Monoklonální gamapatie - supplement časopisu Onkologie

Monoklonální gamapatie - supplement časopisu Onkologie

Hlavní myšlenkou autorů supplementa časopisu Onkologie s názvem Monoklonální gamapatie byla snaha zlepšit kvalitu péče o nemocné s hematoonkologickými onemocněními. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na diagnostiku, klinické příznaky, přehled léčebných možností, nechybí ale ani zajímavé kazuistiky či slovo psychologa. Samotné kapitoly jsou zpracovány dle nejnovějších klinických a vědeckých poznatků. Na stránkách časopisu Onkologie si můžete po rozkliknutí publikaci prolistovat.

WHO klasifikace krevních nemocí řadí do skupiny označené termínem plazmocelulární malignity mnohočetný myelom, solitární plazmocytom a plazmocelulární leukemii. Pro stanovení diagnózy symptomatického mnohočetného myelomu je požadován průkaz ≥ 10 % klonálních plazmocytů v kostní dřeni nebo histologický průkaz plazmocytomu plus průkaz jednoho či více symptomů mnohočetného myelomu ze skupiny CRAB (hyperkalcemie, renální insuficience, anémie nebo osteolytická ložiska), případně dalších znaků charakterizujících aktivní myelom (plazmocytóza kostní dřeně ≥ 60 %, poměr sérového involved/uninvolved volného lehkého řetězce...