Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 28.4. 2009 ve VFN Praha

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Cwiertka, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Feltl 

 • Host: doc. Odrážka (SROBF), doc. Čermák (chirurgie VFN), Paráková Lenka (SÚKL), Leoš Fuksa (SÚKL), Helena Kacerová (SÚKL), prof. Herzogová (dermatologická společnost)

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. 

 2. Prof. Zima, děkan 1.LF UK, pozdravil výbor ČOS za pořádající pracoviště. 

 3. Doc. Odrážka, předseda SROBF - přednesl teze o nutnosti úzké spolupráce obou našich oborů, priority vidí v aktualizaci vzdělávacího programu. 

 4. Soutěž ČOS o nejlepší publikaci za rok 2008. Přihlášena jedna práce. Oceněnou prací je: Igor Sirák - EGFR jako prediktor u ca žaludku, zveřejněno v časopise Strahlentherapie. 

 5. Doc. Čermák - pilotní projekt onkochirurgie - nemá informace, zajistí je na příští schůzi. 

 6. Doc. Fínek - zpráva ze služební cesty EU - Lucemburg. ČR se zúčastní navržených projektů pro boj s rakovinou. 

 7. Prof. Vyzula - zpráva z jednání s VZP o úhradách péče - zápis dostali všichni členové výboru. Závěry jednání:
  • 5 center pro léčby GIST
  • zvláštní úhradové vyhlášky pro zrušené KOC zůstanou v platnosti do konce června 2009
  • bude vypuštěno omezení podání panitumumabu pouze na 3 měsíce
  • inhibitory aromatázy vypadly ze zvláštních úhrad, budou hrazeny z rozpočtu, pracovištím bude navýšena výše paušálu odpovídající nákladům za tyto léky v minulém roce za loňský rok
  • nové cílené léky budou hrazeny systémem - úhrada za rodným číslem
  • přípravky bleocin a dacarbazin nejsou registrované, je nutné žádat plátce o svolení s podáním a úhradou


 8. Doc. Fínek - schválen výborem ČOS jako zástupce do projektu Odborného vyhodnocení screeningových ukazatelů. 

 9. Dotaz Společnosti Všeobecného lékařství - otázka fyzikálního vyšetření při preventivních prohlídkách praktickými lékaři. Výbor ČOS trvá na tom, aby obvodní lékař prováděl vyšetření varlat, prsů a per rektum v rámci preventivní prohlídky 1x za 2 roky. Nemocný má právo vyšetření odmítnout se záznamem v dokumentaci.Výbor ČOS doporučuje, aby během prohlídek byl obvodním lékařem zdůrazňován význam účasti ve stávajících screeningových programech (cervikálního karcinomu, mammární, screening kolorektálního karcinomu). 

 10. Z výtěžku Tesco Běhu pro život vyhlašuje výbor ČOS výběrové řízení na grant ve výši 570 188,-Kč pro výzkum v humánní onkologii. Termín odeslání projektů je 10.6.2009 prof. Vorlíčkovi v písemné formě. Výběr proběhne na červnovém zasedání výboru ČOS. 

 11. Zástupci SÚKL - žádají výbor ČOS o spolupráci při revizi a sjednocení podmínek úhrad léků - živě diskutováno. Výbor navrhuje další setkání se zástupci SÚKL 22.5.2009 ve 14. hodin na MOÚ. 

 12. Prim.Jelínková věnovala všem členům výboru ČOS keramické beránky jako vzpomínku na proběhlé Velikonoce. 

 13. Výbor ČOS bere na vědomí dopis ředitele VZP Dr. Horáka prof. Blahošovi ohledně náležitostí nutných ke správné žádosti o úhradu nového druhu péče. 

 14. Konference Genová a buněčná terapie nádorových onemocnění konající se 25.10.2009 v Praze, program onkologického bloku zajistí prof. Petruželka, prof.Vyzula, prim. Bartoš, prim. Cwiertka, prof. Petera. 

 15. Výbor ČOS přijímá záštitu nad Česko-slovenskou konferencí paliativní medicíny, listopad 2009 - Olomouc. 

 16. Noví členové ČOS: Jindřich Kopecký, Třebechovice, Libuše Liczová, Praha, Jana Králová, MOÚ, Jana Víchová, Motol. 

 17. 12.6. a 13.6. 2009 proběhne konference MTT testování v Praze pod záštitou CECOG, pro členy ČOS sleva registračního poplatku. 

 18. Příprava nové verze Zásad cytostatické léčby - Modré knihy, koordinátor prof. Vyzula. Výbor ČOS plánuje vydání k 1.8.2009. Příspěvky a podněty zaslat do 10.6. 2009 prof. Vyzulovi a prof. Vorlíčkovi elektronickou cestou. 

 19. Prof. Herzogová navrhuje prohloubení spolupráce mezi onkology a dermatology, oficiální pozvání na světový dermatologický kongres v Praze. 20.5.2009 proběhne onkologický blok zajištěný ČOS, prof. Herzogová žádá členy ČOS o zaslání přihlášek k účasti na adresu president@icd2009.com

 20. Prof. Herzogová navrhuje zřídit registr kožních nádorů. Výbor souhlasí s tím, že v žádném případě nemůže projekt způsobit mutaci povinného hlášení do NOR. 

 21. Prof. Herzogová souhlasí se spoluprací dermatologů na tvorbě nové verze Modré knihy. 

 22. Revize hospodaření ČOS bude provedena prim. Aschermannovou do příští schůze výboru ČOS. 

 23. Příští schůze výboru ČOS se koná 22.5. 2009 od 9.00 od 11.00 hod. na MOÚ Brno