Vyzula seznamuje výbor s návrhem reakce, výbor ČOS souhlasí. Výbor ČOS děkuje prof. Vyzulovi za monitoraci HZ a reakce na ně. 

 20. Výbor vyhlašuje Cenu ČOS za rok 2009, v oblasti nejlepší původní práce a monografie, přijímá návrhy do konce února do rukou předsedy ČOS. V obou kategoriích budou vyhlášena pouze prvá místa, každé oceněno 50 000 Kč, obě ceny nemůže získat identická osoba. Soutěžící musí být členem ČOS. 

 21. Prof.Michálek reaguje na nesouhlas výboru ČOS s poskytnutím garance pro výběr peněz v lékárnách na vědecký projekt, výbor ČOS bere na vědomí, rozhodnutí výboru však trvá. 

 22. Vyjádření České onkologické společnosti ČLS JEP k aktivitám společnosti European Laboratory of Preventive Cancer Diagnostics - ELPCD s. r. o. se sídlem v Brně jako Evropská laboratoř preventivního protirakovinného vyšetření a diagnózy zastupovaná ředitelkou Ing. Slezákovou a odborným poradcem RNDr. Slezákem nabízí na svých webových stránkách www.elpcd.cz vyšetření odhalující jakýkoli typ onkologického onemocnění v jakémkoli stádiu z jedné kapky krve. Cena vyšetření činí 2700 Kč.
  Onkologická onemocnění jsou značně heterogenní procesy, pro které neexistuje jediný dostatečně specifický a senzitivní marker, jehož vyšetření by mohlo klientovi poskytnout informaci, kterou nabízí firma ELPCD tj. „uklidním se, budu-li zcela zdráv“. V případě „pozitivních“ výsledků si firma podmiňuje nutnost zpoplatněného retestování v různé frekvenci s časovým odstupem. Z pohledu České onkologické společnosti ČLS JEP se jedná o neseriózní jednání s primárně finančním zájmem, které může poškodit eventuální klienty ELPCD falešně pozitivním či falešně negativním výsledkem bez kontextu klinického stavu pacienta hodnoceného lékařem. Výbor ČOS varuje před touto aktivitou ELPCD s.r.o. jak odbornou, tak laickou veřejnost. 

 23. Záštita ČOS byla udělena Setkání klubu mladých onkologů 11. - 13.6. 2010 Medlov. 

 24. Noví členové ČOS: Stanislav Batko, Praha, Aleš Ryška, Hradec Králové, Josef Vlachář, Praha, Adam Paulík, Hradec Králové, Ludmila Hlůžková, Zlín 

 25. Výbory ČOS v prvé polovině roku 2010
  • 19. 1. VFN v 11 hodin
  • 16. 2. MOÚ
  • 23. 3. Plzeň
  • 13. 4. Ostrava
  • 21. 5. MOÚ
  • 15. 6. Liberec - není-li uvedeno jinak, výbor ČOS začíná v 10 hodin.


 26. Prof. Petruželka - Labtest online bude vyvěšen na www.linkos.cz 

 27. Prof.Ryska - připravuje se projekt Specializace chirurgických pracovišť včetně standardů pro onkochirurgické výkony, za výbor ČOS pověřuje za sebe koordinátory prof. Žaloudíka, prof.Rysku. 

 28. prof. Vyzula - žádá o příspěvky úpravy do Modré knihy 2010, dead line 10.1.2010. 

 29. prof. Vyzula - navrhuje pořádat některé semináře IPVZ v Brně - akutní stavy v onkologii, paliativní medicína v onkologii, lymfomy pro onkology. Vedoucí katedry prof. Petruželka souhlasí, výbor ČOS také. 

 30. prim. Jelínková - žádá o dostupnost dat pro okresní správce NOR dle platné metodiky, výbor souhlasí.
Prezenční listina výboru ČOS za rok 2009 přítomen nepřítomen
prof. MUDr.Jiří Vorlíček,CSc. 9 x -
prof.MUDr.Jitka Abrahámová,CSc. 7 x 2 x
prim.MUDr.Alexandra Aschermannová 9 x -
prim.MUDr. Jiří Bartoš 9 x -
doc.MUDr.Karel Cwiertka,Ph.D. 7 x 2 x
doc.MUDr.Jinřich Fínek,Ph.D. 7 x 2x
prim.MUDr.David Feltl,Ph.D. 4 x 5 x
prim.MUDr.Alena Jelínková 7 x 2 x
prof.MUDr.Jiří Petera,CSc. 5 x 4 x
prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc. 7 x 2 x
MUDr.Olga Přibylová 8 x 1 x
MUDr.Vladimíra Stáhalová 8 x 1 x
prof.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc. 7 x 2 x
prof.MUDr.Jan Žaloudík,CSc. 1 x 8 x