Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27. 3. 2018 ve FN v Motole

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek
Hosté: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Šmakal, MUDr. Renata Koževnikovová
 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním.
  Předsedkyně se zúčastnila konkrétního jednání o dispenzarizaci onkologických pacientů a preventivních prohlídkách na MZ ČR. Jednání se účastnil poradce ministra Ing. Šmehlík a MUDr. Šonka za praktické lékaře.
  Další jednání se uskutečnilo dne 28.3.2018, kterého se zúčastnili opět výše jmenovaní a dále prim. MUDr. Petráková a doc. MUDr. Svatopluk Býma, Ph.D. za společnost praktických lékařů. Proběhla zcela konkrétní jednání na téma předávání pacientů s ukončenou onkologickou léčbou do ordinací praktických lékařů. V současné chvíli zástupci ČOS připraví standardy poskytování péče o výše jmenované pacienty. O průběhu a výsledcích jednání bude výbor informovat. Praktičtí lékaři budou dále provádět preventivní prohlídky včetně prohlídky onkologické a budou se podílet na péči o pacienty v průběhu protinádorové léčby.
 2. Modrá kniha – financování.
  Dle informací pokladníka výboru ČOS je průběh financování dalšího vydání Modré knihy zcela standardní a bez komplikací.
 3. Fórum onkologů – setkání členů výboru ČOS, vedoucích lékařů KOC, zástupců regionálních pracovišť, zástupců plátců péče, MZČR a SÚKL.
  Fórum onkologů se bude konat v MOÚ v Brně 20.4.2018 v 10:00 hodin. Program setkání se bude týkat změny systému úhrady centrové péče, problémy s úhradou léčby chirurgické, radiační i farmakoterapie. Úhrada diagnostických metod – prediktivní markery, včetně genetických vyšetření. Program bude v předstihu k dispozici na Linkos a bude rozeslán všem zvaným účastníkům. Ze setkání bude k dispozici podrobný zápis, který bude též na stránkách Linkos.                     
 4. Postgraduální vzdělávání.
  Předsedkyně ČOS a předseda akreditační komise prof. Petruželka byli pozváni na jednání k náměstkovi MZČR prof. Prymulovi na 26.3.2018.
  Stále existuje reálná možnost obnovení existence onkologického kmene v přípravě k atestaci z klinické i radiační onkologie. Budou probíhat další jednání k přípravě otevření problému přímo v Poslanecké sněmovně.
  Členové výboru konstatovali, že u atestantů z klinické onkologie je nadále nedopatřením vedena podmínka k atestaci – účast na konferenci ASCO nebo ESMO. Tato podmínka bude při jednání akreditační komise klinické onkologie vypuštěna.
 5. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2017 a nejlepší článek s IF za rok 2017.
  Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2017. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000 Kč. Práce do soutěže se zasílají paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 15.4.2018. (další informace)
 6. Spolupráce s pacientskými organizacemi. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s organizacemi pacientek s ca prsu.
  Členky pacientských organizací dojednaly schůzku s ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem na 26.4.2018, kterého se bude účastnit i předsedkyně, prim. Petráková a doc. Tesařová. Členky pacientských organizací usilují o urychlení a transparenci schvalování úhrady nákladné terapie, otázky sociální problematiky v období probíhající onkologické léčby i po jejím ukončení a celou řadu dalších otázek. O průběhu setkání budeme informovat v zápisu.
 7. Setkání předsedkyně, prim. Petrákové a MUDr. Emílie Bartiškové z VZPzávěry v příloze zápisu.
 8. Jakub Dvořáček z AIFP a předsedkyně společnosti se zúčastnili tiskové konference, která se týkala inovativní léčby v onkologii.
  Jmenovaní se shodli na společném postupu při schvalování úhrady nákladné terapie a vzájemné spolupráci při realizaci řešení tohoto problému.
 9. Oznámení o vytvoření Specializované onkologické skupiny pro ultra precizní radioterapii karcinomu prsu VFN + PTC Praha.
  Specializovaná skupina se bude věnovat problematice adekvátní indikace aplikace radioterapie u karcinomu prsu. Prof. Žaloudík se otázal na obsah návrhu, tedy co se ultraprecizností radioterapie karcinomu prsu míní.  Prof. Petruželka sdělil, že má jít zejména o ultra precizní individualizované indikace různých forem radioterapie, včetně radioterapie protonové. Prof. Žaloudík doporučil, aby se k problematice radioterapie vyjádřil výbor SROBF, neboť pouze menšina členů výboru ČOS jsou výkonní radioterapeuti. Předsedkyně doc. Prausová sdělila, že stanovisko SROBF dle znění Věstníku 13/2017 není nutné a postačí stanovisko výboru ČOS, který vzal ustanovení skupiny na vědomí.
