Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 24.5.2022 ve FN v Motole

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 24.5.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Petruželka, Svoboda M.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 • Předsedkyně se spolu s prof. MUDr. P. Dundrem zúčastnila jednání na VZP za přítomnosti náměstka VZP MUDr. Jana Bodnára 27.4. a 11.5.2022. Bylo vytvořeno společné stanovisko o prediktivním testování solidních nádorů.
 • Dále bylo doplněno další stanovisko z 23.9.2019 o doporučených podmínkách pro nasmlouvání a provádění výkonů 94365 – analýza sekvenace lidského somatického genomu technologií NGS.

Obě Stanoviska jsou vyvěšena na Linkos a jsou v příloze zápisu.

 • Bylo prodiskutováno schvalování léků, jejichž indikace vyplývá z výsledků NGS. Předsedkyně upozornila na skutečnost, že nejsou schvalovány léky na paragraf 16, jejichž indikace je jednoznačná z výsledku NGS. Byla vyzvána, aby tato konkrétní pochybení byla hlášena na VZP. Předsedkyně vyzývá k zasílání konkrétních případů do jejich rukou a případ předloží na VZP.
 • Doposud není k dispozici zápis z jednání, kde bude uvedeno i řešení testování u žen s karcinomem endometria.

Vše bude uveřejněno na stránkách Linkos.

 1. Spolupráce ČOS s AIFP.

Předsedkyně se zúčastnila online kulatého stolu pořádaného AIFP a Zdravotnickým deníkem s tématem dostupnosti péče především v oblasti vysoce specializované systémové terapie.

 1. Národní onkologický program

V současné době je kompletní strategický dokument, který prošel vedením MZ ČR, postoupen do mezirezortního připomínkového řízení. 

 1. Národní plán obnovy
 • Odpověď na dopis předsedkyně ČOS a prof. MUDr. Mayera, předsedy ČHS ministrem zdravotnictví prof. MUDr. V. Válkem, který se týkal realizace NPO. Pan ministr ujistil oba předsedy společností ČOS a ČHS, že vše probíhá dle nastavených dispozic a že o dalším průběhu realizace budou průběžně informováni.
 • Dne 11.5.2022 jednání Národní rady pro implementaci NOP. Setkání nebylo příliš přínosné, protože ze strany MZ ČR nebyli přítomni kompetentní zástupci. Nicméně opět byla Rada ujištěna, že realizace NOP je dle plánu a Rada bude průběžně informována. 
 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podávali nový podnět pro zahájení schválení realizace SLP, které bude projednávat nové vedení MZ ČR. Doposud nepřišla odpověď. 
 1. Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021. Ukončení přihlášek do soutěže je 30.6.2022. Přihlášky zasílejte k rukám paní Aleny Koutské, e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz.
 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC.

Předsedkyně navrhla otevřít diskusi na téma vzniku centrálních onkoboardů odborníků z řad chirurgických pracovišť, diagnostiků i onkologů, kteří by vytvořili MD tým, který se bude věnovat problematickým případům zhoubných onemocnění. Počet těchto centrálních týmů by byl cca 2 – 3 na Čechy i 2 – 3 na Moravu. Týmy by byly dostupné online v konkrétní dobu, tak, aby bylo možné připojení lékařů z celé ČR s komplikovanými případy k vysoce odbornému řešení. Jedná se o první nástřel této problematiky, kterou je nutné podrobně dopracovat, právně ošetřit a pak teprve uvést do praxe.

Členové výboru podporují tvorbu akreditovaných center i v oblasti chirurgie. Výsledky prvních zpracovaných dat z center s vysokým počtem provedených chirurgických výkonů u onkologických diagnóz (např. ca rekta) se významně liší od výsledků z pracovišť s malým počtem operací. 

 1. Konání XXIX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP – 6. – 9.11.2022 Praha.

ČOS naplní blok 60 minut prezentacemi, které úzce souvisí s vnitřním lékařstvím a onkologií. K účasti se přihlásila prof. P. Tesařová s tématem diabetes a onkologie, prof. Büchler – Komedikace a prof. Petruželka – Tekutá biopsie – správná cesta nebo slepá cesta k časné diagnóze zhoubných nádorů. Předsedkyně požádá o smysluplnou dobu konání, vzhledem k počtu možných účastníků.

 1. Kongres asistované reprodukce Brno 8. – 9.11.2022.

Kongresu se aktivně zúčastní dr. T. Svoboda. Je již v kontaktu s organizátory.

