INFORMAČNÍ PORTÁLY PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A JEJICH BLÍZKÉ - OD PREVENCE PO PALIATIVNÍ PÉČI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 040

Autoři: PhDr. Petra Nováková

Východiska:

Po sdělení onkologické diagnózy se pacient i jeho blízcí ocitají ve fázi šoku, ve stavu panické ataky. To není situace, kdy by byli schopni přijí­mat, racionálně vyhodnocovat a pamatovat si sdělené informace. Pro zvládnutí onemocnění zhoubným nádorem je však absolutně nutná dokonalá informo­vanost o nemoci, průběhu léčby, o tom, kde hledat informace, pomoc a konzultaci. Primárním a adresným zdrojem informací o léčbě konkrétní nemoci kon­krétního pacienta bude vždy zdravotnický personál, který se o pacienta stará a na který se pacient s dotazy obrací. Znalost internetových zdrojů s kvalitním obsahem však může lékařům a sestrám pomoci nejen navést pacienta a jeho rodinu na informace o zhoubných nádorech a jejich léčbě, ale také na informace vysvětlující průběh vyšetřovacích a léčebných metod, na zdroje psychologické, právní a sociální pomoci, k radám o výživě, ke kontaktům na pacientské orga­nizace a v závěrečných fázích vážné nemoci poskytne i kontakty na centra pro tlumení bolesti, zařízení paliativní péče nebo rady pro komunikaci s terminálně nemocným. Je důležité, aby informace zpřístupňované na internetu onkologickým pacientům byly srozumitelné, aktuální a napsané nebo řečené těmi, kteří s onkologickými pacienty denně pracují v rámci multidisciplinární péče o pacienta.

Cíl:

Podat přehled kvalitních informačních portálů a webů, kde pacient a jeho blízcí naleznou potřebné informace a kontakty v každé fázi své nemoci. Portál České onkologické společnosti Linkos.cz, jenž v loňském roce zazname­nal přes půl milionu návštěv, poskytuje pacientům informace od prevence zhoubných nádorů až po paliativní léčbu. Multimediální portál MojeMedicina.cz nabízí pořady o vyšetřovacích a léčebných metodách, které jsou natáčeny na našich špičkových pracovištích s předními odborníky. Zaměřuje se také na pro­blematiku práv pacientů, psychosociální pomoci a prevence. Na českém internetu nalezne pacient informace o výskytu zhoubných nádorů (www.svod.cz), komplexních onkologických centrech (www.onconet.cz), o diagnostice a léčbě (www.linkos.cz, www.mojemedicina.cz), právní pomoc (www.onkomajak.cz), psychologickou pomoc (www.linkos.cz, www.mojemedicina.cz) nebo možnost požádat o druhý názor na léčbu (www.rakovinaprsu.cz). Připomínáme i weby věnující se prevenci a včasnému záchytu ZN (www.kolorektum.cz, www.mamo.cz, www.cervix.cz, www.rakovinastreva.cz, www.onkomajak.cz).

Závěr:

Zna­lost kvalitních internetových zdrojů pomůže nemocnému být aktivním pacientem a partnerem v medicínském rozhodování.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013