Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 13. listopadu 2007 v Hradci Králové

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Petera, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Abrahámová , Bartoš 
 • Omluveni: Žaloudík, Vyzula, Feltl, Přibylová
 • Doc. Fínek přivítal všechny přítomné a předal slovo doc. Peterovi, přednostovi onkologické kliniky, kterýpředstavil pracoviště

 • Doc. Petera pak předal slovo koordinátorovi Onkologického centra prim. Jandíkovi, který seznámil všechny s programem a spoluprací v rámci onkologického centra.

 • Kontrola zápisu:
 • Výbor ČOS doporučuje zaslat prof. Vyzulovi doplňky a podněty k Zásadám cytostatické léčby (srpnové písemné vydání) do 31.12.2007, s očekávaným nejpozdějším vyvěšením změn na webu www.linkos.cz do 31.1.2008.

 • Výbor ČOS nedostal od ředitele VZP Dr. Horáka vysvětlení kódu 99991, o který výbor žádal počátkem listopadu, urguje prof. Petruželka.

 • K návrhu Doc. Hajdúcha - Referenční centra pro prediktivní onkologii, diskutováno členy výboru. Výbor souhlasí, že navržená vyšetření by měla provádět akreditovaná pracoviště. Jsou námitky k navrženému počtu pracovišť, připomínky zašlou členové výboru doc. Hajdúchovi a prof. Vorlíčkovi.

 • Prof. Vorlíček informuje o návrhu Dr. Kuntscherové (bezpečnost dárcovství krve) a navrhuje zřídit komisi složenou ze zkušených hematologů a transfuziologů pod patronací MZ.

 • Blahopřání výboru ČOS prof. Vorlíčkovi k udělení Státní ceny a doc. Peterovi k obhájení profesury.

 • O návrhu změny zápisu ze zářijového výboru ČOS dle podnětu firmy Nutricia se výbor rozhodl nejednat.

 • Výbor ČOS stanovil komisi k vyhodnocení návrhů a rozdělení prostředků z výtěžku Běhu Terryho Foxe. Členy komise jsou členové výboru, jejichž pracoviště nepodala žádost o rozdělení prostředků. Předsedkyní je prof. Abrahámová. Komise stanovila pořadí přihlášených a rozhodla o tomto pořadí:
 1. Ing.Dana Dvořáková, CSc., Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno: Molekulární charakterizace inhibitor-rezistentních genotypů asociovaných s nedostatečnou klinickou odpovědí u pacientů s CML metodou High Resolution Melt Analysis ( HRM)
 2. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., Laboratoř experimentální onkologie, Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a LF UK: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - spektrofotometr
 3. Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Oddělení genetiky a molekulární biologie. Ústav experimentální biologie. Přírodovědecká fakulta MU, Brno: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - digitální zobrazovací systém pro snímání chemiluminiscence, fluorescence a absorbance
 4. Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav, Brno: Žádost o dotaci na přístrojové vybavení - inverzní mikroskop s vybavením pro fázový kontrast a multikanálovou fluorescenci, 3 základní bloky filtrů
 5. Doc. Ing. René Kizek, Ph.D., Ústav chemie a biochemie. Agronomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno: Metalothionein jako potenciální nádorový marker • Participace ČOS na Světovém dnu proti rakovině ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha. Symposium na toto téma se koná 6.2.2008 v Lékařském domě v Praze. Zajistí prim. Stáhalová, prim. Aschermannová.

 • Stanovisko k vybírání poplatků (od roku 2008) od onkologicky nemocných s diagnózou C00-C97, D00-D09 a D37-D48. V případě, že budou vyňati nemocní dispenzarizováni pro onkologickou diagnózu, výbor ČOS nemá námitek.

 • Dopis prof. Peška k založení a činnosti ČARO (Česká asociace respiračních onemocnění). Výbor ČOS nemá námitek a podporuje vznik asociace. Pokud se však činnost asociace týká onkologické problematiky, výbor považuje za naprosto nezbytné, aby byla v koordinaci s aktivitami ČOS

 • Vzdělávací program pro zaměstnance farmaceutických společností, participace ČOS je možná, komunikaci zajistí prof. Petruželka

 • Koncepce oboru navržená výborem SROBF (doc. Petera). Doc. Petera informuje, že dostal mnoho připomínek, po projednání na výboru SROBF obešle členy výboru ČOS s návrhem koncepce oboru. Diskutováno.

 • Doc. Petera zve členy výboru ČOS na zasedání výboru SROBF na 21.11. 2007 v 10 hodin na Onkologické klinice FN Královské Vinohrady

 • Na příštím výboru ČOS vystoupí Dr. Nováková správkyně www.linkos. s ročním reportem

 • Výbor ČOS nedoporučuje další jednání s Dr. Doležalem z pojišťovny AVIVA.

 • Výbor ČOS pověřuje v souladu s přáním ředitele VZP Dr. Horáka - doc.Duška sběrem dat pro analýzu nákladnosti onkologické péče.

 • Výbor ČOS souhlasí s návrhem prof. Vyzuly schválit Koordinační radu registrů

 • Výbor ČOS podporuje žádost MOÚ týkající se změny úhradového mechanismu ATC skupin pro orální chemoterapii Xeloda, Temodal, Navelbin ,Alimta a Tarceva. Výbor souhlasí, aby podání těchto léků bylo vázáno na všechna KOC/KOS a doporučuje doplnění Zvláštní smlouvy mezi jednotlivými ZZ a pojišťovnami. 

 • Výbor ČOS na podnět doc. Duška diskutuje situaci kolem sběru dat pro analýzu nákladné onkologické léčby, viz příloha zápisu

 • Dále výbor ČOS jedná o zhroucení systému sběru dat NOR a navrhuje, aby tento systém byl financován zdravotními pojišťovnami. Diskutováno.

 • Schváleni noví členové ČOS: Ivana Kosíková, Havlíčkův Brod, Hana Jedličková , FN USA

 • Žádost o garanci ČOS pro XIII. Staškovy dnyIV. sympozium molekulární biologie Olomouc. Schváleno.

 • Výbor ČOS se příště sejde 18.12.2007 v 9 hodin ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze.

Výbor svolává schůzi všech vedoucích KOC/KOS a IBA na 18.12.2007 v 10 hodin do Faustova domu k projednání katastrofické situace v NOR při paralýze jeho činnosti zastavením toku finančních prostředků a na následnou tiskovou konferencí na toto téma.