Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 23.5.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Petruželka

 1. Časopis Klinická onkologie.

Další podoba a náplň časopisu bude řešena novým výborem ČOS ČLS JEP.

Výbor ČOS navštívili doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., šéfredaktor časopisu Klinická onkologie a přednesl prezentaci o historii a působení časopisu Klinická onkologie. Dále výbor navštívila Ing. Kateřina Michnová z nakladatelství Carecomm, která též představila práci na časopisu Klinická onkologie. Obě prezentace jsou v příloze zápisu. Poté proběhla velmi bohatá diskuse na téma dalšího působení obsahu cílů a financování zmíněného časopisu. Padlo několik plodných návrhů a diskuse nebyla uzavřena. Další diskuse a směrování časopisu rozhodne nově zvolený výbor.

 1. Spolupráce odborných společností s plátci péče.

Vedení nemocnic, která jsou sídlem KOC, odpověděla na výzvu plátců péče a navrhla spolupracující regionální pracoviště, kterým bude moci být delegována vyjmenovaná centrová terapie. V současné době probíhá jednání na půdě plátců péče o znění smluv s Regionálními onkologickými centry a o stanovení přesných pravidel průběhu delegace uvedené léčby.

Dále probíhá jednání ve spolupráci se společností patologů a plátců o hrazení NGS liquid biopsy.

 1. Národní plán obnovy.

Dne 27.4.2023 proběhlo setkání Národní rady pro implementaci NOP.

Předložen první akční plán. Rozeslána 8. Výzva k NPO členům Národní rady pro implementaci NOP. V současné době probíhá připomínkové řízení. O dalším průběhu bude podána informace.

 1. Volby do výboru ČOS v roce 2023 proběhly dle stanoveného harmonogramu.

Výsledky voleb na LINKOS.

                Event. připomínky k volbám budou ukončeny k 28.5.2023.

 1. Výbor ČOS opakovaně žádal předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Do květnového a zároveň posledního zasedání výbor vyčká na další zprávy sekcí. Po té bude činnost nefunkčních sekcí ukončena a bude moci být obnovena po ustanovení nově zvoleného výboru.

V následující tabulce jsou zeleně vyznačeny sekce, které splnily svoji povinnost oznámit datum posledních voleb do výboru sekce a zaslaly zápis o činnosti. Sekce uvedené v černé barvě tuto povinnost nesplnily a jejich činnost je ke dni 23.5.2023 ukončena a pokud budou mít zájem dále pracovat, musí požádat o ustanovení sekce nově zvolený výbor.

Seznam odborných sekcí ČOS ČLS JEP

30002 - SEKCE 30 - pediatrické onkologie
30003 - SEKCE 30 - diagnostické a prediktivní onkologie
30004 - SEKCE 30 - pneumoonkologická
30005 - SEKCE 30 - psychoonkologie
30006 - SEKCE 30 - uroonkologie
30007 - SEKCE 30 - dermatoonkologie
30008 - SEKCE 14+30 - onkogenetická pracovní skupina
30009 - SEKCE 30 - národní onkologický registr
30010 - SEKCE 30 - neuroonkologická
30011 - SEKCE 30 - preventivní onkologie
30012 - SEKCE 30 - onkologické imunologie
30013 - SEKCE 30 - mladých onkologů
30014 - SEKCE 30 - pro nádory prsu
30015 - SEKCE 30 - pro endokrinní nádory
30016 - SEKCE 30 - onkospondylochirurgická
30017 - SEKCE 30 - nádorů hlavy a krku
30018 - SEKCE 30 - podpůrné léčby

Sekce sociálních pracovníků – uvedeno na Linkos

 1. Výbor ČOS bude delegovat zástupce, který se bude podílet na tvorbě výstupů ze záchytu pacientů ve screeningu karcinomu prostaty. Předsedkyně zaslala připomínky členů výboru ke screeningu kompetentním pracovníkům na ÚZIS.

Schůzky k tématu screening karcinomu prostaty proběhne 30.5.2023 a účastní se jej doc. Prausová.

 1. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, předseda SVL ČLS JEP - Inovace doporučeného postupu Péče o vybraná onkologická onemocnění.

Upgradu se ujala jako koordinátorka dr. K. Petráková, která se spojila s doc. Býmou a části Modré knihy týkající se sledování pacientů a jejich dalšího vyšetřování budou zapracovány do publikace pro praktické lékaře.  Realizace je prakticky dokončena, chybí úvodní slovo dr. Petrákové a publikace bude předána do rukou praktických lékařů.

 1. Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2022 - návrhy publikací soutěžících o Cenu předsednictva je možné zasílat na ČLS JEP do 31.5.2023.
 1. Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci za rok 2022 a nejlepší článek publikovaný v časopise s IF. Upřesnění místa zaslání přihlášky do soutěže a datum do kdy musí být přihláška zaslána, sdělí nový výbor v zápisu po svém prvním zasedání.
 1. Dr. Kopecký podal podnět k přepracování stanov ČOS ČLS JEP, který by zohledňoval při členství v odborné společnosti postgraduální vzdělání. Prof. Fínek navrhl tento podnět předat novému výboru ČOS ČLS JEP.
 1. Dr. Petráková vypracovala upřesnění indikace CDK 4/6 u pacientek premenopauzálních a toto stanovisko výboru ČOS ČLS JEP bylo zasláno plátcům péče, konkrétně ředitelce MUDr. R. Švejdové. Odpověď je v příloze zápisu.
 1. Doc. Kiss vypracoval definici pro vyhodnocování molekulárního testování, které by mělo být využíváno ve všech MDT KOC.

Indikace k NGS testování a celý postup je dlouhodobě v praxi a je zveřejněný i Linkos
Nově byla vytvořena národní platforma pro evidenci výsledků konzultací molekulárních tumour boardů. Platforma pro multicentrickou spolupráci v oblasti molekulárních tumor boardů. Podpora translačního a klinického výzkumu v onkologii solidních nádorů, včetně personalizovaných klinických studií a léčby vzácných nádorů. Precizní medicína v klinické praxi - Akademický projekt GENESIS (GENomic alterations platform for NExt clinical Studies). Na projektu zatím participují: MOÚ Brno, FN Brno, VFN Praha, FN Motol, FN Hradec Králové a mohou se připojit další. Organizačně zajištuje projekt CZECRIN.

 1. Identifikace zdravotnických procedur ke změnám v úhradových předpisech. Výzva ČLS JEP viz níže.

Vážené paní předsedkyně, vážení páni předsedové našich OS,

předáváme vám v příloze dopis z MZ ČR, kterým se vyzývají odborné společnosti ČLS JEP ke spolupráci na vytipování

 1. spektra výkonů pro jednodenní péči
 2. zdravotních výkonů, které by mohly být přeřazeny z hospitalizačního do ambulantního provádění
 3. změn v centralizaci vysoce specializované péče.

Děkujeme vám za věnování pozornosti těmto tématům a navázání/pokračování spolupráce s MZ ČR na zásadních změnách v úhradových předpisech.

Dopis z MZ ČR vrchní ředitelky pro ekonomiku a zdravotní pojištění Heleny Rögnerové v příloze zápisu.

Členové současného výboru žádají členy nového výboru o vyřešení této problematiky, která má být vyhotovena na základě diskuse do 30.6.2023.

 1. Pneumoonkochirurgie 25.5.2023 v 9:30 MZ ČR.

Zúčastní se doc. Prausová.

 1. V následujících dnech v červnu se budou konat akreditační procesy v oborech onkogynekologie, onkourologie a digestivní onkologie. Stávající výbor ČOS ČLS JEP žádá nový výbor, aby převzal povinnost účasti na těchto akcích a spojil se s Mgr. Bc. Pavlem Kurekem, DiS., vrchním ministerským radou, Odbor zdravotní péče MZ ČR, tel. 224 972 219.

Diskuse:

 • Prof. Melichar za obor klinická onkologie, doc. Vošmik za obor radiační onkologie budou účastní jednání o akreditaci oborů na MZ ČR.

Noví členové:

ČOS, sekce mladých onkologů

 • MUDr. Adam Šubrt – Ústav radiační onkologie FN Bulovka
 • MUDr. Pavel Ďuga – ORKO Nemocnice Znojmo
 • MUDr. Tomáš Sokop – MOÚ Brno
 • MUDr. Šárka Kunclová – KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 • MUDr. Vladislav Sejkanič – Klinika onkologie a radioterapie FNHK
 • MUDr. Debora Šilhánová – Onkologická klinika FN Olomouc

Sekce preventivní onkologie

 • MUDr. Helena Čoupková – MOÚ Brno

Sekce psychoonkologie

 • doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. – BU Prague Mamma Centrum Opatov

                                                          Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Prezentace doc. MUDr. Vuka Faita, CSc. o časopisu Klinická onkologie (viz. bod 1 zápisu).
 2. Prezentace nakladatelství Care Comm o časopisu Klinická onkologie (viz. bod 1 zápisu).
 3. Dopis MUDr. Romany Švejdové na téma indikace CDK 4/6 u premenopauzálních pacientek (viz. bod 11 zápisu).
 4. Dopis z MZ ČR, kterým se vyzývají odborné společnosti ČLS JEP ke spolupráci na identifikaci zdravotnických procedur ke změnám v úhradových předpisech (viz. bod 13 zápisu).