Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 22.2.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Kopecký, Petráková, Richter, Svoboda M.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 • Výkony pro IVF pracoviště stanoveny i s bodovým ohodnocením – předseda výboru sekce asistované reprodukce MUDr. Štěpán Machač nabízí účast na kongresu.
  Členové výboru berou na vědomí a odborné akce se zástupci ČOS zúčastní.
 • Předsedkyně požádala o setkání s plátci péče k řešení společných stanovisek u diagnostických vyšetření (testování) a zařazení nových molekul a jejich indikací u onkologických pacientů. Jednání proběhlo 2.2.2022.
  Ve spolupráci s prof. Dundrem byla na základě výše uvedeného jednání přepracována a doplněna stanoviska k testování. Text byl zaslán na VZP a nyní čekáme na jejich reakci.
  Ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek současně ujistil předsedkyni ČOS, že v roce 2022 nebude jakákoli restrikce rozsahu poskytované péče a schvalování nové léčby pro onkologické pacienty.
  Předsedkyně vznese dotaz na indikaci a schvalování duální blokády u HER pozitivních pacientek s karcinomem prsu v neoadjuvanci.
 1. Spolupráce ČOS s AIFP.
 • Na stanovisko výboru ČOS, které se týká etiky ve spolupráci mezi farmaceutickými firmami a lékaři nikdo ze zástupců AIFP ani farmaceutických firem nereagoval. Nynějším ředitelem AIFP je David Kolář, který se objednal na setkání s předsedkyní společnosti na 28.2.2022. O průběhu jednání budeme informovat.
 1. Národní onkologický program
 • Rada pro implementaci NOP se sešla 3.2.2022. NOP schválený všemi členy Rady se stal podkladem pro strategický materiál, který se stane součástí zprávy Národního plánu obnovy pro jednání vlády a po event. schválení podkladem pro potřeby Evropské komise.
 1. Národní plán obnovy
 • MZ ČR vyzvalo obě odborné společnosti k návrhům na výběr Vysoce inovativních technologií v péči o onkologické pacienty, které by bylo možné financovat z kapitoly Národního plánu obnovy pro pracoviště Komplexních onkologických center. Členové výborů se shodli, že uvedený úkol budou obě společnosti řešit dohromady a vydají stanovisko. Doposud konkrétní výzva z MZ ČR nebyla doručena.
 • Setkání předsedkyně na téma náplň činnosti onkologického centra proběhla dne 17.2.2022 se zástupkyní Evropské komise, zároveň proběhlo i jednání v MOÚ s ředitelem prof. M. Svobodou a dále s prof. P. Tesařovou, rozšířené o problematiku dalšího vzdělávání a vědy v ČR v oblasti onkologie. Prof. Tesařová informovala o konání vzdělávací akce v rámci ESMO. Podrobnosti o edukaci jsou v následujícím odkazu https://www.esmo.org/meetings/esmo-academy-2022
 1. Žádost o souhlas s indikací inovativních LP v prevenci a léčbě TEN.
 • Díky prof. Tesařové a prof. Penkovi a jejich aktivitě se podařilo doplnit odbornost ONK k vyjmenovaným preskriptorům DOACs.
 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podávali nový podnět pro zahájení schválení realizace SLP, které bude projednávat nové vedení MZ ČR.
 1. Navázání komunikace a spolupráce s novým vydavatelem časopisu Klinické onkologie. Díky sponzorským darům se podařilo pokrýt náklady na vydávání časopisu i v tištěné formě v roce 2022.

Sponzorům ještě jednou děkujeme.

Financování časopisu v dalších letech a systémové řešení tohoto problému bude dále diskutováno. Předsedkyně obdržela tabulku s platbami od firmy Pierre Fabre pro ČOS a pro Linkos. Na základě obdržení těchto prostředků byla proplacena i faktura Care Comm.

 1. Vyhlášení výsledků soutěže o publikaci ČOS za rok 2020.

Vítězům soutěže bude vyplacena odměna 30 000 Kč a především bude slavnostní vyhlášení vítězů v rámci JOD, tímto prosíme organizátory JOD o vytvoření důstojného zázemí pro vyhlášení.

Členové výboru blahopřejí vítězům.

Vítěz za nejlepší knižní publikaci:

Büchler a kol. - Speciální onkologie, druhé aktualizované a doplněné vydání

Vítěz za nejlepší článek s IF:

Outcomes According to MSKCC Risk Score with Focus on the Intermediate-Risk Group in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with First-Line Sunitinib: A Retrospective Analysis of 2390 Patients. 

Fiala O, Finek J, Poprach A, Melichar B, Kopecký J, Zemanova M, Kopeckova K, Mlcoch T, Dolezal T, Capkova L, Buchler T.

Cancers (Basel). 2020 Mar 27;12(4):808. doi: 10.3390/cancers12040808.

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021.

 1. Host výboru PhDr. P. Nováková – poděkování za činnost Linkos a udělení finanční odměny.

Zasedání výboru navštívila PhDr. P. Nováková, které členové výboru poděkovali za skvělé vedení stránek Linkos. Jmenovaná seznámila členy výboru s aktivitami Linkos, které jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou zápisu.

 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC.
  Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. spolu s předsedkyní ČOS navrhují setkání zástupců onkologů klinických i radiačních, pneumologů, bronchologů, patologů i hrudních chirurgů k problematice organizace včasného záchytu nádorů plic s cílem diagnostiky i léčby v KOC od prvních nálezů onemocnění. Za klinickou onkologii o účast na setkání projevili zájem prof. Petruželka, prof. Fínek, prof. Svoboda M., prof. Melichar a zároveň členové výboru prosí o účast doc. Zemanovou a zástupce delegované výborem SROBF, jmenovitě předsedou prof. Doleželem.
  Předsedkyně informovala o založení MDT týmu VFN, FNM, ÚVN, který slouží k záchytu časných karcinomů plic, které mohou být indikovány k chirurgickému řešení. Zájemci o konzultaci se mohou k tomuto MDT připojit. Kontakt je sekretariát 3. Chirurgická klinika FNM a 1. LF UK.
  Členové výboru upozornili, že i v ostatních KOC (např. FTN a FN Olomouc) existují a fungují podobné týmy.
 1. Nabídka hlavního partnerství nové sekce Precizní onkologie na stránkách Linkos firmě ROCHE spojená se sponzorstvím, členové výboru vítají a děkují.
  Konání XXIX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP – 6. – 9.11.2022 Praha. ČOS naplní blok 60 minut prezentacemi, které úzce souvisí s vnitřním lékařstvím a onkologií. Zástupce, kteří budou prezentovat na tomto kongresu, uveřejníme v příštím zápisu.
 1. Záštita výboru ČOS filmu, který je věnovaný dětem v rámci boje proti kouření, který je k dispozici na stránkách Linkos a je již nyní navštěvován celou řadou jednotlivců i škol.
 1. Národní knihovna ČR – archivace webových stránek Linkos.
  Členové výboru tuto archivaci vítají a děkují PhDr. Novákové.
 1. Ve dnech 26.1 – 28.1.2022 se konala úspěšná konference PragueONCO, která i přes problematické období covidu byla hojně navštívena.
 1. Martin Loučka, Ph.D. – KVMO – sdělování diagnózy onkologickým pacientům.
  Členové výboru doporučují všem lékařům účast na těchto akcích, které budou dostupné postupně ve všech oblastech v ČR. Zároveň žádají své kolegy o dodržování citlivého sdělování závažných diagnóz svým pacientům, vyhnuli se, pokud možno, lakonickým sdělením o konkrétních časových prognózách, které pak generují opakované žádosti o konzultace na dalších pracovištích. Věnování dostatečné pozornosti této problematice je jedním ze základních etických povinností každého lékaře, který pracuje s onkologickými pacienty.
 1. Výběrové řízení na ordinaci klinické onkologie BU – dr. E. Kubala.
  Výběrového řízení se zúčastnila předsedkyně, která dala s existencí této ordinace souhlas, ale další rozšiřování těchto aktivit není cílem výboru ČOS.
 1. Ošetřovatelská péče v onkologii.
  Na výbor ČOS se obrátily M. Malinková a PhDr. H. Vorlíčková, DBA se zněním nového vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecná sestra a Dětská sestra – Ošetřovatelská péče v onkologii s cílem odborně posoudit tyto programy. Členové výboru znění vzdělávacího programu jednoznačně podporují a souhlasí s ním.
 1. Předsednictvo ČLS JEP vyhlašuje soutěž za nejlepší publikace roku 2021 – návrhy do 31.5.2022.
 1. Žádost společnosti SCIMED Biotechnologies o podporu specifického léčebného programu přípravku CIMAvax-EGF.
  Údaje o léčivém přípravku jsou zajímavé, ale léčivý přípravek není registrován a proto jej ČOS ČLS JEP nemůže podpořit.
 1. Žádost o záštitu:
  • Kontroverze v onkologii – 10. ročník – Dříteč – 19.5. – 20.5.2022 – udělena záštita
  • ESPERO – Fortna, Hradčanské náměstí 3, Praha – 20.4. – 22.4.2022 – udělena garance
  • Jihočeské onkologické dny 2022 – Jízdárna Český Krumlov, 31.3. – 2.4.2022 – udělena garance
 1. Noví členové:
  • MUDr. Eva Lepšíková – Onkologie, Nemocnice Jablonec nad Nisou
  • Mgr. Věra Andrášková – MOÚ, Úsek léčebné výživy

Diskuse:

 • doc. MUDr. I. Kolářová požádala o vyjádření výboru k organizaci Shromáždění členů ČOS ČLS JEP a členové výboru se shodli, že odsunou tuto akci na datum konání BOD 2022

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha

1. Statistika Linkos (bod 9 zápisu)