FAST TRACK U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH PLÁNOVANÉ OPERACE NA DOLNÍM GIT

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 234

Autoři: Olga Plačková

Jedná se o komplexní multioborový přístup po celou dobu péče o pacienta, tzn. od indikace k operačnímu výkonu po úspěšné zotavení. Postup zahrnuje předoperační přípravu, perioperační a pooperační péči. Princip fast tracku: minimalizace negativních důsledků operace na dolním GIT, snížení stresové reakce, adekvátní analgetizace, zabránit intravenózně přetížení tekutinami, zabránit peroperační hypotermii, zkrácení střevní paralýzy, redukce pooperační nauzey a bonitu, zkrácení délky upoutání na lůžko  včasná rehabilitace, zkrácení rekonvalescence, včasné zahájení výživy. Je-li p.o. příjem u pacienta s nutričním rizikem nedostatečný, je nezbytné zaměřit se na adekvátní příjem živin. Důležitá je spolupráce nutričního terapeuta s nutričním lékařem a včasné podání do­plňkové výživy. U pacientů s nemožností zajištění dostačující nutrice je doporučena hospitalizace v naší nemocnici na lůžkovém oddělení a zahájeno podání enterální výživy. V případě potřeby při propuštění pacienta do domácí péče je možnost předepsání sippingu v naší nutriční ambulanci. Našim cílem bylo sní­žení pooperační mortality, morbidity a zkrácení délky hospitalizace minimalizací operačního stresu a podpořením anabolizmu.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013