Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 15.10.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Omluveni: Tesařová

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Předsedkyně sdělila členům výboru, že materiály připravené k projednání na MPSV (pracovní neschopnost a invalidita u onkologicky nemocných) dr. Aschermannovou byly přijaty a bylo slíbeno jejich prostudování a event. schválení do konce roku 2019. Dr. Aschermannová bude situaci sledovat, event. dojde k návštěvě MPSV.
 2. Mgr. Křemenová zaslala požadavek na specifikaci podmínek pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče v rámci budoucí reakreditace KOC. První setkání komise 25.10.2019.
  Proces reakreditace pokračuje, výborem zpracované podklady pro výzvu k udělení statutu specializovaného centra má nyní v rukou MZ ČR. Schůzky 25.10. se zúčastní předsedkyně a místopředseda ČOS. O výsledcích jednání bude podána informace.
 3. Financování časopisu Klinická onkologie.
  Na předsedkyni společnosti se obrátil dosavadní vydavatel časopisu Klinická onkologie – Ambit Media, a.s., který řeší sponzorování vydání uvedeného časopisu.
  Prof. M. Svoboda se dotázal původního sponzora firmy MSD, zda má zájem dále smluvně podpořit vydávání časopisu Klinická onkologie. Firma MSD jménem Ing. Bořila odpověděla, že se podařilo připravit návrh sponzoringové smlouvy a firma nadále hodlá vydávání časopisu podporovat.
 4. Spolupráce s pacientskými organizacemi.
  Návštěva zástupců 4.10.2019.
  Předsedkyni navštívily paní Knapp a Mgr. Slavíková za pacientské organizace. Ze strany předsedkyně byla vznesena prosba především předchozí konzultace všech aktivit pacientských organizací v oblasti onkologie s odbornou společností včetně a především mediálních výstupů ze strany zástupců pacientů.
 5. SÚJB Ing. Karla Petrová – připomínky k vyhlášce 134 (úhradová vyhláška).
  Ing. Karla Petrová informovala předsedkyni, že na svém požadavku úpravy vyhlášky 134, týkající se úhrady protonové terapie SÚJB trvá. Jednání s MZ ČR pokračuje a o výsledku bude SÚJB ČOS i SROBF informovat.
 6. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR – upřesní datum setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností k tématu protonové terapie.
  O přesném termínu realizace tohoto setkání budeme informovat. Pracovní termín je 6.11.2019.
 7. Na předsedkyni se obrátil mailem RNDr. Marian Rybář z kanceláře ministra zdravotnictví s dotazem na probíhající reakreditaci KOC a požádal o základní kriteria kvality, která jsou obsahem výzvy k udělení akreditace. Předsedkyně navrhla, že kvalitativní kriteria případně vysvětlí a přednese panu ministrovi sama, protože vyžadují odborná vysvětlení.
  Další kontakt ze strany RNDr. Rybáře doposud nebyl.
 8. Firma MedicalCore, zorganizovala akci Vypouštění lodiček, v reportáži na internetu zmíněná organizace Oncologica, která bude zisk z akce rozdělovat. Předsedkyně o dalším průběhu již nebyla informována.
  Nikdo z členů výboru organizaci Oncologica nezná. Po ukončení akce již předsedkyně organizací oslovena nebyla.
 9. PhDr. Nováková nabízí zprostředkování využití stávající videokonferenční komunikace pro budoucí možnost konání MDT týmů.
  Všichni zájemci o videokonferenční zařízení mohou skutečnost konzultovat s PhDr. Novákovou.
 10. Návrh na zařazení abemaciclibu do skupiny CDK4/6 – společné stanovisko ČOS a VZP. Do společného stanoviska budou zařazeny i další preparáty k urychlení úhrady pro indikované pacienty. Termín setkání na VZP bude 29.10.2019 v 11:00 hodin. Setkání se zúčastní předsedkyně, prof. Fínek, prof. Petruželka a prim. Petráková. Bude vytvořeno nové společné stanovisko ČOS a VZP.
 11. Vyjádření ČOS ČLS JEP k vzdělávacím programům nadstavbových oborů Onkochirurgie, Onkourologie a Onkogynekologie.
  K vyjádření ČOS zaslal dopis předseda sekce onkochirurgie prof. MUDr.Miloslav Duda, DrSc. a předseda mamologické sekce doc. MUDr. Jiří Gatěk, CSc. Znění dopisu v příloze.
  Členové výboru se zněním dopisu obou jmenovaných souhlasí. Onkogynekologická společnost se k námitkám ČOS ČLS JEP nevyjádřila.
 12. Nominace kandidátů do pracovní skupiny pro mise Horizont Europe, za MZČR nominována náměstkem prof. Prymulou předsedkyně.
  První schůzka dne 21.10.2019 – informace budou sděleny členům při dalším zasedání výboru.
 13. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP 18.11.2019, blok ČOS, zúčastní se prof. Fínek, prof. Petruželka a doc. Büchler.
 14. MUDr. T. Svoboda - informace o spolupráci ČOS a ESMO.
  Dr. T. Svoboda se v průběhu ESMO účastnil několika setkání. Byly podány nové informace o jednotných přístupech k standardům léčby napříč Evropou i celým světem, univerzální guideline. Vše je zatím ve stádiu prvotních diskusí a realizace se vzhledem k rozdílnosti úhrad a nákladů na léčbu v jednotlivých zemích zatím zdá problematická. Členové výboru ČOS budou nadále usilovat o možnost realizace ESMO v Praze.
 15. Prim. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – předložit VZP k projednání.
  Prim. Petráková sdělila členům výboru požadavek prof. Vyzuly projednat seznam off label medikace preparátu používaných v terapii onkologických pacientů. Členové výboru souhlasí, že takové preparáty existují a dělají problémy především v indikacích u ROS. Prim. Petráková předloží seznam těchto léků, ten dále bude postoupen na VZP k diskusi o řešení tohoto problému a event., pokud bude nutné, bude vše projednáno i na úrovni MZ ČR a SÚKL.
 16. Informace ČLS JEP o ochraně osobních dat a vývoji nového software pro centrální evidenci členů.
  Členové výboru berou na vědomí.
 17. Konání Fórum onkologů 6.12.2019 v Praze ve FN Motol – kinosál. Téma: reakreditace KOC, organizace péče o onkologické pacienty (předsedkyně), agnostická medicína – onkologie v budoucnosti (prof. Petruželka), predikce v číslech na rok 2020 (prof. Dušek). Podrobný program a pokyny budou ještě zaslány všem vedoucím lékařům KOC a členům výboru SROBF a budou umístěny na stránkách Linkos.
 18. Screening karcinomu plic – postoj ČOS ČLS JEP.
  Členové výboru ČOS se shodli na podpoře provedení pilotního projektu v první fázi zamýšleného screeningu karcinomu plic. Jako doposud se chtějí podílet na přípravě celého projektu v existující pracovní skupině.
 19. Konání akce pro mladé onkology v rámci Best of ASCO dne 18.9.2019.
  Dr. T. Svoboda sdělil, že 99% všech zpětných reakcí na tuto reakci bylo pozitivních, členové výboru ČOS budou nadále podporovat akce pro mladé onkology, které dominantně budou provázet velké onkologické kongresy, pořádané v ČR. Souběh akcí zaručuje dostatek účastníků i přednášejících a odborníků.
 20. Návštěva náměstka Ing. Davida Šmehlíka na VZP předsedkyně a prim. Petráková (reakreditace, protonová terapie, společná stanoviska).
  Prim. Petráková a předsedkyně informovaly náměstka Ing. Šmehlíka o průběhu realizace reakreditace, na které se VZP bude aktivně podílet, domluvily setkání k realizaci dalšího společného stanoviska k úhradě léčiv na §16. Potvrdily si nutnost realizace setkání k problematice protonové terapie (zástupci plátců, ČOS a SROBF).
 21. Dne 30.9.2019 navštívila předsedkyně a prof. Dušek náměstka prof. MUDr. R. Prymulu v otázce reakreditace KOC.
  Jak již bylo uvedeno, návrh výboru ČOS ČLS JEP na znění výzvy k reakreditaci KOC byl MZ ČR přijat a další postup bude stanoven na schůzce 25.10.2019.
 22. Dne 1.10.2019 byl zahájen plánovaný cyklus přednášek a seminářů pro SZP v onkologii.
  Cyklus byl přijat velmi příznivě a bude v něm nadále pokračováno napříč ČR.
 23. Dne 3.10.2019 předsedkyně navštívila náměstkyni MUDr. Alenu Šteflovou – problematika pacientských organizací.
  Paní náměstkyně souhlasí se stanoviskem ČOS ČLS JEP o nutnosti koordinace a společného postupu v realizaci aktivit pacientských organizací spolu s odbornou společností, především v oblasti medializace.
 24. Spolupráce ČOS ČLS JEP s médii.
  Členové výboru se dohodli, že zastupovat ČOS ČLS JEP v médiích bude předsedkyně společnosti nebo jí pověřená osoba. Ostatní členové ČOS mohou samozřejmě své názory medializovat dle svého uvážení, ale nikoliv jménem ČOS ČLS JEP.
 25. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.
  Výbor ČOS ČLS JEP nadále doporučuje svým členům, aby nedávali souhlas se zveřejňováním svého příjmu prostřednictvím farmaceutických firem. Dále se členové domluvili na schůzce se zástupci členů AIFP a schůzky se zúčastní předsedkyně, prim. Petráková a prof. Dušek. Závěry jednání budou sděleny v dalším zápise z výboru ČOS. AIFP považují členové výboru za dobrovolné sdružení farmaceutických firem, vůči kterým nemají členové ČOS žádné závazky.
 26. PhDr. Ing. Martin Pospíchal navštíví předsedkyni s plánem akcí pro onkologické pacienty na rok 2020 a spolupráci s Linkos.
 27. Dne 9.10.2019 se konalo setkání s novináři na téma Růžový říjen.
  Vzhledem k nepříliš zdařilé organizaci této akce předsedkyně nezaregistrovala žádný smysluplný výstup.
 28. Dne 22.10.2019 se bude konat konference Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2020. Do panelové diskuse pozvána předsedkyně ČOS.
 29. Dne 24.10.2019 – kulatý stůl o financování zdravotnictví organizované Mgr. Cikrtem – pozvání předsedkyně.
 30. Od 14.10. do 25.10.2019 probíhá ve FN Motol předatestační kurz klinické onkologie.
 31. Ve dnech 28. a 29.11.2019 se bude konat atestace z klinické onkologie.
  Zkoušející: prof. Petruželka, prof. Fínek a doc. Prausová.
 32. Využití konopí pro léčebné použití v klinické praxi – dopis ředitelky SÚKL Mgr. Ireny Storové, MHA:
  • Návrh rozsahu hlášení
  • Návrh podoby formuláře
  • Dopis v příloze zápisu.
 33. Změna termínu prosincového výboru na 17.12.2019 od 10:00 hodin ve VFN.
 34. Rozpočet – dr. T. Svoboda
  Rozpočet zůstává stabilně stejný i pro rok 2020 a odpovídá předchozím letům.
 35. Na předsedkyni se obrátila zástupkyně neziskové organizace Loono, která se zabývá prevencí v oblasti karcinomu prsu a nádorů varlat. Společnost chce zajistit možnost propojení s ČOS ČLS JEP. Členové výboru navrhují propojit ČOS ČLS JEP a organizaci Loono prostřednictvím prolinku na Linkos.
 36. Žádost o podporu:
  • 9. ročník imuno-onkologické edukace v rámci meetingu IMPACT, termín konání 5.12.2019, Autoklub ČR Praha.
   Udělena podpora.

Členové výboru se obrací na představitele jednotlivých KOC, zda by vyjádřili zájem o návštěvu členů výboru na jejich pracovišti a současně realizaci zasedání výboru ČOS ČLS JEP na půdě jejich pracoviště.        

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Vyjádření k připomínkám výboru ČOS ČLS JEP ke vzdělávacím programům nástavbových oborů Onkochirurgie, Onkourologie a Onkogynekologie (bod 11 zápisu).
 2. Využití konopí pro léčebné použití v klinické praxi – dopis ředitelky SÚKL Mgr. Ireny Storové, MHA (bod 32 zápisu)