Společné stanovisko VZP a ČOS: Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Celé stanovisko v pdf 

PREAMBULE                                                                             

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti Jana Evangelisty Purkyněho se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

SPOLEČNÉ STANOVISKO                                                                             

Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

a) Léčivý přípravek IBRANCE - Palbociklib


S P: Palbociklib je v kombinaci s letrozolem  vhodné použít při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu jako (iniciální) hormonální terapie u pacientek ve výkonnostním stavu dle ECOG 0-1, které dosud nebyly léčeny hormonální ani jinou systémovou terapií pro pokročilé onemocnění.

U pacientek po předchozí hormonální adjuvantní léčbě pomocí nesteroidního inhibitoru aromatázy. Palbociklib je v kombinaci s fulvestrantem vhodné použít po selhání léčby inhibitorem aromatázy:

 • a) Relaps onemocnění do 12 měsíců po ukončení adjuvantní léčby inhibitorema aromatázy
 • b) Relaps v průběhu adjuvantní léčby inhibitorem aromatázy
 • c) Progrese onemocnění při léčbě inhibitorema aromatázy pro metastatické onemocnění, přičemž pacientka nesmí být předléčena chemoterapií pro metastatický karcinom prsu

 

 b) Léčivý přípravek KISQALI - Ribociklib

S P: Ribociklib je v kombinaci s letrozolem  vhodné použít při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu jako (iniciální) hormonální terapie u pacientek ve výkonnostním stavu dle ECOG 0-1, které dosud nebyly léčeny hormonální ani jinou systémovou terapií pro pokročilé onemocnění.

U pacientek po předchozí hormonální adjuvantní léčbě pomocí nesteroidního inhibitoru aromatázy. Ribociklib je v kombinaci s fulvestrantem vhodné použít po selhání léčby inhibitorem aromatázy :

 • a) Relaps onemocnění do 12 měsíců po ukončení adjuvantní léčby inhibitorema aromatázy
 • b) Relaps v průběhu adjuvantní léčby inhibitorem aromatázy
 • c) Progrese onemocnění při léčbě inhibitorema aromatázy pro metastatické onemocnění, přičemž pacientka nesmí být předléčena chemoterapií pro metastatický karcinom prsu

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PACIENTŮ

Na základě v současné době dostupných údajů je předpokládaný počet pacientek indikovaných k léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu v roce 2019 odhadován na 60 pacientek vhodných k léčbě léčivým přípravkem IBRANCE - Palbociklib a 60 pacientek vhodných k léčbě léčivým přípravkem KISQALI - Ribociklib

DOPORUČENÝ OKRUH POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Národní onkologická centra

 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole
 • Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny


Komplexně onkologická centra

 • KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
 • Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole
 • Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
 • Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny
 • Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 • Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.
 • Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.
 • Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) ve spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o.

PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ DOPAD

Předpokládaný dopad do rozpočtu VZP hrazených z veřejného zdravotního pojištění CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu je:

 • Pro léčivý přípravek IBRANCE Palbociklib odhadován ve výši do 30 mil. Kč za rok.
 • Pro léčivý přípravek LP KISQALI Ribociklib odhadován ve výši do 30 mil. Kč za rok.

V Praze dne 22. 1. 2019