Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 5. 4. 2011 v Praze

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Jelínková, Stáhalová, Petruželka, Abrahámová, Bartoš, Cwiertka, Fínek 
 • Omluveni: Feltl, Petera, Vyzula, Žaloudík 
 • Hosté: Ryška, Ryska, Zavoral

Zápis z jednání v PDF

Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
Výbor uctil minutou ticha památku zemřelé MUDr. O. Přibylové.

 1. Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se solidními nádory:
 2. Změna paradigmatu vyšetřování HER2 u karcinomu prsu:
  • prof.Ryška - změna paradigmatu vyšetřování HER2 u karcinomu prsu - kompletní přednáška v příloze.
  • diskuze - nová kriteria testovaní karcinomů prsu HER 0,+ .
  • Výbor ČOS doporučuje provést jednoroční pilotní projekt hrazený z podpůrných zdrojů, poté zhodnotit a poté rozhodnout o zařazení nových doporučení do Modré knihy.
 3. Informace o průběhu prvního kola voleb:
  • prim. MUDr.Aschermannová - informace o průběhu prvního kola voleb - odevzdáno 233 platných volebních lístků.
  • Po oslovení všech kandidátů byla vytvořena kandidátka pro výbor a pro revizní komisi pro II. kolo voleb se sběrem hlasovacích lístků do 30.4.2011
  • 13.5. 2011 bude druhá schůze volební komise a sčítání hlasů
  • 27.5. 2011 poslední schůze výboru a ukončení jeho činnosti
  • 21.6. 2011 schůze nového výboru v Hradci Králové a volby funkcí do obou orgánů - výboru a revizní komise.
 4. Informace o jednání s plátci zdravotní péče:
  • prof.Vorlíček - pro rok 2011 bude pravděpodobně vytvořen „budget“ (měšec), který bude reprezentovat rok 2009 (původně 2010).
  • Nepřijatelné je vytvoření individuálních dohod jednotlivých pracovišť s plátci.
  • Nová schůzka se zástupkyní VZP MUDr. Friedmannovou a členy výboru ČOS proběhne v nejbližším termínu a termín bude oznámen členům výboru, aby byla možná jejich účast.
 5. Tisková konference:
  • prof.Vorlíček - otázka zda-li uspořádat tiskovou konferenci odstupujícího výboru ČOS - konsensus výboru ANO, předběžně 31.5.2011
  • Navrhovaná témata: NOR, Modrá kniha, linkos, spolupráce s pojišťovnami
 6. Nové stanovy:
  • prim.MUDr. Aschermannová - informace o nových stanovách ČLS JEP, výbor ČOS nemá připomínky
  • stanovy jsou přístupné na webu ČLS JEP.
 7. NOR:
  • MUDr.Jelínková - informace o nedostatečném stavu hlásivosti ZN NOR bude zaslána prof. Blahošovi k rozeslání všem odborným společnostem s doporučením jak postupovat při cestě k náhradě.
 8. Záštity:
 9. Noví členové:
  • MUDr.Jana Přibylová, MUDr.Martina Zimovjanová, MUDr.Tomáš Pokrivčák, MUDr.Petra Říhová, MUDr.Filip Čečka, MUDr.Katarina Večeřová, MUDr.Jana Hornová, MUDr.Josef Srovnal, MUDr.Pacvel Kryštof, Michal Vočka, MUDr.Zdenka Pechačová, MUDr.Martina Mrkvicová, MUDr.Ondřej Bílek, MUDr.Sabina Svobodová, RNDr.Libor Staněk, MUDr.Jitka Jakešová, MUDr.Martin Foldyna, MUDr. K. Večeřová
 10. Různé:
  • prim.MUDr.J. Bartoš - tlumočil výhrady k organizaci vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie - odpověď: zodpovědná je akreditační komise, která je orgánem MZ a členové jsou jmenování MZ, předsedou je prof. Melichar. Poslední schválená verze vzdělávacího programu klinické onkologie je podle názoru vyhovující.
  • Prim. MUDr.A.Aschermannová - poslední aktualizovaná verze vzdělávacího programu pro obor klinické onkologie bude přílohou zápisu.