Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 18. prosince 2007 ve VFN Praha

 

 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Žaloudík, Vyzula, Abrahámová, Bartoš, Feltl, Petera 
 • Omluveni: Cwiertka
 • Hosté: MUDr. J. Bříza, CSc. MBA ředitel VFN, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.MBA děkan 1.LF UK, prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc., doc. MUDr. M. Babjuk, CSc. Urologická klinika VFN

 

 • Předseda ČOS prof. Vorlíček přivítal všechny přítomné a zkontroloval plnění zápisu z minulé schůze.

 • Prof. Petruželka jako hostitel, představil ředitele VFN Dr.Břízu a děkana 1.LF UK prof. Zimu, oba přednesli krátký projev. 

 • Následoval 8 minutový houslový koncert smíšeného dueta.

 • Výbor ČOS souhlasí s vyvěšením záznamů Registrů biologické léčby na www.linkos.cz 

 • Výbor pověřuje doc. Fínka sestavením článků na téma onkologické problematiky -zařídí pro Lékařské Listy ( Mgr.Široký ) 

 • Smluvní spolupráci DTC Praha a MOÚ Brno bere výbor ČOS na vědomí. 

 • Informace prim. Skovajsové o odvolání dvou radiologů z komise pro mammologický skrínink - komentuje prof. Žaloudík. Výbor ČOS soudí, že je třeba dodržovat systémovou kontrolu kvality.

 • Výbor pověřuje prof. Vorlíčka a prof. Petruželku  jednáním s pneumoonkologickou společností o centralizaci péče o nemocné s plicními nádory.

 • Prof. Dvořáček a doc. Babjuk žádají o podporu urologického sympózia Českou onkologickou společností - Urofora 2009 v Špindlerově Mlýně, žádají o účast členů ČOS. Výbor souhlasí a setkání jednoznačně podporuje

 • Noví členové ČOS: Edrisová Alice - FTN Praha, Ladislav Václavec - Krnov, Jiří Hoch - FN Motol, Lenka Zmrzlíková - FN Olomouc

 • Různé: prof. Žaloudík informuje o možné změně systému postgraduálního vzdělávání, informace pošle členům výboru e-mailem.

 • Termíny schůzí výboru ČOS v prvním pololetí 2008 :
 • 15.1.2008 FN Brno Bohunice
 • 12.2.2008 FN Plzeň
 • 18.3.2008 FTN Praha
 • 29.4.2008 Institut Nová Ves pod Pleší
 • 27.5.2008 Liberec
 • 17.6.2008 FN Hradec Králové