Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 16.5.2017 ve FN Motol

Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Büchler, Dušek, Petruželka, Ryška, Svoboda M., Žaloudík
Hosté: --
 1. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Předsedkyně a doc. Dušek připravují paragrafové znění rozšířeného věstníku o KOC. 
  Výbor bere na vědomí.
 2. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology
  Setkání Mladých onkologů v rámci hlavního programu BOD. Setkání na téma „Sdělování závažných zpráv“ mělo velmi pozitivní odezvu. Zúčastnilo se 110 zájemců.
  Dr. Svoboda dále informoval o stavu programu ESO Czech Oncology Academy, v rámci kterého proběhl minulý týden Masterclass kurz na téma nádorů plic v Curychu, poslední zabývající se léčbou melanomu bude na podzim ve Vídni. Hodnocení kurzu i aktivity našich frekventantů bylo velmi příznivé. Podle předběžných informací lze jednat s firmou Novartis o pokračování podpory v dalším období pro stejně velkou skupinu mladých lékařů s výběrem kandidátů výborem ČOS a frekvencí 2x ročně.
 3. Zpráva o průběhu setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace.
  Za výbor ČOS se jednání účastnili: doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda a prof. Ryška, za VZP dr. Bartišková a dr. Šustková. Jednání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a vzájemné shodě. Závěry jednání a výstupy jsou součástí přílohy zápisu. Další jednání bude 13.6.2017 ve stejném složení účastníků a budou projednány body, na které již nezbyl čas a v příloze jsou uvedeny červeně.
  Závěry budou též zaslány prof. Kolkovi a prof. Dundrovi.
 4. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na podzimní termín 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum bude upřesněno. 
  Prof. Žaloudík písemně oslovil výbor ČOS, kde navrhuje podání žádosti vedení ČLS JEP věnovat maximální pozornost projektu DRG Restart a restrukturalizaci úhradových mechanizmů, pro které probíhá ve 44 nemocnicích sběr aktuálních relevantních údajů. Členové výboru s žádostí souhlasí a tato bude zaslána vedení ČLS JEP.
 5. Setkání vedoucích KOC na BOD (Snídaně s výborem ČOS).
  Setkání proběhlo za velmi dobré účasti vedoucích lékařů KOC, za což předsedkyně všem písemně poděkovala, zároveň je požádala, aby po zhodnocení situace péče o onkologické pacienty ve svém regionu zaslali počty ordinací klinické a radiační onkologie, se kterými spolupracují a se kterými budou chtít vytvořit elektronické propojení. Odpověď zaslala prim. Chodacká, prof. Fínek, prim. Kohoutek, prim. Slavíček a prim. Bartoš. Členové výboru žádají o sdělení od ostatních vedoucích KOC.
 6. Česká internistická společnost pořádá ve dnech 29.10. – 1.11.2017 XXIV. kongres. Sdělení obsahu bloku a přednášejících musí být do 31.5.2017 na mailovou adresu h.stredova@gsymposion.cz.
  Členové výboru vybrali 3 přednášející (prof. Petruželka, prof. Fínek, doc. Tesařová), kteří zašlou předsedkyni výboru názvy svých přednášek a ta je sdělí organizátorům kongresu.
  Doposud název sdělil prof. Fínek: Imunoterapie v onkologii, doc. Tesařová: Nežádoucí účinky chemoterapie, možnosti jejich prevence a léčby, prof. Petruželka: Karcinom slinivky břišní – stále nevyléčitelné onemocnění nebo jinak?
 7. Doc. M. Svoboda navrhl pokračování dříve realizovaných akcí Fórum onkologů i v dalších letech.
  Ze stran plátců péče je o setkání zájem. O realizaci bude rozhodnuto na dalších setkáních výboru.
  Bod přesunut na další jednání výboru, vzhledem k nepřítomnosti doc. Svobody.
 8. Zástupci výboru ČOS se zúčastnili jednání o náplni interního kmene, který je součástí vzdělání v oboru klinická onkologie.
  Jednání se zúčastnili za výbor ČOS doc. Prausová, prof. Melichar a prof. Büchler.
  Diskuse o náplni kmene byla velmi bohatá a byla vedena především ze strany zástupců výboru ČOS a SROBF. Zástupci ČOS svoje stanovisko zašlou písemně předsedovi internistické společnosti prof. R. Češkovi. Cílem ČOS je uznání lůžkové části pracovišť klinické a radiační onkologie jako rovnocenné lůžkům interních pracovišť (hematoonkologie, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie apod.). V důsledku toho by se významně prodloužila stáž budoucích klinických onkologů na lůžkovém pracovišti klinické onkologie KOC. V příloze zápisu dopis adresovaný internistické společnosti i s tabulkou plánovaných stáží dle našeho požadavku. Zástupci ČOS též požádali o další jednání se zástupci akreditační komise pro interní lékařství. Jednání budou pokračovat.
 9. Prof. Macek, přednosta ÚBLG 2. LF UK a předseda společnosti genetiků navrhuje společné jednání na téma genetická vyšetření u pacientů s malignitou a jejich příbuzných a následné sledování pacientů s genetickým onemocněním.
  Členové výboru vítají plánovaná jednání na výše uvedené téma. Bude výborem ČOS vytvořena pracovní skupina pro komunikaci a práci se společností genetiků.
 10. ČLS JEP požádala předsedkyni společnosti o účast na 28. kongresu ČLS JEP, který se koná 7. a 8.12.2017 u příležitosti 230. výročí narození J.E. Purkyně. Předsedkyně přislíbila účast přednáškou na téma: Co nás čeká, aneb jak se bude onkologie vyvíjet do konce století.
  Předsedkyně oznámila členům výboru, že se konference aktivně zúčastní. Výbor bere na vědomí.
 11. Mgr. Křemenová z MZ ČR informovala předsedkyni ČOS, že Odbor zdravotních služeb nominoval ČOS do Společné akce: Inovační partnerství pro společnou akci proti rakovině v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví pro období 2014 – 2020
  Doc. Dušek a předsedkyně ČOS oznámili, že veškerou agendu spojenou s touto činností v koordinaci s ČOS povede doc. Dušek. Členové výboru souhlasí.
  Doc. Dušek dále písemně informoval o této nové výzvě k nominaci zástupů států EU do připravovaného programu Joint Action, zaměřeného na oblast onkologie. Výbor ČOS souhlasí, aby tímto nominovaným subjektem byl ÚZIS ČR, který do spolupráce vstoupí i jako správce NOR ČR. Nominace ÚZIS je v souladu s pravidly JA a zajišťuje, že ČR bude zastupovat ústav, který má právní i rozpočtovou subjektivitu a může ke spolupráci přizvat další partnery. Vzhledem k dosavadní činnosti v minulé Joint Action CANCON bude hlavním řešitelem doc. Dušek, který zároveň vede ÚZIS. ČOS ČLS JEP bude primárním partnerem a garantem činnosti ÚZIS v daném programu.
 12. Informace o dohodě mezi společností GUARANT Int. s.r.o. a ČLS JEP.
  Členové výboru berou na vědomí možnost využití této společnosti pro konání odborných akcí.
 13. Předsedkyně ČOS ČLS JEP byla požádána VZP o vyjádření k úhradě léku Lartruvo (olaratumab). Vyjádření bylo zasláno náměstku Hoňkovi.
  Výbor bere na vědomí.
 14. Byla podána žádost o grant jmenovitě ČLS JEP s organizační jednotkou ČOS, kontaktní osobou Jana Prausová, na podporu vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím www.linkos.cz. Výše požadovaného grantu 880 900 Kč. Žádost je směřována firmě Roche. 
  Výbor bere na vědomí a podobné aktivity vítá. 
 15. Diskuse
  MUDr. Šustková z VZP ČR zaslala předsedkyni společnosti žádost o vyjádření k přehodnocení zamítavého rozhodnutí poskytovateli Multiscan s.r.o. (IČZ 65454000) rozšířit Zvláštní smlouvu o následující diagnózy: skupina nádorů plic NPL a skupinu GIST. Členové výboru se jednomyslně usnesli, že podporují, aby poskytovatel Multiscan s.r.o. měl rozšířenu Zvláštní smlouvu o uvedené diagnózy. Důvodem původního zamítnutí byl nesprávný údaj, že poskytovatel nemá lůžkové vybavení. 
  Vysvětlení situace a jednoznačnou podporu Multiscanu s.r.o. zaslala předsedkyně MUDr. Šustkové na ústředí VZP ČR.

  Doc. M. Svoboda a prof. Žaloudík požádali písemně výbor ČOS o zveřejnění a připomenutí konání konference OECI v Brně ve dnech 21. – 23.6.2017. Členové ČOS byli seznámeni a akce je zveřejněna na Linkos.

  K rukám několika členů výboru byl zaslán dopis Jany Machalové, bývalé zaměstnankyně FNOL, kde sděluje, že podala stížnost na ředitele FNOL. Členové výboru berou na vědomí.

  Doc. Büchler sdělil písemně členům výboru, že zaslal SÚKLu na jejich žádost vyjádření do spisu k preparátu Nivolumab v indikaci metastatický renální karcinom. Členové výboru berou na vědomí.

  Prof. Fínek oznámil členům výboru, že ve FN v Plzni na Onkologické klinice proběhl úspěšně předatestační kurz klinické onkologie a dne 16.6.2017 proběhne atestace z klinické onkologie. Členové výboru berou na vědomí.

  Prim. Petráková oznámila, že mamární sekce ČOS uskuteční dne 27.10.2017 v Praze workshop na téma karcinom prsu. Výbor ČOS uděluje garanci.

  Prim. Petráková připraví sdělení, týkající se off label indikací některých generických cytostatik u celé řady onkologických diagnóz a toto sdělení bude zasláno na SÚKL. Důvodem je opakovaný problém s neproplacením léčby těmito cytostatiky na základě revizní kontroly zdravotní dokumentace.

  Prim. Petráková připomenula členům výboru, že existují v rámci screeningových programů ustanovené komise MZ ČR, ve kterých má mimo ostatních odborníků být přítomen i klinický onkolog. Komise existují pro screening nádoru prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla. Členové výboru se shodli, že je nezbytné, aby zástupce ČOS byl ve všech uvedených komisích a předsedkyně tuto skutečnost projedná s kompetentním zástupcem MZ ČR.

  Prof. Melichar připomenul již zveřejněnou konferenci o urologických nádorech, která se koná v Praze 23. a 24.6.2017 a je uveřejněna na Linkos.


 16. Žádost o podporu:
 17. Noví členové
  Pneumoonkologická sekce:
  • Doc. MUDr. Zemanová Milada, Ph.D. – Onkologická klinika VFN Praha - schváleno

Přílohy zápisu: 

 1. Setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace. Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. května 2017
 2. Stanovisko výboru ČOS ČLS JEP k náplni základního kmene interního lékařství v délce trvání 30 měsíců (s tabulkou plánovaných stáží dle požadavku ČOS). Dopis ČIS.  


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP