Diagnostika včasných stadií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno v letech 2002 - 2013

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika; Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Karel Dvořák, CSc.; E. Němcová; MUDr. Eva Jandáková; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; MUDr. Lucie Křikavová; MUDr. Iva Mihulová; MUDr. Hana Petrášová; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Předkládáme soubor 91 519 žen vyšetřených mammograficky z období září 2002 – prosinec 2013. V souboru bylo prokázáno 1 338 karcinomů mléčné žlázy, z tohoto počtu bylo 72 karcinomů  in  situ  (14%).  Počty  prokázaných  včasných  stádií  karcinomu  mléčné  žlázy v časové ose jsou uvedeny v Grafu 1.

Graf 1.

 

I.   Základní charakteristika souboru 

1. Počty jednotlivých vyšetřovacích modalit, punkcí (core biopsií)jsou uvedeny v Tab. 1.

Tab. 1  

ŽENY < 45 LET

ŽENY > 45 LET a < 70 let

ŽENY >70 LET

Σ

Mammografie

22 937

Mammografie

49 583

Mammografie

18 999

91 519

Sonografie

50 261

Sonografie

7 785

Sonografie

752

58 798

Biopsie

712

Biopsie

1203

Biopsie

405

2 320

Dopl. MG

0

Dopl. MG

6

Dopl. MG

0

6

Klinické vyšetření

9 444

Klinické vyšetření

164

Klinické vyšetření

174

9 782

N C 50

153

N C50

864

N C50

321

1 338

RECALL RATE

50,6

RECALL RATE

8,5

RECALL RATE

2,6

21

Σ

83 354

Σ

58 741

Σ

20 330

162 425

 

  

2.   Věková analýza souboru

 Ve skupině žen ve věkové kategorii do 45 let věku bylo vyšetřeno 25 %, ve screeningové skupině žen bylo vyšetřeno 54,2 % žen a ve věkové skupině žen starších 70 let bylo vyšetřeno 20, 8 % žen. Detailní analýza je uvedena v Tab. 2:

Tab. 2

3. Výsledky provedených core biopsií u žen souboru jsou uvedeny v Tab. 3:

Tab. 3 

ŽENY < 45 LET

ŽENY 45 > a < 70 LET

ŽENY > 70 LET

 

 

N

 

 

%

BENIGNÍ

 

N

%

 

N

%

 

N

%

FA

158

22,2

FA

3

0,2

FA

2

0,5

163

7

ADH

161

22,6

ADH

184

15,3

ADH

160

39,5

505

21,8

ALH

13

1,8

ALH

32

2,7

ALH

19

4,7

64

2,8

FCD

205

28,8

FCD

114

9,5

FCD

62

15,3

381

16,4

FIBROZA

22

3,1

FIBROZA

6

0,5

FIBROZA

9

2,2

37

1,6

Σ

559

78,5

Σ

339

28,2

Σ

252

62,2

1150

49,6

MALIGNÍ

 

N

 

%

 

N

%

 

N

%

 

N

%

C 50

153

21,5

C 50

864

71,8

C 50

153

37,8

1170

50,4

Σ

712

100

Σ

1203

100

Σ

405

100

2 320

100

II.     Výsledky

1.   Lokalizace karcinomů mléčné žlázy dle WHO

Centrálně bylo prokázáno 15,8%, v mediálním horním 3,1%, v mediálním dolním 1,6%, na rozhraní horních kvadrantů 4,1%, na rozhraní mediálních kvadrantů 1,3%, v zevním horním kvadrantu 65,8%, v dolním zevním kvadrantu 6% a na rozhraní dolních kvadrantů 2,3% z 514 prokázaných karcinomů mléčné žlázy.

