Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 19.1.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Tomáš, Študentová, Vorlíček, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Ryška, Svoboda Marek
Hosté: MUDr. Renata Neumanová, MUDr. Martin Šmakal
 1. Předsedkyně sdělila, že Ústřední vojenská nemocnice zaslala písemně žádost o začlenění do Komplexního onkologického centra Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Thomayerovou nemocnicí. Žádost podává prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel ÚVN, dále prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK se souhlasem doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA za výbor ČOS ČLS JEP. Žádost je podána k rukám ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.
 2. Pneumocentra – předsedkyně seznámila členy výboru se zápisem, který provedla skupina lékařů za ČPFS ze setkání, které proběhlo v prosinci 2015. Dále seznámila členy výboru s reakcí na tento zápis ze strany skupiny lékařů ČOS. Základní rozpor je v náhledu na existenci pneumoonkologických center, o které skupina ČPFS chce stále žádat a kde skupina klinických onkologů jednoznačně trvá na absenci těchto center a jasně vyjadřuje, že žádost o jejich existenci jednoznačně nepodpoří. Pneumoonkologická péče bude probíhat v rámci KOC v pneumoonkologickém týmu. (Znění obou postojů ČOS i ČPFS je přílohou zápisu). Vzhledem k rozdílnosti pohledu na problematiku pneumoonkologické péče není společný zápis možné zatím realizovat. Výbor ČOS je připraven k dalšímu jednání o koncepci péče o pneumoonkologické pacienty v rámci KOC. Považuje za nezbytné rozšíření aplikace centrové léčby plicních nádorů na všechna KOC. V tomto ohledu budou pokračovat další jednání s kolegy pneumology i plátci péče. Rozšíření na všechna KOC je nutné vzhledem k četnosti onemocnění a dostupnosti péče v každém KOC, kde není pneumoonkolog by bylo dobré se zamyslet nad konkrétními lékaři, kteří by se této problematice věnovali.
 3. Průběžná zpráva o činnosti odborných sekcí ČOS. (Kolářová)
  MUDr. Kolářová informovala výbor o aktivních odborných sekcích ČOS. Další šetření stále probíhá. Dosavadní zjištěné aktivní sekce jsou v příloze zápisu.
 4. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“).

  Doc. Svoboda mailem informoval výbor ČOS, co je doposud vykomunikováno s ČLS JEP: 
  1. Fond bude mít samostatný variabilní symbol jako nové nákladové středisko
  2. Pro všechny darovací smlouvy pro účely fondu bude mít předsedkyně výboru ČOS „generální plnou moc“ pro podpis předsedy ČLS JEP

  Přítomní členové výboru všemi 10 hlasy oba tyto body odsouhlasili. Doc. Svoboda na základě tohoto schválení zašle žádost o založení nového nákladového střediska na sekretariát ČLS JEP.
  Přítomní členové výboru též souhlasí, aby doc. Svoboda zajistil propagaci fondu prostřednictvím letáku, který mimo jiné bude umístěn na Linkos a bude k dispozici případným sponzorům. Prof. Fínek dále navrhl, aby byla vytvořena předloha možné budoucí darovací smlouvy pro sponzory. V příloze zápisu je definice fondu ČOS ČLS JEP.
 5. Návrhy řešení realizace podpory, záštity či garance odborných konferencí, seminářů a setkání.

  Doc. Büchler seznámil přítomné se zněním nového dvoustupňového systému pro udělování garance nebo doporučení vzdělávacích akcí, kongresů apod. K tématu byla bohatá diskuse všech přítomných s výsledkem, jehož znění je přílohou zápisu. Členové výboru jsou si vědomi, že se jedná o verzi, která může být na základě zkušeností upravována.
 6. Otázka rozšíření počtu KOC, které se budou věnovat léčbě NET. Optimalizace počtu, zachování odbornosti a specializace?

  Na základě diskuse se členové výboru usnesli, že možnost aplikovat cílenou léčbu u neuroendokrinních nádorů pankreatu budou mít všechna KOC.
 7. Realizace vyplnění staronového Registračního listu zdravotního výkonu – aplikace protinádorové terapie 42520.

  MUDr. Petráková informovala, že bylo realizováno nové vyplnění Registračního listu zdravotního výkonu – aplikace protinádorové terapie 42520. Jednalo se o čistě administrativní úkon vzhledem ke kontinuitě práce MZ. Následné schválení již proběhne bez účasti zástupce ČOS, MZ přítomnost zástupce již nevyžaduje.
 8. Návštěva prim. MUDr. Renaty Neumanové a MUDr. Martina Šmakala jako zástupce ROC.

