Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP dne 19.4.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Tomáš, Tesařová
Omluveni: Dušek, Svoboda Marek, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: PhDr. Petra Nováková
 1. Zpráva o činnosti odborných sekcí ČOS – dodání členům výboru a event. odsouhlasení a umístění na Linkos. 
  Nadále probíhá revize existujících odborných sekcí ČOS a jejich činnosti. MUDr. Kolářová vypracuje základní požadavky pro jednotlivé sekce, které by měly pravidelně sdělovat výboru ČOS volební výsledky sekčních výborů, jména předsedů sekcí a zprávy o činnosti. V současné době existuje dle ČLS JEP a Linkosu 17 sekcí s velmi různorodým počtem členů a aktivitami. Průběžná zpráva bude přednesena na shromáždění členů ČOS ČLS JEP v rámci zprávy o revizní činnosti.
 2. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“). 
  Doc. M. Svoboda sdělil písemně, že po BOD rozešle členům výboru graficky zpracované verze letáku, který bude upoutávkou na existenci nadace ČOS a následně po výběru nejvhodnější varianty bude leták rozeslán na všechna onkologická pracoviště. Cílem je získat event. sponzory a dárce.
 3. Seznam léčivých přípravků potřebných pro onkologické pacienty, které onkolog nemůže předepisovat. 
  Vyčkáváme vyjádření, které mělo být do 30 dnů. 
  Problematika není ještě zcela dokončena, o průběhu řešení informoval doc. Büchler. Závěr, který by výbor měl obdržet od SÚKL bude sdělen v některém z dalších zápisů z výborového setkání. Akceptace indikace některých léčivých přípravků a jejich kombinací bude nutné projednat s plátci péče.
 4. Vyhodnocení publikace s onkologickou tématikou za rok 2015. 
  Vypracování graficky kvalitních diplomů pro oceněné.
  Ceny budou slavnostně předány předsedkyní ČOS ČLS JEP při příležitosti společenského večera v rámci Brněnských onkologických dnů, tj. 28.4.2016.
 5. Svolání shromáždění členů ČOS v roce 2016.
  Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se bude konat 28.4.2016 19:00 – 20:00 hodin. 
  Sděleno na Linkos.
 6. 25.2.2016 proběhlo jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastnila se předsedkyně výboru a MUDr. Petráková. Byl dán podnět k upřesnění náplně výkonu a dále proběhne jednání na MZ 19.5.2016. Jednání se zúčastní MUDr. Petráková, která nový návrh náplně výkonu předá.
 7. Předsedkyně výboru ČOS podala žádost o podporu vydání Modré knihy, Doporučení ČOS ČLS JEP společnosti Roche, jmenovitě generální ředitelce Christiane Hamacher ve výši 425 000 Kč.
  Žádost o podporu je v současné době v rukou společnosti Roche, o obdržení částky na účet ČOS budeme informovat. 
  Do dnešního dne stále částka nebyla poukázána na účet ČOS ČLS JEP.
 8. Předseda Správní rady Purkyňova nadačního fondu se obrátil na náš výbor s informací, že byl vyhlášen první projekt nadačního fondu: Cena za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2015. 
  Výbor ČOS konstatoval, že z výzvy k účasti o cenu za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2015 jako podpory mladých lékařů a lékařek do 35 let nejsou jednoznačné podmínky vstupu do soutěže a proto se předsedkyně obrátila 29.3.2016 dopisem na Předsedu Správní rady Purkyňova nadačního fondu k upřesnění. Doposud nemáme odpověď.
  Výbor bere na vědomí.
 9. Prof. J. Fínek vyslovil požadavek na shlédnutí zakládací listiny AIFP, která by mohla event. osvětlit existenci a zakotvení této organizace v legislativě ČR. Předsedkyně tento požadavek písemně sdělila AIFP, na základě požadavku předsedkyně obdržela zakládací listinu, kterou rozeslala všem členům výboru.
  Zároveň Mgr. J. Dvořáček nabídl osobní účast a vysvětlení nejasností ohledně existence AIFP na výboru ČOS.
  Ze zaslané zakládací listiny vyplývá, že v ČR existuje „Mezinárodní asociace farmaceutických společností“, která byla rozhodnutím Obvodního úřadu v Praze 2 registrována jako zájmové sdružení právnických osob ze dne 10.11.1993. Výbor ČOS bere tuto skutečnost na vědomí. Na stránkách Linkos je umístěno vyjádření výboru ČOS z ledna 2015 k existenci a aktivitám výše uvedeného sdružení, kteří členové výboru v současné době považují za stále aktuální. Vzhledem k trvajícím nejasnostem v aktivitách sdružení, jejich pravomocem a požadavkům, se výbor v současné době nebude k této problematice vyjadřovat. Další postoj výboru ČOS vyplyne z vývoje situace.
  Výbor ČOS nedelegoval nikoho ze svých členů do kteréhokoliv orgánu Mezinárodní asociace farmaceutických společností. 
  Doc. M. Svoboda upozornil na seminář v rámci BOD ve středu 27.4.2016 ve 14:15 hodin, který se týká spolupráce lékařů a farmaceutického průmyslu.
 10. Návštěva VZP, předsedkyně Prausová a prim. Petráková, informace o průběhu a návrzích.
  Jmenované se sešly se zástupci VZP MUDr. JUDr. Petrem Hoňkem a MUDr. Emílií Bartíškovou. Ze schůzky vyplynula nutnost pravidelného setkávání zástupců výboru ČOS a VZP s cílem zlepšení informovanosti o průběhu revizní činnosti na onkologických pracovištích a hledání společného řešení některých odborně sporných případů i opakujících se chyb ve zdravotní dokumentaci. Nutnost komunikace problémů před zahájením event. smírčích řízení.
  Společným cílem výboru ČOS a VZP je kvalitní péče o onkologické pacienty v ČR, kterému může dopomoci společně domluvené mapování zajištění onkologické péče v rozsahu celé ČR. Zástupci VZP i výboru ČOS se shodli na nutnosti dodržování správných indikací vysoce specializované farmakoterapie. Dále se shodli na nutnosti budoucího řešení problémů spojených s kategorií VILP, §16 apod. Zástupkyně výboru ČOS považují výsledek jednání za velmi pozitivní a slibný.
  Na základě jednání bylo po mnoha týdnech uzavřeno řešení péče o pacienty s primárními i sekundárními nádory plic. Péče o tyto pacienty a indikace komplexní onkologické péče bude nadále probíhat jako u ostatních nádorových lokalizací a diagnóz v komplexních onkologických centrech. Za péči o tyto nemocné odpovídá vedoucí KOC a indikace diagnosticko - terapeutického procesu bude řešena v multidisciplinárním týmu (klinický onkolog, radiační onkolog, pneumolog, hrudní chirurg, radiolog, patolog). To znamená, že nadále indikace vysoce specializované farmakoterapie u pacientů s plicními nádory je plně v rukou komplexních onkologických center v čele s vedoucím lékařem. Je nutné tuto farmakoterapii mezi příslušným KOC a VZP nasmlouvat (tam, kde doposud nebylo učiněno). Znění bylo zasláno všem vedoucím lékařům KOC.
 11. Zpráva o činnosti Linkos:
  1. Návštěvnost Linkos 2015 
  2. Plán rozvoje Linkos 2016
  3. Otázka využití sociálních médií 
  4. Vzdělávání praktických lékařů v onkologické problematice na Linkos
  5. Lékařská videokonferenční síť 
  (PhDr. P. Nováková)
  Přednesený referát v podobě prezentace je v příloze zápisu.
 12. Na výbor onkologické společnosti byla zaslána faktura za roční předplatné novin Medical Tribune pro ČOS. Jedná se o částku 26 551 Kč za 888 výtisků za období květen 2016 – březen 2017. Výbor společnosti se rozhodl nadále toto předplatné nehradit.
 13. Předsedkyně výboru seznámila členy s podnětem SROBF zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Členové výboru se jednomyslně k tomuto podmětu připojují. Znění dopisu adresovaného prezidentu ČLK je v příloze zápisu.
 14. MUDr. T. Svoboda zaslal předsedkyni žádost ESMO o nominaci světově proslulého onkologa jako kandidáta pro cenu ESMO za ČOS ČLS JEP. Členové výboru zašlou event. jména kandidátů předsedkyni mailem.
 15. Žádost o podporu nebo garanci:
 16. Diskuse
  • MUDr. K. Petráková upozornila na rostoucí náklady na vysoce specializovanou farmakoterapii v KOC. Problém byl diskutován členy výboru a bylo konstatováno, že narůstají unikátní léčivé přípravky i nové léčebné indikace, což je logicky spojeno s nárůstem nákladů. Problém bude jistě napříč všemi KOC a bude nutné jej řešit s plátci péče i managementy nemocnic.


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy k zápisu: 

 1. Zpráva o činnosti Linkos
 2. Reklamní kampaň Protonového centra Praha - podnět SROBF zaslaný k rukám vedení České lékařské komory
 3. Reklamní kampaň Protonového centra Praha - připojení se výboru ČOS k podnětu SROBF zaslané k rukám vedení České lékařské komory
 4. Zápis v pdf