2.   Histologické typy prokázaných karcinomů mléčné žlázy jsou uvedeny v Tab. 4:

Tab. 4

VĚK

HISTOLOGICKÉ TYPY C 50 n = 1338

IDC

KO

LOB

APO

SMÍŠ

MED

TIS

Σ

%

20-24

0

1

1

0

0

0

0

2

0,1

25-29

1

1

0

0

0

1

0

3

0,2

30-34

4

2

1

1

2

0

4

14

1

35-39

5

3

1

0

2

1

2

19

1,5

40-44

59

12

2

1

17

3

21

115

8,6

45-49

61

10

13

0

8

1

34

127

9,5

50-54

103

24

18

1

19

1

29

195

14,7

55-59

149

22

51

0

9

2

22

255

19

60-64

85

15

30

0

6

1

17

154

11,5

65-69

71

14

29

0

0

0

19

133

9,9

70-74

64

6

51

0

1

1

10

131

9,8

75-79

54

3

33

2

3

0

4

99

7,4

80-84

13

9

19

0

9

0

1

51

3,8

85-89

14

3

10

0

4

0

1

32

2,4

90-94

5

1

2

0

0

0

0

8

0,6

Σ

688

126

261

5

80

11

164

1338

100

IDC = invazivní duktální karcinom, KO = komedonový typ invazivního duktálního karcinomu, LOB = invazivní lobulární karcinom, APO = apokrinní karcinom, SMÍŠ = smíšený duktální a lobulární invazivní karcinom, MED = medulární karcinom, TIS = karcinom in situ

 

Invazivní duktální karcinom mléčné žlázy byl průkazný 51,4 %, komedonový karcinom ve 9,5 %, invazivní lobulární karcinom v 19,5 %, apokrinní karcinom v 0,4 %, medulární karcinom v 0,8 %, smíšený karcinom v 6 %. Karcinom in situ byl prokázán v 12,4 %.

3.   Velikost karcinomů mléčné žlázy

podle jednotlivých věkových skupin uvádí Tab. 5. Ve skupině velikosti karcinomů: od 4-9 mm bylo prokázáno 9,7 %, ve skupině 10-14 mm 25,8 %, ve skupině 15-19 mm 34,8 %, ve skupině 20-24 mm 17,7 % a ve skupině karcinomů > 25 mm 12 %.

 

VĚK

VELIKOST KARCINOMŮ v mm

 

Σ

4- 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

> 25

N

N

N

N

N

20-24

0

1

0

1

0

2

25-29

1

1

0

1

0

3

30-34

2

3

7

1

1

14

35-39

4

6

5

2

2

19

40-44

8

31

43

24

9

115

45-49

21

29

55

12

10

127

50-54

28

62

64

28

13

195

55-59

31

82

91

34

17

255

60-64

18

48

51

24

13

154

65-69

10

33

51

26

13

133

70-74

4

34

46

30

17

131

75-79

2

11

31

29

26

99

80-84

0

3

12

15

21

51

85-89

1

1

9

8

13

32

90-94

0

0

1

2

5

8

Σ

130

345

466

237

160

1338

3. Grade

 Grade  1  byl  zaznamenán  v 17,1%,  Grade  2  ve  39,9%  a  Grade  3  v  43%  prokázaných karcinomů.

4.   Steroidní status

 Oba pozitivní steroidní receptory byly stanoveny u 39,1% karcinomů, pozitivní estrogenový receptor u 31,5% karcinomů, pozitivní progesteronový receptor u 7% karcinomů. Oba negativní steroidní receptory byly stanoveny u 22,4% karcinomů mléčné žlázy.

5.   Staging

 Staging karcinomů mléčné žlázy podle věkových skupin a počtu prokázaných karcinomů je uveden v Graf 2.

Karcinomy in situ byly průkazné ve 12,3%, stadium T1a ve 4,7%, stadium T1b v 9%, stadium T1c ve 26,7%, stadium T2 ve 44, 7% a stadium T4 ve 2,6%. Vysoký podíl stadia T2 je výrazně ovlivněný skupinou žen ve věkové skupině > 70 let, u kterých byl karcinom diagnostikovaný při prvotním mamografickém vyšetření.

 

III. Závěr 

Počet prokázaných včasných stádií karcinomu mléčné žlázy na našem pracovišti má kontinuálně zvyšující se tendenci. Na druhé straně počty pokročilých stádií  karcinomu, typické pro ženy s pozdním mammografickým prvovyšetřením, ve všech věkových skupinách jsou výzvou k oslovení pacientek všech věkových kategorií. Podle našeho názoru by se jednalo o nejschůdnější cestu k naplnění cíle = dále zvyšovat počty včasných stádií karcinomu mléčné žlázy.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014