  Přítomní členové výboru přivítali hosty, kteří je seznámili se základními body spolupráce, kterou by rádi v následujícím období rozvíjeli. 
  1. Zdůraznili svůj zájem pravidelně komunikovat s výborem ČOS a vzájemně se informovat o problémech v necentrových onkologických pracovištích, dále nabídli podrobné zmapování četnosti a vybavenosti jednotlivých necentrových pracovišť a návaznost na další odbornosti.
  2. Projevili zájem o možnost účasti lékařů z necentrových pracovišť na indikačních a vzdělávacích seminářích KOC.
  3. Postupné uvolňování preskripce centrových léků pro léčbu frekventních diagnóz.
  (Plné znění předneseného textu v příloze zápisu).

  V diskusi zazněl souhlas s nutností stále rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi centrovými i necentrovými pracovišti. Základem pro existenci funkční sítě onkologických pracovišť je vytvoření a sepsání koncepce oboru, která musí jednoznačně pracovat s KOC i regionálními pracovišti. Hosté nabídli zmapování péče o onkologické pacienty v regionech, což členové výboru uvítali a zároveň ujistili hosty, že budou akceptovat připomínky k vypracované koncepci oboru. Další pozvání hostů je plánováno na červen 2016. (V příloze koncept dotazníku, kterým budou obeslány všechny onkologie v jednotlivých regionech).
 9. Informace o grantu Roche na provoz Linkosu. Realizace platby a variabilního symbolu účtu ČOS ČLS pro Linkos za hostingové služby ve výši 3 775 Kč od Webmade. O dalších aktivitách spojených s existencí Linkos bude informace na příštím zasedání výboru.

  Členové výboru vzali na vědomí.
 10. Seznámení s návrhem edukačního programu pro praktické i ambulantní odborné lékaře v oblasti onkologie, který by sponzorovala firma Roche.

  Členové výboru vidí možnou edukaci praktických lékařů formou seminářů v jednotlivých regionech ČR jako problematickou z hlediska kapacity personální i časové. V rámci BOD proběhne sekce pro praktické lékaře. V budoucnu je možné uvažovat o formách sponzoringu nejen firmou Roche. Pro možnou sponzorskou činnost vzniká nadační fond jako podúčet ČLS JEP. Členové výboru budou hledat další formy sponzoringu např. pro mladé lékaře apod.
 11. Informace o průběhu přípravy seznamu léčivých přípravků potřebných pro onkologické pacienty, které onkolog nemůže předepisovat.

  MUDr. Petráková předložila seznam léčivých přípravků, který bude ještě doplněn a opět rozeslán všem členům výboru k poslední revizi. Poté bude projednáno s plátci péče možnost preskripce pro klinické i radiační onkology. Akce bude koordinována se SROBF.
 12. Doc. Büchler seznámil členy výboru se žádostí SÚKL o zhodnocení významu preskripce léčebného konopí pro onkologické pacienty. Členové se shodli na odpovědi: léčebné konopí nemá u onkologických pacientů stěžejní význam.
 13. Storočenka a příprava jejího 3. vydání. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP požádal výbory společností o aktualizaci textu poslední Storočenky ČLS JEP. 
  Členové se shodli, že požádají o aktualizaci a vypracování PhDr. Petru Novákovou.
 14. Výbor ČOS oslovuje všechna onkologická pracoviště, která provádí preventivní onkologické prohlídky u zdravé populace nebo mají zájem je provádět, aby tuto skutečnost sdělili předsedkyni výboru. VZP uvolnila prostředky, kterými by bylo možné tyto prohlídky částečně dotovat při spoluúčasti klienta.
 15. Vyhodnocení publikace s onkologickou tématikou za rok 2015. Členové výboru během jednání měli možnost seznámit se s přihlášenými knihami a články s IF. Hlasování členů výboru proběhne mailem předsedkyni výboru. Výsledek bude vyhlášen na Linkosu.
 16. Noví členové:
  Sekce pro nádory prsu:
  • prof. MUDr. Melichar Bohuslav, Ph.D.
 17. Záštity:

  Žadatelé o záštity k výboru ČOS ČLS JEP budou vyzváni, aby doplnili žádost o informace, které jsou v nových pravidlech o udělení garance nebo podpory odborné akce.
  • Žádost o záštitu akce Advanced NSCLC: what are the options? – nebyla udělena.
 18. Diskuse:

  MUDr. Kolářová upozornila členy výboru na nutnost v roce 2016 svolat shromáždění členů ČOS. Pravděpodobný termín v době konání BOD. Vyřizuje MUDr. Kolářová.


Další setkání výboru se bude konat 23.2.2016 v Brně v MOÚ v 11:00 hodin.

 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: