Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS JEP ze dne 13.12.2016 ve VFN v Praze

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček
Omluveni: Tesařová, Žaloudík
Hosté: prim. dr. Matoušková
 1. Prim. Kolářová provedla písemnou rekapitulaci stavu sekcí ČOS.

  Rekapitulace stavu sekcí ČOS:

  Ke dni 13. 12. 2016 pracuje celkem 17 odborných sekcí a 2 pracovní skupiny.
  • Sekce psychoonkologie 
  • Sekce NOR
  • Neuroonkologická sekce 
  • Sekce preventivní onkologie 
  • Sekce mladých onkologů 
  • Sekce pro nádory prsu 
  • Sekce pro endokrinní nádory 
  • Sekce onkologické imunologie 
  • Sekce pro nádory hlavy a krku 
  • Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG 
  • Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS 
  • Sekce pediatrické onkologie
  • Na zprávy od dalších zástupců odborných sekcí a pracovních skupin výbor ČOS dosud čeká:
  • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
  • Sekce uroonkologie, sekci obnoví doc. Büchler a do sekce se již hlásí noví členové
  • Sekce dermatoonkologie
  • Onkospondylochirurgická sekce
 2. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem. Úkol trvá. Doc. Dušek informoval, že již na koncepci intenzivně pracuje.
 3. Členové výboru pozvou zástupce AIFP na jednání lednového výboru. Stále probíhá jednání se zástupci AIFP.
  31.1.2017 na další schůzi výboru ČOS bude pozván Mgr. Jakub Dvořáček za AIFP ČR. Členové výboru si připraví na zástupce AIFP konkrétní dotazy. Závěry z jednání budou součástí zápisu z příštího výboru.
 4. Atestace z klinické onkologie – současný stav.
  Atestace v podzimním termínu 30.11.2016 proběhla v Olomouci. Z 9 atestantů 8 prospělo, 1 odstoupil od zkoušky. Budoucnost atestace z klinické onkologie je stále otevřená, v termínu výborové schůze probíhalo jednání v Senátu Parlamentu ČR.
 5. MZ prostřednictvím Ing. Heleny Rögnerové, ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, dopisem adresovaným MUDr. Kataríně Petrákové oslovuje ČOS s návrhem nového výkonu. Znění výkonu: rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedené prediktivně prognostické diagnostiky, který by platil od 1.1.2017. Odpověď výboru ČOS byla zaslána, ale doposud nebyla ze strany MZ žádná reakce.
  Výbor bere na vědomí.
 6. Byl odeslán dopis ministryni Marksové, kde žádáme defaultně neomezené vycházky pro onkologické pacienty.
  Odpověď jsme doposud neobdrželi.
  Výbor bere na vědomí.
 7. Farmakoekonomický workshop CMG Brno 25.11.2016 hotel Santon.
  Pozvánka přeposlána všem členům výboru jako informace pro event. účastníka. 
  Nikdo ze členů výboru se nemohl zúčastnit.
 8. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology (T. Svoboda)
  Nominace pro board projektu Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů ve spolupráci s T.E.O. Consulting, probíhá realizace smlouvy k podpoře projektu vzdělávacích akcí. Výbor ČOS nominoval následující členy boardu projektu vzdělávání:
  MUDr. Tomáš Svoboda, MUDr. Radim Němeček, prof. Bohuslav Melichar a prof. Aleš Ryška, záštitu poskytne předsedkyně výboru.
 9. Setkání se zástupci plátců péče, které proběhlo na minulém výboru, je bez připomínek k zápisu předsedkyně i MUDr. Knorové. Platí nutnost vydefinování pojmu multidisciplinární tým, náplň práce týmu a definice signálního kódu včetně jeho frekvence. Další setkání přibližně za 3 měsíce.
  Členové výboru ustanovili pracovní skupinu, která bude tvořit náplň a vydefinování pojmu multidisciplinární tým, včetně definice signálního kódu a jeho frekvence. 
  Členové pracovní skupiny: prof. Petruželka, prim. Petráková, prof. Fínek a prof. Ryška - (souhlasí všichni členové výboru).
 10. Diskuse k tématu koncentrace uroonkologické péče do center kopírujících KOC.
  Všichni členové výboru odsouhlasili připomínky prof. Melichara k zaslané koncepci uroonkologické péče prof. Babjukem. Předseda urologické společnosti informován.
 11. Nominace prof. Luboše Petruželky do Pracovní skupiny pro centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče schválena všemi členy výboru.
  Potvrzeno členy výboru.
 12. Akreditace Onkologického oddělení nemocnice Na Homolce – konzultace akreditační komise pro klinickou onkologii.
  Členové výboru doporučili akreditační komisi pro klinickou onkologii akreditaci onkologickému oddělení Nemocnice Na Homolce neudělit. Odesláno předsedovi akreditační komise pro klinickou onkologii.
 13. Indikace vyšetření amplifikace HER 2+ u karcinomu prsu.
  Na základě jednání předsedkyně ČOS, prof. Ryšky a prof. Dundra se zástupci VZP MUDr. Šustkovou a MUDr. Bartíškovou se pro rok 2017 nebudou měnit podmínky ani znění dodatkových smluv pro realizaci jmenovaného vyšetření. Výbor bere na vědomí. Nadále budou probíhat intenzivní a včasná jednání o prediktivních vyšetřeních a jejich indikaci mezi VZP a výborem ČOS.
 14. Informace o Mutation day konaném v Hradci Králové.
  Ve dnech 1. a 2.12.2016 se konal Mutation day v Hradci Králové. Konsenzus z tohoto jednání byl vytvořen zástupci onkologické, pneumologické společnosti i společnosti patologů a je přílohou zápisu. Výbor s konsenzem souhlasí a doporučuje ho.
 15. Plán společného konání výboru ČOS a SROBF.
  Na příští výbor ČOS budou pozváni členové výboru SROBF – 31.1.2017. Pokud jim bude termín vyhovovat, uskuteční se společné zasedání.
 16. Diskuse.
  JUDr. MUDr. Petr Honěk zaslal předsedkyni výboru vyjádření k žádosti ČOS ČLS JEP o rozšíření resp. uzavření Zvláštní smlouvy pro diagnostickou skupinu nukleární medicína (léčivý přípravek Xofigo)
  Na základě diskuse v rámci odborných útvarů Ústředí VZP ČR a následně porady vedení ÚZP ze dne 5.12.2016 rozhodnuto:
  • doporučit rozšíření ZS s poskytovatelem KN Liberec od 1.1.2017 (evidujeme žádost poskytovatele)
  • doporučit rozšíření ZS s poskytovatelem MOÚ na základě jeho žádosti
  • doporučit rozšíření ZS s poskytovatelem KN T. Bati Zlín na základě jeho žádosti
  • doporučit rozšíření ZS s poskytovatelem Nemocnice Nový Jičín na základě jeho žádosti
  • nedoporučit rozšíření ZS s poskytovatelem IKEM pro indikující pracoviště KOC Thomayerova nemocnice – lze využít Kliniky nukleární medicíny ve VFN, FN Motol, FN KV
  • nedoporučit uzavření ZS s poskytovatelem Centrum nukleární medicíny s.r.o. pro indikující pracoviště KOC Nemocnice Na Bulovce – lze využít Kliniky nukleární medicíny ve VFN, FN Motol, FN KV
  • nedoporučit uzavření ZS s poskytovatelem DIMED s.r.o. Chrudim pro indikující pracoviště KOC Multiscan Pardubice – lze využít Oddělení nukleární medicíny ve FN HK.