 10. Žádost o podporu ČOS pro vznik specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na pozici studijní sestra a koordinátor klinických hodnocení.
  Členové výboru vítají a plně podporují vznik této části specializačního vzdělávání.
 11. Zpráva o společné schůzce pracovních skupin onkogenetiků ČOS a SLG z 20.2.2018.
  Závěry schůzky jsou v příloze.
 12. Žádost MUDr. Bohumila Skály, Ph.D. – vyjádření k práci primární péče v oblasti onkologické prevence.
  Výbor ČOS pověřil doc. Marka Svobodu řešením realizace článku o primární péči v oblasti onkologické prevence a zaslání MUDr. Bohumilu Skálovi.
 13. Pozvání k účasti na Shromáždění představitelů ČLS JEP dne 5.4.2018 od 15:00 hodin v Lékařském domě – účast ČOS.
  Členové výboru pověřili doc. Büchlera, aby zastupoval ČOS ČLS JEP na tomto setkání.
 14. Žádost prim. MUDr. Matouškové o záštitu nad cyklem seminářů o nádorech prostaty a močového měchýře. Pořadatelem a garantem je ČUS.
  Členové výboru udělují tomuto cyklu seminářů podporu.
 15. Problematika registrů – sjednocení názoru.
  Na žádost doc. Duška bude řešen tento bod v rámci Fóra onkologů 20.4.2018.
 16. Žádost redakce časopisu Vesmír o cyklus článků s onkologickou tématikou – autoři.
  Doc. Marek Svoboda zajistí realizaci obsahu čísla časopisu Vesmír na téma onkologie. 
 17. Předsedkyně seznámila členy výboru s dopisem prof. Š. Svačiny na téma novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, které zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.
  Členové berou na vědomí bez připomínek.
 18. Předsedkyně seznámila členy výboru s vnitřním připomínkovým řízením o vzoru specializačních diplomů a licencí funkčního kurzu.
  Členové berou na vědomí bez připomínek.
 19. Předsedkyně seznámila členy výboru s vnitřním připomínkovým řízením na téma vzor certifikátu po základním kmeni.
  Členové berou na vědomí bez připomínek.
 20. Žádost o ustanovení Specializované onkologické skupiny Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha dle Věstníku MZČR č. 13/2017, s ohledem na specifikovanou péči a diagnózy v rámci ÚVN řízené Neurochirurgickou a Neurologickou klinikou I. LF UK a ÚVN ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN a s ohledem na aktuálně probíhající realizaci členství ÚVN v rámci Regionální onkologické skupiny vedené KOC FN v Motole.
  Členové výboru vyslechli toto oznámení bez dalších připomínek a berou na vědomí.
 21. MUDr. R. Neumanová, předsedkyně Občanského sdružení ROC, MUDr. Martin Šmakal a MUDr. Renata Koževnikovová byli hosty zasedání výboru ČOS.
  Proběhla bohatá diskuse na téma organizace péče o onkologické pacienty v ČR, která je nyní nově zakotvena ve Věstníku MZČR č. 13/2017. Hosté projevili zájem za regionální pracoviště se spolupodílet na vytváření a realizaci konkrétních kroků, které vyplývají z uvedeného Věstníku. Hosté byli vyzváni, aby písemně vypracovali za regionální pracoviště svoji představu a návrhy pro zlepšení organizace  poskytování péče o onkologické pacienty v regionech a spolupráci regionálních pracovišť s KOC. Hosté vyjádřili trvající zájem o delegaci nákladné péče do adekvátně vybavených regionálních pracovišť. Členové výboru ujistili zástupce regionů o stejném zájmu KOC delegovat péči nákladnými preparáty do regionů a ujistili zástupce regionálních pracovišť o stále probíhajících krocích směrem k plátcům péče. Bylo vysvětleno, že tento požadavek nemůže zajistit direktivně výbor ČOS, je nutná dohoda plátců a poskytovatelů v KOC a regionu navzájem (vedoucí KOC přitom není statutárním orgánem poskytovatele). Zástupci regionů též požádali o možnost účastnit se pravidelně zasedání výboru ČOS, což členové výboru nemohou splnit vzhledem k existujícím pravidlům, která vyplývají ze stanov odborných společností ČLS JEP. Ostatně přítomní zástupci regionálních onkologů kandidovali do výboru ČOS a mají možnost znovu kandidovat ve volbách. Zástupci regionálních pracovišť byli opětovně pozváni na jednání Fóra onkologů na 20.4.2018. Členové výboru vítají znovuobnovenou spolupráci.
 22. Noví členové:

  ČOS

  Doc. MUDr. Koranda Pavel, Ph.D. – KNM FN a LF UP Olomouc

  Pediatrická sekce
  Epidemiologie nádorů a zdrav. informatiky
  Sekce podpůrné léčby

  Pharm. Kozáková Šárka, MBA – MOÚ Brno, Ústavní lékárna


  Sekce mladých onkologů

  MUDr. Kazda Tomáš, Ph.D. – Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno

  Sekce podpůrné léčby

  MUDr. Pochop Lukáš – MOÚ Brno, KKOP

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy