Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 15.9.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek, Kolářová

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

 • dopis ministryně MPSV

Zástupkyně Hlasu pacientek a předsedkyně ČOS ČLS JEP zaslaly dopis ministryni MPSV Janě Maláčové s žádostí o spolupráci na tvorbě Národního onkologického programu v sekci sociální problematiky. Dopisem požádaly o jmenování člena pracovní komise k tvorbě NOP z MPSV. Ministryně tento požadavek odmítla. Spolupráci na tvorbě NOP by se MPSV věnovalo jedině na popud MZ ČR.

 • NOP

Členové výboru se shodli na potřebě obnovy znění NOP a současně určili zástupce, kteří se budou této problematice věnovat a naváží zároveň spolupráci s pacientskými organizacemi (Hlas onkologických pacientů). Jmenovanými jsou prof. MUDr. M. Svoboda, Ph.D. a prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Návrh znění NOP bude jmenovanými připraven k oponentuře členům výboru do konce roku 2020.         

 1. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.

Rozhodnutí rozeslána a Věstník je na stránkách MZ ČR.

 • Návštěva předsedkyně u ministra zdravotnictví dne 17.7.2020. Věstník MZ ČR s vyjmenovanými reakreditovanými komplexními onkologickými centry je na stránkách MZ ČR a odpovídá rozeslaným Rozhodnutím o reakreditaci KOC, které již žadatelé obdrželi. 
 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.

Dne 14.9.2020 schůzka za účasti všech zástupců plátců péče.

Na uvedené schůzce bylo podepsáno společné stanovisko k úhradě výkonů prediktivní diagnostiky pro akreditovaná pracoviště patologů. Stanovisko bude vyvěšeno na stránkách Linkos po obdržení originálu od VZP. Další schůzka s plátci péče je plánována na 21.9., kde bude projednáváno společné stanovisko o urychlení přístupu k léčivým přípravkům v léčbě karcinomu prsu a ovarií, dále bude diskutován problém přesunu péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní s nastavením příslušných kódů pro nové výkony aplikace systémové protinádorové farmakoterapie na stacionářích a sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po MDT. 

 1. Schůzka předsedkyně s Ing. Petrovou ze SÚJB – audit radioterapie v ČR, pilotní projekt s ÚZIS.

Probíhá příprava provádění auditů na pracovištích radiační onkologie, zástupci ČOS ČLS JEP navrhují ve spolupráci se SROBF, SÚJB a Radou poskytovatelů zdravotní péče při MZ ČR vyvolat jednání, na kterém bude domluven společný materiál, který se stane podkladem k provádění auditů. Audit však bude jistě zahájen pilotním projektem. 

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Schůzka proběhla 24.6.2020. AIFP trvá na nemožnosti využívat hotely s 5 hvězdičkami pro odborné akce členů ČOS ČLS JEP a pacientských organizací. AIFP neúspěšně hledá cestu, jak hradit akce pro SZP. ČOS ČLS JEP vnímá velmi negativně přetrvávající rigidní postoje zástupců farmaceutických firem. Ze strany farmaceutických firem stále není jednoznačný primární a dominantní pozitivní postoj k uspokojení českých onkologických pacientů, ale převládá zachovávání mnohdy zcela nepochopitelných a spolupráci zatěžujících předpisů, které s péčí o nemocné nemají nic společného. ČOS ČLS JEP důrazně upozornilo AIFP na nutnost dodržovat pravidla pro přidělování klinických hodnocení s tématikou protinádorové farmakoterapie pouze pracovištím KOC. I zde ze strany farmaceutických firem není zcela jednoznačné pochopení. 

 1. Reakce na vydaná stanoviska výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

 • Návštěva předsedkyně u ministra zdravotnictví ČR dne 17.6.2020
 • Schůzka se zástupci Urologické společnosti na půdě MZ ČR dne 24.7.2020. Zástupci výboru ČOS ČLS JEP při jednání trvali jednoznačně na nutnosti dodržovat pravidlo aplikace protinádorové farmakoterapie pouze lékaři se specializační způsobilostí z klinické onkologie nebo radiační onkologie na půdě onkologických pracovišť a u centrové léčby pouze v rámci KOC. Postoj zástupců MZ ČR a plátců péče tuto skutečnost podporují.
 • Společná schůzka se zástupci Pneumologické společnosti na půdě MZ ČR dne 29.7.2020. Zástupci výboru ČOS ČLS JEP velice cení postoj zástupců ČPFS, kteří plně respektují pravidla, která byla obsažena ve stanovisku k aplikaci protinádorové farmakoterapie a o řešení na jednotlivých pracovištích bude dále mezi zástupci ČOS a ČPFS diskutováno. Zástupci ČPFS si uvědomují nedostatek lékařů se specializační způsobilostí z klinické onkologie na pracovištích pneumologie. Tento problém je nutné řešit individuálně na jednotlivých pracovištích. Zástupci MZ ČR vítají společnou dohodu mezi oběma odbornými společnostmi.
 • Společná schůzka se zástupci Gynekologické společnosti na půdě MZ ČR dne 20.8.2020. Tato schůzka byla ze strany zástupců gynekologické společnosti zrušena, později byla jimi hodnocena jako zbytečná a k dalšímu jednání již nedošlo.
 • Se stanoviskem ČOS s aplikací protinádorové farmakoterapie souhlasí i plátci péče v ČR.
 • Dne 24.8.2020 návštěva předsedkyně u premiéra A. Babiše na základě jeho pozvání. Premiér A. Babiš na základě nepřesných informací o koncepci a organizaci onkologické péče v ČR projevil zájem o objasnění situace předsedkyni ČOS ČLS JEP a pozval ji na Úřad vlády k podrobnému vysvětlení a upřesnění skutečnosti. 
 1. Stanovisko výboru ČOS k problematice klinických studií bylo rozesláno všem vedoucím lékařům KOC, na MZ ČR náměstkovi Mgr. F. Vrubelovi, na SÚKL ředitelce dr. I. Storové, zástupcům VZP a Svazu pojišťoven. Zároveň byli vedoucí lékaři KOC vyzváni, aby dopis předali etickým komisím ve svých zdravotnických zařízeních. 
 • Reagovali: ředitelka Storová, náměstek Vrubel, ministr zdravotnictví, svaz pojišťoven i VZP. SÚKL není dle dopisu ředitelky dr. I. Storové odpovědný za místa realizace klinických studií. Náměstek Vrubel plně souhlasí se stanoviskem ČOS ČLS JEP. Předsedkyni se ozvali i některé etické komise, které se plně hlásí k odpovědnosti za správnou volbu pracoviště i osob investigátorů ve svých zdravotnických zařízení a souhlasí se stanoviskem ČOS ČLS JEP. 
 1. Screening karcinomu plic.

Není jednoznačný závěr, není ani jednoznačný směr, kterým se bude tvorba realizace screeningu ubírat. Jsou nutná další jednání, která upřesní a jasně definují organizaci, účast jednotlivých odborností a cílovou skupinu klientů a jejich výběr. Jednoznačný je pilotní projekt před spuštěním celoplošného screeningu. Kliničtí a radiační onkologové jednoznačně podporují existenci screeningových programů jako součást prevence nádorových chorob, ale nejsou těmi lékaři, kteří budou aktivně screening provádět. To je úlohou praktických lékařů, plicních lékařů, radiodiagnostiků apod.      

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).

       Předání diplomů oceněným. Pokladník ČOS byl na minulé schůzi vyzván k zaslání honorářů vítězům soutěže, což se zatím nestalo a za což se omlouváme a bude v nejbližších dnech napraveno. Diplomy vzhledem ke zrušení BOD, JOD nemohou být předány osobně a budou vítězům zaslány poštou.  

 1. Realizace zákona č. 48 (o léku) ještě v tomto volebním období. V tuto chvíli je již znění návrhu zákona v rukou Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
 1. Fórum onkologů zatím nelze plánovat vzhledem k epidemiologické situaci. 
 1. Pozvání k uspořádání sekce na 24. kongrese o ateroskleróze v Brně. Účast zajištěna. 
 1. Vědecká rada MZ ČR dne 8.9.2020.
 • Covid-19 – situace
 • Očkování
 • Publikace a vědecká činnost
 • NZIP

Oznámeno členům výboru, kteří vzali na vědomí.

 1. Český národní onkologický kongres.

Vzhledem k epidemiologické situaci a problematickému konání i dlouhodobě plánovaných akcí se jeví zcela nereálné v tuto chvíli plánovat byť smysluplnou novou aktivitu a proto další úvahy ponechávám časům příštím. 

 1. V roce 2020 by se mělo konat shromáždění členů ČOS ČLS JEP. Původní záměr byl uskutečnit shromáždění v rámci BOD v dubnu 2020. Vzhledem ke stávající situaci se termín logicky posouvá a shromáždění bude uskutečněno v době, kterou dovolí epidemiologický stav. - Dr. Kolářová 
 1. Vydávání časopisu Klinická onkologie bude pokračovat prostřednictvím společnosti Care Comm. Smlouva vytvořena a podepsána. Prof. Svoboda sdělil, že budou dodrženy všechny podmínky, které ČOS ČLS JEP při vydávání měl dosud. 
 1. Předsedkyně zaslala dopis MUDr. Zogalovi z ČSNM, ve kterém souhlasí členové výboru s iniciací SLP pro PET diagnostiku karcinomu prostaty. Prim. Zogala navštíví předsedkyni v pondělí 21.9., kdy budou diskutovat o další spolupráci mezi ČOS a ČSNM. 
 1. Doc. Büchler přeposlal návrh na otevření konzultační onkologické ambulance v IKEM. Navržený formát konzultační ambulance bez aplikace terapie je členy výboru akceptován. 
 1. Dr. Nováková pracuje na přehledu klinických studií otevřených na pracovištích KOC. Návrh zaslala doc. Büchlerovi. Doc. Büchler bude o formátu a realizaci dále s dr. Novákovou diskutovat a návrh řešení proberou členové výboru. 
 1. Dne 18.6.2020 proběhla atestace z klinické onkologie v Plzni. 
 1. Kongres ČIS v Brně dne 18. – 21.11.2020. Žádost o naplnění bloku onkologie – připravil doc. MUDr. Igor Kiss. Otázkou zůstává konání vzhledem k epidemiologické situaci. 
 1. Kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP se bude konat v Praze ve dnech 10.-12.11. 2021 tradičně v konferenčních prostorách Clarion Congress Prague Hotelu.

Výbor ČOS byl požádán o program na jeden blok konference, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme řešit až dle aktuálního stavu. Kongres je až příští rok. 

 1. Dne 3.9.2020 proběhl seminář na půdě USA ambasády o genové terapii za účasti zástupců MZ ČR, Zdravotnického výboru a plátců péče. Členové berou na vědomí. 
 1. Přehled hospodaření ČOS ČLS JEP. Pokladník MUDr. T. Svoboda ujistil členy výboru, že hospodaření je zcela v pořádku. 
 1. Termín příštího výboru domluven na 20.10.2020 ve 14:00 hodin. Konání bude buď ve FN Motol nebo on-line dle situace. Další termín výboru předběžně 1.12. – ještě bude upřesněno. 
 1. MUDr. Janovský oznámil členům výboru, že XXVII. JOD se v roce 2020 nebude konat a odkládá se na 21. – 23.10.2021. 
 1. Noví členové: 

Sekce onkologická

 • MUDr. Šustr Jan – Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
 • MUDr. Polášek Vladan – Onkologické oddělení KNTB a.s. Zlín 

ČOS

 • MUDr. Nabielek Eduard – Nemocnice Jihlava 

Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Nabielek Eduard – Nemocnice Jihlava

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP