Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP- volba funkcionářů ČOS a revizní komise, ze dne 17.6.2019 ve FN v Motole

Hlavním bodem programu byla volba funkcionářů v nově zvoleném výboru ČOS ČLS JEP. První řádné zasedání výboru ČOS ČLS JEP se bude konat 17. září 2019 ve 14:00 hodin ve FN Motol.

Přítomní: 
Volební komise: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová
Výbor ČOS: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik

Předseda volební komise MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. uvedl, že do půlnoci 16.6.2019 tj. 30 dní od ukončení voleb do výboru ČOS a revizní komise ČOS nedorazila žádná stížnost na průběh voleb, ani žádné připomínky k výsledkům voleb.

Poté předseda volební komise vyzval členy výboru k nominaci na místo předsedy ČOS ČLS JEP.

Prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. navrhla doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. navrhl prof. MUDr. Bohuslava Melichara, Ph.D. Oba jmenovaní kandidaturu přijali., Poté došlo k volbě tajným hlasováním a zvolena byla počtem hlasů 8 doc. Prausová. Prof. Melichar obdržel 5 hlasů.

Předseda volební komise požádal o nominaci na místo místopředsedy, doc. Prausová navrhla prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, prof. Melichar navrhl doc. Büchlera. Oba jmenovaní nominaci přijali a proběhla tajná volba, kdy prof. Fínek obdržel 9 hlasů a doc. Büchler 4 hlasy.

Dále proběhla nominace na funkci vědeckého sekretáře, doc. Prausová navrhla prim. Petrákovou a prof. Melichar navrhl prof. MUDr. Petru Tesařovou, CSc. Oba nominanti kandidaturu přijali. Proběhla tajná volba a prim. Petráková obdržela 8 hlasů a prof. Tesařová 5 hlasů.

Poté proběhla tajná volba do funkce pokladníka, jediným kandidátem byl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. a obdržel 13 hlasů.

Předseda volební komise zahájil volbu předsedy revizní komise, nominována byla MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., která nominaci přijala a byla zvolena v tajné volbě 3 hlasy revizní komise.

Výsledky voleb:

Do výboru ČOS byli zvoleni:

 1. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 3. prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
 4. doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 5. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 6. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 7. doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 9. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 10. prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 11. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 12. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 13. doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Do revizní komise byli zvoleni:

 1. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 2. MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
 3. MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Nově zvolení funkcionáři:

Předseda:
Počet hlasů:
Místopředseda:
Počet hlasů:
Vědecký sekretář:
Počet hlasů:
Pokladník:
Počet hlasů:
Předseda revizní komise:
Počet hlasů:
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
8
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
9
prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
8
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
13
prim. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
3

Zvolení funkcionáři poděkovali za výsledek a průběh voleb.

Diskuse:

Členové výboru využili přítomnosti MUDr. Aschermannové k zjištění stavu jednání se zástupci MPSV ČR. Dr. Aschermannová informovala o probíhající práci na vytvoření materiálu, který bude sloužit jako doporučení ČOS k procesu posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti, prodlužování podpůrčí doby a stanovení stupně invalidity. Vedle základu – vytvoření adekvátní lékařské zprávy onkologem pro potřeby praktického lékaře k vypracování materiálu k posudkové činnosti – pracovní skupina dr. Aschermannové připravuje doporučení pro posudkové lékaře dle jednotlivých základních diagnóz maligních onemocnění, která se budou týkat způsobu léčby nežádoucích účinků, prognózy, včetně posouzení nutnosti délky pracovní neschopnosti či stupně invalidity. Dr. Aschermannová požádala přítomné kolegy z nového výboru o participaci a spolupráci. Členové vyslovili souhlas.

Prof. Dušek zmínil již dříve diskutovaný problém v rámci Fóra onkologů, který se týká vyjádření České hematologické společnosti ČLS JEP k návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů Pl. ÚS 49/18. Členové výboru se shodli, že ve spolupráci s právníky bude vypracováno stanovisko ČOS ČLS JEP k uvedené problematice a bude po schválení všemi členy výboru poskytnut MZČR.

Prof. M. Svoboda vypracoval a odeslal připomínku k níže uvedenému návrhu novely:
Vnitřní připomínkové řízení - Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - termín do 17.6.2019. Znění připomínky je v příloze zápisu.

Schůze výboru budou probíhat v úterý v druhé polovině každého měsíce školního roku. Prof. M. Svoboda navrhl návštěvy pracovišť v regionech, konání některých schůzí výboru v KOC.

Členové výboru souhlasí s pokračováním konání Fóra onkologů minimálně 2x v průběhu školního roku.

Prim. Petráková navrhla do příští schůze výboru promyslet a navrhnout cíle a program činnosti výboru na další období.

MUDr. Vošmik navrhl společné setkávání se členy výboru SROBF.

Všichni členové s uvedenými návrhy souhlasí.

První řádné zasedání výboru ČOS ČLS JEP se bude konat 17.9.2019 ve 14:00 hodin ve FN Motol.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS

Příloha: 

 1. Připomínka k Návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění