HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU A STANOVENÍ RIZIKA MALNUTRICE U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 236

Autoři: M. Smékalová; Dagmar Fejerová

Východiska:

Malnutrice je definována jako stav nedostatku živin důležitých pro funkci lidského těla. V širším slova smyslu se tedy jedná o nedostatek zá­kladních živin. Vyskytuje se průměrně u 20 % pacientů při přijetí a u 40-50 % pacientů v průběhu hospitalizace v závislosti na onemocnění a věku pacientů. U onkologických pacientů zpravidla hovoříme až o 70 % nemocných.

Soubor pacientů a metody:

Malnutrice u nemocných se zhoubnými nádory je považo­vána za negativní prognostický faktor a navíc se může podílet na výskytu komplikací protinádorové léčby. Ve většině klinických studií však tento faktor není zohledňován. Proto jsme u skupiny nemocných s nově zjištěným bronchogenním karcinomem provedli jednorázové komplexní vyšetření nutričního stavu za účelem porovnat jej v budoucnosti s výskytem nežádoucích účinků a celkovými výsledky onkologické léčby. Na naší klinice je dlouhodobě nastaveno sledo­vání nutričního stavu již při první návštěvě v ambulantní části, kdy je pacient zvážen, změřen a je s ním vyplněno krátké shrnutí o jeho hmotnosti v posled­ním půl roce, jsou probrány jeho stravovací návyky a zjištěna aktuální chuť k jídlu a velikost porce, kterou sní. Již tyto jednoduché otázky mohou odhalit první známky hubnutí, a to i pacienta, který se nám vzhledem ke svému BMI indexu zpočátku nejeví jako malnutriční. Vyhodnocení a sledování nutričního stavu u hospitalizovaných pacientů se stalo nedílnou součástí ošetřovatelských standardů v naší nemocnici.

Výsledky:

V průběhu posledních 2 let byl základní nu­triční screening proveden u 2 458 ambulantních pacientů, z nichž u 70 %, tj. 1 720 pacientů, byla zjištěna vstupní malnutrice, a to v různých stadiích. Nejčas­těji byla v 69 %, tj. u 1 187 pacientů zastoupena mírná forma malnutrice, kdy pacient udával váhový úbytek 5 % z původní tělesné hmotnosti. V 29 %, tj. u 499, byla zjištěna závažnější forma, kdy váhový úbytek činil 10 % z původní tělesné hmotnosti. Závažná forma malnutrice byla zjistěna ve 2 %, tj. u 34 pacientů, jed­nalo se o pacienty, jejichž váhový úbytek činil 20 % a více.

Závěr:

Naše práce ukazuje, že i když většina nemocných s nově zjištěným bronchogenním nádo­rem má přiměřenou tělesnou hmotnost, více než jedna třetina z nich má pomocí jednoduchého rutinního testování významné riziko podvýživy již před zahá­jením onkologické léčby. Vztah uvedených nutričních dat k toxicitě léčby není zanedbatelný. Nejvíce se stav výživy (nutriční stav) zhorší u pacientů, kteří měli nějaký výživový problém už při zahájení léčby.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013