  V současné době má LP Xofigo nasmlouváno 11 poskytovatelů v rámci KOC, vzhledem k regionálnímu pokrytí a počtu pojištěnců VZP ČR se domníváme, že rozšíření oprávněných poskytovatelů o 4 další na celkový počet 15 poskytovatelů, je pro naše pojištěnce již velmi komfortní situace.
  Členové výboru vzali na vědomí.

  Na výbor společnosti se obrátil Jindřich Kotrba ze společnosti Pharmeca a.s., který nabídl možnost účastnit se v termínu 25.1.2017 v 12:30 v Praze workshopu: Interpretace hodnotících zpráv SÚKL. Výbor bere na vědomí.

  Zasedání výboru ČOS navštívila prim. MUDr. Michaela Matoušková. Informovala výbor o konání edukačních seminářů, které volně navazují jako 3. ročník edukačních seminářů zaměřených na CRPC. 9.12.2016 výbor ČUS projednal a udělil akci záštitu.
  Představa ČUS je prezentace lokálního pracoviště, zaměřená na onkologickou problematiku, přednáška o ARTA a interaktivní kazuistika.
  Přiložen je přehled termínů spolu s garantem za ČUS.
  V loňském roce proběhla akce s podporou ČOS.

   

    termín  
  Olomouc 8.2. doc. Študent
  Jihlava 28.2. doc. Zachoval
  Ústí n Lab 5.4. prim. Schraml
  Praha 6.4.  Doc. Zachoval
  Plzeň 11.4. prof.Hora
  ČB  18.4. as. Petřík
  Zlín 19.4 prim. Hynčica
  HK 22.5. as. Matoušková
  Ostrava 24.5. doc. Krhut
  Výbor ČOS akci doporučuje a uděluje podporu.

  Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2016 bude projednáno na příštím zasedání výboru.

  Nová verze Modré knihy by měla být realizována v co nejkratším čase. V první řadě budou jmenováni odborní koordinátoři jednotlivých kapitol Modré knihy – zašle prim. MUDr. Petráková.
 17. Plán termínů výborových setkání od ledna do června 2017.
  • 31.1.2017 FN Motol 14:00
  • 14.3.2017 FN Motol 14:00
  • 18.4.2017 MOÚ Brno 14:00
  • 16.5.2017 FN Motol 14:00
  • 20.6.2017 FN Motol 14:00
 18. Žádost o podporu.
 19. Noví členové:
  ČOS:
  • MUDr. Zuzana Sikačová – Pfizer - schváleno
  • MUDr. Vendulka Brabcová – Nemocnice na Bulovce - schváleno


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

 

Příloha zápisu: 

 1.  Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování u NSCLC 2016. Mutation day 2016.