 1. Předsednictvo ČLS JEP vyhlašuje soutěž za nejlepší publikace roku 2021 – návrhy do 31.5.2022.
 1. Dne 29.3.2022 se předsedkyně zúčastnila konference Zdravotnického deníku s tématem: druhotné využití dat ve zdravotnictví.
 1. Proplacení faktury Modrá kniha – dr. T. Svoboda - bylo provedeno.
 1. Shromáždění představitelů OS ČLS JEP dne 17.5.2022 v 15:00 hodin v Lékařském domě. Všemi členy výboru byla zvolena doc. I. Kolářová, jako zástupkyně ČOS. Na shromáždění byly projednány a odhlasovány změny ve Volebním a Jednacím řádu ČLS JEP, které budou zveřejněny na www stránkách ČLJ JEP.
  Konkrétní způsob voleb ČOS v příštím roce rozhodne a schválí současný výbor ČOS.
 1. Doc. I. Kiss žádá o záštitu ESMO pro konferenci BOD, která musí být vyslovena výborem ČOS. Připraví znění dopisu pro ESMO. Členové výboru souhlasí.
 1. Doc. I. Kolářová navrhuje, že Shromáždění členů ČOS se bude konat v rámci konference BOD.
 1. Dne 29.4.2022 proběhlo setkání zástupců SÚJB, SÚRO, ČOS a SROBF na téma kvalita plánování a léčby v oblasti radiační onkologie. Členové výboru tuto aktivitu plně schvalují a podporují.
 1. Problematika 177Lu-PSMA-617 použití u pacientů s karcinomem prostaty. Členové výboru se shodují na doporučení, které se týká aplikace u nemocných s inkontinencí. Tito nemocní by léčivo měli dostávat pouze za hospitalizace na pracovištích nukleární medicíny, kde je zaručena správná manipulace s kontaminovaným materiálem (pleny).
 1. Dne 2.5.2022 proběhlo online setkání o náplni a pozdější akreditaci center vysoce specializované péče v oblasti digestivní medicíny (endoskopie a zobrazovací metody). Nastavená pravidla jsou plně schvalována výborem ČOS.
 1. Dne 4.5.2022 proběhla VR MZ ČR. Tématem byla problematika běženců především dětí a péče o ně.
 1. Ve dnech 5. – 6.5.2022 proběhly Noviny v onkologii prezenčně a zároveň byl celý program natáčen a bude k dispozici na stránkách Linkos.
 1. Dne 9.5.2022 proběhla tisková konference VZP za účasti předsedkyně ČOS.
 1. Prim. MUDr. Petráková vypracovala odpovědi na otázky SÚKL na téma: metastatický triple-negativní karcinom prsu.
 1. Předsedkyni oznámila firma Promedica Praha, že převzala aktivity společnosti XENEO v oblasti test OncotypeDX a dále společnosti 2cureX test IndiTreat.
 1. Ve dnech 10. – 12.5.2023 se bude konat Národní chirurgický kongres v Praze v Cubex centru.
 1. Ve dnech 19. – 20.5.2022 se konal kongres Kontroverze v onkologii v Dříteči. Výbor ČOS děkuje organizátorům za velmi kvalitní a příjemné odborné setkání.
 1. Žádost firmy Novartis o stanovisko výboru České onkologické společnosti ve věci rozšíření podmínek úhrady LP Kisqali (ribociklib). Stanovisko nelze na výzvu firmy vypracovat.
 1. Právo na stejné podmínky. Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů, které se koná 6.6.2022. Podrobnosti na stránkách MOÚ.
 1. Žádost o záštitu:

Diskuse:

 • Prof. Tesařová upozornila na blížící se ESMO Academy, která se bude konat v Praze ve dnech 19. – 21.8.2022 a je určená lékařům v onkologickém tréninku. Bude přístupná online, registrace na oficiálních stránkách. A také ESMO-ESO course, kurz pro mediky, termín konání 14. – 19.7.2022 ve Valencii.

https://www.esmo.o...ents-valencia-2022

Noví členové:

ČOS:

 • Mgr. Barbora Otáhalová – Laboratoř onkogenetiky – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
 • Mgr. Kylarová Salome, Ph.D. – Ústav fyziologie 2. LF UK Praha 5
 • MUDr. Lucie Barsová – Krajská nemocnice Liberec a s.

Sekce onkospondylochirugická:

 • MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. – Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

ČOS + sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Tímea Csernáková – Onkologická klinika VFN Praha

ČOS + sekce preventivní onkologie

 • Mgr. Petra Riedlová, Ph.D. – Centrum epidemiologického výzkumu, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostrava

              

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů (bod č. 1 zápisu)
 2. Pravidla pro provádění výkonu 94365 (bod č. 1 zápisu)