Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 18.1.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek

Zasedání výboru ČOS navštívil pan prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., který se představil v nové funkci poradce ministra zdravotnictví v oboru onkologie.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

 • Jednání s plátci péče o hrazení zachování fertility u onkologicky nemocných – výkony pro IVF pracoviště stanoveny i s bodovým ohodnocením.
 • Předsedkyně požádala o setkání s plátci péče k řešení společných stanovisek u diagnostických vyšetření (testování) a zařazení nových molekul a jejich indikací u onkologických pacientů. Pozvání na jednání 2.2.2022.
 • Dva nové kódy VZP pro odbornost 402 onkologický stacionář, kód 42050 a plán péče u pojištěnce 42051 mohou všechna pracoviště KOC již nasmlouvat u VZP. (Pokud by nastaly konkrétní, lokální problémy, dejte, prosím, zpětnou vazbu).
 1. Spolupráce ČOS s AIFP.

 • Na stanovisko výboru ČOS, které se týká etiky ve spolupráci mezi farmaceutickými firmami a lékaři nikdo ze zástupců AIFP ani farmaceutických firem nereagoval. Mgr. J. Dvořáček se stal náměstkem ministra MZ ČR. Informace o personálních změnách na AIFP nám nejsou známy.
 1. Národní onkologický program

 • Rada pro implementaci NOP
 • Od nastoupení nového ministra se Rada doposud nesešla, ale ministr MZ ČR prof. V. Válek s novými kolegy z MZ ČR chce NOP nadále konzultovat se členy Rady pro implementaci NOP.
 1. Národní plán obnovy

 • MZ ČR vyzvalo obě odborné společnosti k návrhům na výběr Vysoce inovativních technologií v péči o onkologické pacienty, které by bylo možné financovat z kapitoly Národního plánu obnovy pro pracoviště Komplexních onkologických center. Členové výborů se shodli, že uvedený úkol budou obě společnosti řešit dohromady a vydají stanovisko.
 1. Plánovaná schůzka pacientských organizací a ministra zdravotnictví za účasti zástupců ČOS. Vzhledem k personálním změnám ve vedení pacientských sdružení a zatížení MZ ČR v covidové době se zatím setkání neuskutečnilo. Uskutečnilo se setkání předsedkyně se zástupci Hlasu pacientů dne 12.1.2022. Obě strany se ubezpečily o dalším pokračování spolupráce v oblasti zdravotní i sociální péče o onkologické pacienty a domluvily se na pravidelných setkání 1x za měsíc.
 1. Výbor ČOS byl požádán o podporu navýšení příspěvku na dietní stravování v době probíhající onkologické léčby. Výbor problematiku prodiskutoval, ale vyjádření bude vyžadovat ještě podrobnější diskusi s autory návrhu podpory a proto je vyzýváme k další diskusi nad danou skutečností. Požádali jsme o písemné podrobné zpracování problému, doposud nám návrh nebyl v nové verzi předložen.
 1. Žádost o souhlas s indikací inovativních LP v prevenci a léčbě TEN.
  Výbor ČOS doposud neobdržel odpověď. Dle údajů SÚKL preskripce nebyla doposud změněna.
 1. Úhrada přepravy nemocných sanitními vozy a náhrada cestovních výloh. Diskuze z minulého setkání nebyla uzavřena a je navrženo oslovit nové vedení MZ ČR, praktické lékaře a event. MPSV. To vše za účasti zástupců pacientů, na které se předsedkyně a zástupci Hlasu pacientů dohodli při společném setkání 12.1.2022.
 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podávají nový podnět pro zahájení schválení realizace SLP, které bude projednávat nové vedení MZ ČR.
 1. Navázání komunikace a spolupráce s novým vydavatelem časopisu Klinické onkologie. Díky sponzorským darům se podařilo pokrýt náklady na vydávání časopisu i v tištěné formě v roce 2022.
  Sponzorům ještě jednou děkujeme.
  Financování časopisu v dalších letech a systémové řešení tohoto problému bude dále diskutováno.
 1. Vyhlášení nominace do soutěže o publikaci ČOS za rok 2020.
  Výbor ČOS uzavřel soutěž o publikaci roku: Kniha s onkologickou tématikou a článek s onkologickou tématikou v časopise s IF. Přihlásili se 4 soutěžící. Dva na soutěž o knihu a dva na soutěž o článek. V současné době probíhá hlasování a výsledky sdělíme v příštím zápise ze schůze výboru. Zároveň vyhlásíme i soutěž pro rok 2021.
 1. Stanovisko odborné společnosti ČOS – SpLP capmatinib – prim. Petráková
  (Str. 11 - ponechat pouze: Jedná se o KOC zajišťující komplexní diagnostickou a léčebnou péči  o pacienty s onkologickým onemocněním). Výbor požádal prim. Petrákovou, aby tuto opravu začlenila do textu a odeslala. Prim. Petráková potvrdila realizaci tohoto požadavku.
 1. Návštěvnost Linkos v roce 2021 – 2 204 802 návštěv, tj. nárůst o 15%. Představuje to 6 000 návštěv denně / 184 000 návštěv za měsíc. Zaznamenáno 1 470 553 uživatelů, tj. nárůst o 17%. Členové výboru se shodli, že na příštím zasedání výboru za přítomnosti PhDr. P. Novákové jmenované poděkují a zároveň jí udělí finanční odměnu.
 1. Kódování neinvazivních uroteliálních papilokarcinomů. Členové výboru se shodli, že zcela respektují klasifikaci dle systému MKN-10, jelikož se jedná o lézi z definice neinvazivní a respektují názor MUDr. Zvolského z ÚZIS.
 1. Intron A - ukončení distribuce v ČR. Firma MSD oznámila ukončení distribuce tohoto léčivého přípravku.
 1. Kondicí proti rakovině v rámci Projektu 35. Projekt pro mladé pacientky pro zlepšení jejich pohybové aktivity. Podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách Linkos.
 1. ČOS byla informována Centrem komplexní péče Roseta, jmenovitě Terezou Antošovou, o organizaci kurzu onkologické rehabilitace se zahraniční lektorkou paní Helenou Silman Cohen ve dnech 20. – 22.5.2022, který se koná v CKP v Dobřichovicích. Členové výboru berou na vědomí.
 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC. Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. spolu s předsedkyní ČOS navrhují setkání zástupců onkologů klinických i radiačních, pneumologů, bronchologů, patologů i hrudních chirurgů k problematice organizace včasného záchytu nádorů plic s cílem diagnostiky i léčby v KOC od prvních nálezů onemocnění. Za klinickou onkologii o účast na setkání projevili zájem prof. Petruželka, prof. Fínek, prof. Svoboda M., prof. Melichar a zároveň členové výboru prosí o účast doc. Zemanovou a zástupce delegované výborem SROBF, jmenovitě předsedou prof. Doleželem.
 1. Noví členové:
  ČOS, Sekce preventivní onkologie, sekce národní onkologický registr
  • Mgr. Uher Michal – MOÚ Brno

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP