Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 17.1.2023 ve FN v Motol

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 17.1.2023 ve FN v Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Kolářová, Svoboda M.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče.

Předsedkyně vypracovala znění návrhu výkonu MDT, který nyní byl konzultován členy výboru a po úpravách a schválení členy výboru bude předáno plátcům k posouzení při setkání dne 23.1.2023.

Delegace centrové vybrané terapie na konkrétně určená regionální pracoviště. V současné době probíhá definování regionálních center a center kvalifikovaných k delegaci centrové vybrané terapie. Dále probíhá diskuze nad seznamem konkrétních delegovatelných preparátů. Návrh výboru ČOS bude 23.1.2023 také předán plátcům péče.  

Sdílené kódy léků – nově dle zákona č. 48. Povinnost vykazování kódů ke konkrétní indikaci léku při účtování plátcům. Dopis výboru ČOS na MZ ČR, který odmítá signální kódy při účtování výkonů aplikace centrové terapie plátcům. Problém projednán na MZ ČR předsedkyní a bude dále řešen v koordinaci s plátci péče.

Otázka řešení procesu schválení úhrady léčby protonovým i fotonovým zářením bude otevřena a   

diskutována společně výbory ČOS a SROBF. Bude vypracováno společné stanovisko, předběžně domluveno s Prof. Doleželem, předsedou SROBF. 

 1. Národní plán obnovy.

Všechny kroky realizace běží podle předem stanoveného časového rozvrhu.           

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v roce 2023.

Volby byly vyhlášeny a všechny pokyny pro účastníky voleb jsou k dispozici na stránkách Linkos

 1. Výbor ČOS opakovaně žádal předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Předsedkyně revizní komise zajistila seznam sekcí, které nedodaly zápis a předsedové sekcí budou vyzváni k sdělení stavu a činnosti sekce. Pokud sekce nevykonává žádnou doložitelnou aktivitu, bude její činnost ukončena. 

 1. Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023 v 10.00 ve FN Motol. Delegátem bude za ČOS doc. Prausová a doc. Kolářová.

            Výbor ČOS nominuje doc. Kolářovou do revizní komise ČLS JEP.

            Do předsednictva výbor ČOS navrhuje prof. Melichara.

 1. Úhrada CT u onkologických pacientů – referoval prof. Büchler a připravil návrh řešení:

Vyšetření CT je základním vyšetřením v onkologii a nezastupitelnou součástí stagingu, restagingu a poléčebného sledování onkologických pacientů. ČOS se znepokojením sleduje vývoj posledních let, kde vinou nedostatečné úhrady vyšetření CT dochází k omezení dostupnosti tohoto vyšetření.

Jako hlavní problém vidíme v úhradě kódu 89611 jen jednou, i když je provedeno vyšetření dvou oblastí (u onkologických pacientů zpravidla hrudník a břicho+malá pánev). Pro řadu poskytovatelů taková úhrada nekryje ani reálné náklady na vyšetření, které je tudíž ztrátové. Tudíž dochází občas k rozdělení vyšetření hrudníku a břicha+malé pánve do dvou různých dnů, což má ale za následek dvojnásobné podání nitrožilního kontrastu s potenciálním ohrožením ledvin nemocného a zvýšenou časovou náročností pro pacienta i poskytovatele. Seznam zdravotních výkonů přitom umožňuje vykázání daného kódu dvakrát denně.

ČOS by uvítala dohodu, kde by kontrastní CT vyšetření břicha+malé pánve a hrudníku mohlo být provedeno v jeden den a účtováno jako dvě různá vyšetření, což i odpovídá realitě. 

 1. Dne 14.11.2022 proběhlo setkání ke screeningu karcinomu prostaty na MZ ČR. Výbor ČOS bude delegovat zástupce, který se bude podílet na tvorbě výstupů ze záchytu pacientů v screeningu.
 1. Časopis Klinická onkologie.

K problematice existence, podoby a financování časopisu proběhla velmi bohatá diskuse. Prozatím nebylo uzavřeno jednoznačné řešení. Problém není pouze s financováním časopisu, ale i s jeho významem, obsahem a potřebou. 

 1. Atestace z Klinické onkologie byla 15. – 16.12.2022 a všech 6 kandidátů uspělo. 
 1. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, předseda SVL ČLS JEP - Inovace doporučeného postupu Péče o vybraná onkologická onemocnění.

Upgradu se ujme jako koordinátorka Prim. K. Petráková. Předsedkyni navštívily zástupkyně Hlasu pacientů s žádostí o specifikaci problematiky pro onkologické pacienty.

Výbor společnosti doporučuje pacientským organizacím, aby kontaktovali zástupce odborných společností praktických lékařů a prodiskutovali s nimi neochotu některých praktických lékařů přijímat předávané onkologické pacienty do jejich péče. 

 1. Na předsedkyni společnosti se obrátila zástupkyně regionálního pracoviště s věcnými velmi konkrétními a relevantními připomínkami k chodu regionálních pracovišť.

Dvě zásadní připomínky se týkaly spolupráce v MDT týmech, která je nyní řešena na úrovni plátců péče. Dále byl dán podmět k delegaci některých dosud centrových preparátů do regionu, což je opět již v řešení s plátci péče. Dále bylo předsedkyní doporučeno navázat užší spolupráci mezi regionem a KOC prostřednictvím realizace klinických dnů lékařů z regionů v KOC. Realizace zařazení pouze ambulantního pracoviště mezi akreditovaná zařízení, která mohou plně vzdělávat budoucí klinické onkology, není reálná. 

 1. Setkání předsedkyně ČOS s předsedkyní geriatrické a gerontologické společnosti 11.1.2023.

Navázání úzké spolupráce a účast předsedkyně ČOS na konferenci geriatrické a gerontologické společnosti. 

 1. Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv - aktualizace garantů a nový předseda.

Výbor potvrdil již jmenované garanty a předsedu na další období. 

 1. Kalkulace na Modrou knihu 2023.

Kalkulace byla předána pokladníkovi dr. T. Svobodovi, který účetní problematiku vyřeší s firmou KAPP. 

 1. Body – prof. M. Svoboda:
 • Pořad v ČRo na téma Onkologická prevence. Členové výboru souhlasí.
 • Problematika uvolňování centrových léků pro ROC. Problematika byla projednána a výbor s názory prof. M. Svobody souhlasí.

Žádost o garanci:

 • Best of oncology, termín konání 14. – 15.12.2023, Hotel Pyramida Praha – udělena garance 

Noví členové

ČOS:

 • MUDr. Alžběta Hlodáková – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
 • Ing. Iva Hrnčíříková, Ph.D. – MOÚ Brno

Sekce preventivní onkologie: 

 • MUDr. Halámková Jana, Ph.D. – MOÚ Brno

Diskuse:

Prof. Fínek vypracoval stanovisko výboru ČOS k preparátu Kimmtrak a stanovisko bylo zasláno na SÚKL. Členové výboru souhlasí.  

Doc. Vošmik upozornil na potíže s uzavřením dodatků ke smlouvě u některých preparátů, které byly již schváleny k úhradě SÚKL pojišťovnou 205.

Ostatní členové výboru potvrdili, že s uzavíráním dodatků ke smlouvě s pojišťovnou 205 mají jejich pracoviště též opakovaně problémy. 

Prof. Dušek oznámil členům výboru, že se podařilo uzavřít data NOR za rok 2020 i rok 2021 a v příloze zápisu je informace ÚZIS. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha

NOP ČR 2030: Národní onkologický registr (NOR). Stav sběru dat NOR do roku 2021