Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 6. 11. 2009 na MOÚ Brno

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Petera, Stáhalová, Petruželka, Cwiertka, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Přibylová, Feltl, Abrahámová

 • Host: prof. Ryska, prof. Babjuk, prof. Rob

 

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS. 

 2. Prof. Vorlíček překontroloval zápisu z minulé schůze výboru ČOS. 

 3. Firma Ipsen se odvolala proti indikačním doporučením pro LHRH analoga - indikace v adjuvantní a neoadjuvantní léčbě ca prostaty. Referuje prof. Babjuk - diphereline byl zkoušen ve fázi III klinického zkoušení v neoadjuvanci, výsledky studie byly publikovány v létě 2009. Výbor ustanovuje komisi pro koncenzuální názor ČOS a ČUS, členy jsou prof. Vyzula, prof. Babjuk, prof. Petruželka. Návrh stanoviska předloží komise do příští schůze výboru ČOS. 

 4. Nadační fond Modrá kotva - fond pro vakcinaci nemocných s mozkovým glioblastomem, bude provádět akademickou studii, pro jejíž krytí plánuje v lékárnách vybírat prostředky formou sbírky. Nadační fond žádá o podporu sbírky výbor ČOS. Diskutováno, názor výboru je, že klinická studie musí být řádně materiálně zabezpečena před svým zahájením a její průběh nemůže být závislý na úspěšnosti sbírky. Výbor ČOS podporu sbírce neschvaluje. 

 5. Žádost prof. Šlampy o uvolnění preskripčních omezení preparátu Aldara® (pro léčbu povrchových basaliomů). Výbor ČOS podporuje změnu indikačního a preskripčního omezení Aldara® tak, aby podání léku nebylo vázáno na centra a bylo přístupné radiačním a klinickým onkologům. 

 6. Prof. Vorlíček informuje o žádosti prim. Cwiertky opustit funkci pokladníka ČOS ze zdravotních důvodů. Novým pokladníkem ČOS byla jednomyslně zvolena prim. Stáhalová. Prim. Cwiertka předá ihned kompletní dokumentaci prim. Stáhalové. 

 7. Prof. Rob - referuje o návrhu nových guidelines léčby gynekologických malignit České gynekologické společnosti léčby a žádá o delegáta ČOS na mezioborové dohodovací setkání 10.11.2009 ve FN Motol. Výbor ČOS deleguje prof. Petruželku. Připravené závěry pak výbor ČOS prodiskutuje a schválí na své příští schůzi. 

 8. Dr. Zárubová - Česká společnost proti epilepsii - žádá o účast ČOS na tvorbě doporučených postupů léčby refrakterní epilepsie u nemocných s difúzními nízkostupňovými gliomy. Výbor ČOS žádá Dr. Zárubovou o předložení zdrojových dat a registrační studie na použití jednotlivých cytostatik a léčebných postupů v této indikaci. 

 9. Prof. Petruželka žádá o záštitu ČOS nad novým pražským kongresem - Mezinárodní pražské interdisciplinární kolokvium - mělo by pokrýt problematiku interdisciplinární spolupráce u všech solidních malignit. Termín kolokvia je 28. a 29.1.2010 v Praze. Záštita ČOS byla udělena. 

 10. Prof. Daneš informuje písemně výbor ČOS o činnosti společnosti Premedical EU Care, provozující elektroimpedanční tomograf jako systematickou diagnostiku karcinomu prsu v komplexu E - Health. Výbor ČOS nemá informace o výtěžnosti této vyšetřovací metody, v onkologické literatuře nebyla tato metoda jako metoda časného záchytu ca prsu akceptována. Výbor ČOS žádá prof. Daneše a představitele Premedical EU Care o předložení dat o klinickém testování této vyšetřovací metody, a to jak v českém, tak mezinárodním měřítku. 

 11. Výbor ČOS doporučuje účast zástupců jednotlivých KOCů na konferenci Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností , disability a zdraví (ICF). 

 12. 24.11.2009 se koná zasedání Redakční rady o specializačním vzdělávání lékařů na MZ ČR, zúčastní se prof. Abrahámová, prof. Petruželka, prim. Stáhalová. Dokumenty pro jednání budou vyžádány před jednáním od paní Stříbrné z MZ ČR - radka.stribrna@mzcr.cz 

 13. Firma Hospimed - prodávající roboty pro roboticky asistovanou chirurgii - (RACH), žádá výbor o uvedení loga ČOS na firemní propagační materiál. Výbor ČOS žádosti nevyhověl. 

 14. Výbor ČOS schvaluje vyřazení z centrální evidence majetku ČOS zařízení Server Mercury, životnost skončila v roce 2006. 

 15. Prof. Vorlíček informoval výbor ČOS o plánovaných reauditech Komplexních onkologických center v roce 2010, která dostala statut KOC podmíněně na jeden rok, tedy do konce roku 2009. Dotazník na tři dotčené KOC (Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava) byl Ministerstvem zdravotnictví již odeslán. Výbor ČOS do této aktivity nezasahoval, přestože někteří jeho členové před rokem deklarovali vůli se do reauditů zapojit. Podle dostupných informací předpokládáme, že všechna tato jmenovaná pracoviště statut KOC obhájí. 

 16. Udělená záštita ČOS odborným akcím (do zápisu doplněno dodatečně 26.11.2009):

 17. Noví členové ČOS: Eva Letálová - Brno, Jiří Drábek - Olomouc, Dušan Holub - Olomouc, Tomáš Oždian - Olomouc, Gabriela Rylová - Olomouc, Veronika Holinková - Olomouc, Alena Jakšičová - Zlín, Andrea Benedíková - Olomouc, Taťána Šturmová - České Budějovice, Marie Bělehradová - České Budějovice, Viktor Šebek - Praha, Martin Bučo - Svitavy, Martin Baršovský - Nový Jičín, Vladimíra Koudeláková - Olomouc, Sylva Forejtková - FN Brno.