Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 29.dubna 2008 v Mníšku pod Brdy

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Petera, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Abrahámová, Bartoš 
 • Omluveni: Žaloudík, Vyzula, Feltl
 • Host: Doc.RNDr. Ladislav Dušek, PhD., Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., PhDr. Petra Nováková
 1. Hostitelka prim.MUDr. Aschermannová přivítala všechny členy výboru ČOS na zámku v Mníšku pod Brdy a seznámila výbor s jeho historií. 
 2. Prof. Vorlíček překontroloval plnění zápisu z minulé schůze. 
 3. Prof. Vorlíček informoval o dopisu ředitelce ÚZIS Dr. Mazánkové ohledně mylné interpretace onkologických dat. 
 4. Prof. Vorlíček na doporučení výboru ČOS připraví otevřený dopis na toto téma pro informování zdravotnické veřejnosti. 
 5. Doc.Dušek informoval výbor ČOS o průběhu programu skríninku ca prsu, tento program je aktivně podporován VZP. Výsledky jsou velmi povzbudivé, v letošním roce je očekáváno až 80 % nově hlášených nádorů prsu ve stádiu I. a II. Dále v příloze
 6. Registry nákladné léčby - prim. Stáhalová navrhuje sběr parametrických dat implementovanou formou do NIS. Doc. Dušek vysvětlil znovu účel registrů, ale jejich implementace do NIS je t.č. neschůdná a proto musí být zachovány ve své původní podobě. Vedení registrů je odrazem funkčnosti jednotlivých KOC (KOS) jak bylo diskutováno a jejich vedení je jednou ze základních podmínek pro zařazení do onkologické sítě. Vyplňování registru Herceptin je dáno i vyhláškou VZP. 
 7. VZP a další pojišťovny stále nehradí náklady na indukovanou léčbu, která vzniká KOC /KOS převzetím nemocných k biologické léčbě a měla by pokrýt konkomitantně podávanou chemoterapii. Členové výboru ČOS projevují rozhořčení nad opakovaným přezíravým postojem plátců nad tímto problémem, výbor ČOS bude dále s plátci o tomto problému jednat. 
 8. Doc. Dušek žádá výbor ČOS o svolení k použití loga ČOS pro projekt UJO, výbor souhlasí. Vysvětlení v příloze
 9. prof. Vorlíček: idea běhu Terryho Foxe pokračuje, v jaké formě se podobná akce uskuteční není však doposud zcela jasno, výbor ČOS bude průběžně informovat touto cestou. 
 10. Výbor ČOS žádá zaslat do 10.5.2008 prof. Vyzulovi návrhy na doplnění či změny Doporučených postupů (Modré knihy). 
 11. Prof. Petruželka předkládá Návrh doporučených postupů léčby urologických malignit Urologické společnosti, text rozešle všem členům výboru ČOS, bude projednáno na červnovém výboru ČOS. 
 12. Doc. Hajdúch informoval o jednáních s plátci péče, Společností patologů ČLS JEP a Sekcí diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP ohledně úhrad prediktivní onkologické diagnostiky. Tato diagnostika bude s účinností od 1.4.2008 prováděna na šesti pracovištích napříč ČR pro konfirmaci stavu HER-2 pozitivního karcinomu prsu a do budoucna i dalších prediktivních markerů (např. mutace genu KRAS u kolorektálního karcinomu). Úhrada těchto výkonů bude prováděna speciálním úhradovým mechanismem, laboratoře musí nejpozději do jednoho roku získat akreditační osvědčení. Další podrobnosti a výčet pracovišť vybraných Společností patologů ČLS JEP bude zveřejněn na Fóru onkologů a plátců péče dne 16.5.2008. 
 13. Termín příštích Dnů prof. Staška je 28. a 29.3. 2009 
 14. Výbor ČOS bere na vědomí dokument zaslaný prof. Zimou - Využití nádorových markerů v klinické praxi a bere jej jako základní dokument k diskuzi nad optimální praxí ve využití onkogenních markerů mezi odbornými společnostmi. 
 15. Výbor ČOS souhlasí s oddělením darovaných prostředků pro portál www.linkos.cz od obecného účtu ČOS udělením zvláštního variabilního symbolu. Dr. Cwiertka požádá vedoucí finančního oddělení ČLS JEP o přidělení dalšího variabilního symbolu, který pak bude uváděn na darovacích smlouvách a na všech dalších smlouvách souvisejících s chodem portálu www.linkos.cz. 
 16. Výbor ČOS souhlasí s úhradou faktury za distribuci Medical Tribune všem členům ČOS. 
 17. Prof. Petera informuje o pokračování projektu dovybavení radioterapeutických pracovišť z prostředků EU. 
 18. Odpověď na dopis Dr. Drbala, znojemské pracoviště není Komplexním onkologickým centrem. Prof. Petera: pro toto pracoviště schválena SROBF obměna kobaltu pouze „malým“ lineárním urychlovačem, detailní vybavení je v kompetenci jednání pracoviště s KOC - MOÚ Doc. Šlampa . 
 19. PhDr. Nováková - informace o vývoji návštěvnosti portálu www.linkos.cz a jeho rozvoji do budoucna. Výbor ČOS velice pozitivně hodnotí kvalitu a úspěšnost portálu. 
 20. prim.Aschermannová předala podklady pro vyhlášku PVT (o minimálním vybavením onkologických pracovišť) na MZ ČR. 
 21. Výtěžek z Květinového dne rozdělí Liga proti rakovině (prof. Dienstbier) na pracoviště přímo. 
 22. Výbor ČOS - časopis Onkologická péče je garantován Českou onkologickou společností. 
 23. Dopis ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod ohledně četnosti preventivních onkologických prohlídek, vyřídí Dr. Jelínková - řízeno vyhláškou. 
 24. Výbor ČOS blahopřeje prof. Žaloudíkovi ke zvolení předsedou Onkochirurgické sekceviz příloha
 25. Noví členové ČOS: Ingrid Garajová Brno, Lenka Odvářková Nový Jičín, Ludmila Olosová Nový Jičín, Richard Fiala Praha, Petr Piskač Brno.