Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS JEP dne 10. září 2013 v Olomouci

Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Ryška, Kolářová, Dušek, Cwiertka, Petráková, Melichar
Omluveni:  Abrahámová, Fínek, Prausová, Tesařová, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Účastníky jednání výboru přivítal ředitel FN Olomouc, doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Jednání výboru zahájil předseda prof. Vorlíček
 2. Byla provedena kontrola zápisu z předchozího zasedání výboru. Ve věci zcela chybného článku publikovaného nad daty NOR kolektivem autorů Geryk a kol. (viz zápis minulé schůze výboru) došlo k diskuzi mezi redakcí časopisu a prof. Abrahámovou a doc. Duškem. Vysvětlení hlavního autora oba odborníci na data NOR nepřijali, nadále platí, že jde o nepřípustné zkreslení výstupů z dat NOR. Prof. Abrahámová dopisem redakci požádá o retrahování publikované práce.
 3. Bylo jednomyslně schváleno společné stanovisko k protonové terapii.
 4. Byla projednána žádost o přehodnocení statutu KOC v Ústí nad Labem a sloučení s nemocnicí Chomutov. Výbor navrhuje ponechat současné uspořádání s tím, že Skupina pro superspecializovanou péči v onkologii MZ ČR uskuteční v průběhu října t.r. návštěvu na místě. Další jednání proběhne na základě výsledků tohoto šetření.
 5. Výbor zatím neobdržel avizovanou žádost FNKV o zařazení do systému KOC.
 6. Byl projednán současný stav cíleného zvaní na screeningová vyšetření. Doc. Dušek podal zprávu o vývoji situace se zaváděním adresného zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Tento projekt je nyní realizován a lze doufat v jeho zdárné vyústění v podobě trvale udržitelného zvaní ze strany plátců péče. Institut biostatistiky a analýz zpracoval metodiku realizace zvaní po stránce ICT a dat a tato metodika byla přijata a implementována všemi zdravotními pojišťovnami. K adresnému zvaní se zdravotní pojišťovny staví vstřícně a usilují o jeho zavedení, problémem nicméně může být administrace evropských dotací z ministerstva. Výbor bude situaci dále sledovat.
 7. Výbor diskutoval situaci, která nastala při schvalování úhrady pro léčivý přípravek Afinitor v rámci správního procesu na SÚKL. Ačkoli byla původní žádost podložena reprezentativními a úplnými daty, v dalších rozkladech a požadavcích se jednání dostává do roviny zpochybňování parametru účinku onkologické léčby a samotných výsledků původní registrační studie. Podrobně je situace popsána v příloze zápisu, podle výsledku jednání se touto situací bude výbor dále zabývat.
 8. Prof. Vorlíček seznámil s dostupností preskripce sippingu pro onkology.
 9. Prof. Vorlíček seznámil s problémy dostupnosti ipilimumabu (Yervoy) v klinické praxi. Budou dostupná menší balení.
 10. Členové výboru souhlasí s nominací MUDr. Katolické Ph.D. jako koordinátorky onkologického čísla Acta Medica.
 11. Firma Bayer poskytla dar 100 000 Kč na Modrou knihu.
 12. Prof. Vorlíček seznámil členy výboru s plánovaným jednáním s vedením VZP.
 13. Členové výboru jsou v souvislosti se zaváděním nových léků a nových indikací pro poskytování centrové léčby výhradně na pracovištích KOC.
 14. Prof. Ryška seznámil členy výboru s novinkami v oblasti prediktivní diagnostiky. Bohužel enormní nárůst nároků na diagnostiku bude muset být realizován se stejnými prostředky, což je neúnosné.
 15. Prof. Vorlíček informoval o Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Mucositis.
 16. Prof. Vorlíček navrhnul do pracovní skupiny EUROCARE doc. Duška. Členové výboru souhlasí.
 17. Prof. Vorlíček navrhnul udělení Čestného členství ČOS doc. MUDr. Jozefu Mardiakovi, předsedovi Slovenské onkologické společnosti, u příležitosti životního jubilea.
 18. Výbor ČOS souhlasí s nominací garanta pro Projekt sběru a vyhodnocení dat VILP prof. Melichara a garanta onkologických registrů prof. Vyzuly.
 19. Členové výboru diskutovali použití pazopanibu v léčbě sarkomů měkkých tkání v souvislosti s registrací tohoto preparátu v zahraničí a nedostupnosti léku u nás. Využití možnosti požádat o použití léku na základě §16 zákona č. 48/1997 Sb. je na zvážení ošetřujícího lékaře. Výbor ČOS nemá možnost dostupnost léků přímo ovlivnit.
 20. Byla diskutována otázka terapeutického využití vitaminu C v léčbě nádorových onemocnění. Členové výboru konstatují, že v současné době neexistují data studií III. fáze a tato léčba není založena na důkazech.
 21. Prof. Melichar seznámil členy výboru s jednáním o akreditaci center pro gynekologickou onkologii, která budou ustavena v KOC.
 22. Prof. Melichar seznámil členy výboru s přípravou předatestačního kurzu, který bude předložen k akreditaci.
 23. Členové výboru souhlasí se záštitou ČOS nad Prague Onco.
 24. Výbor souhlasí s přijetím nových členů:
  • MUDr. Radmila Lemstrová, Olomouc
  • MUDr. Petr Špička, Prostějov
  • MUDr. Ondřej Pospíšil, Kladno
  • MUDr. Petr Szturz, Ph.D., Brno
  • MUDr. Hana Korunková, Plzeň

 25. Další výbor ČOS se bude konat 15.10.2013 v Plzni