LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Mariana Šebestová; MUDr. Barbora Jakubíčková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Východiska:

Nikotin je vysoce návyková látka, která má dlouhotrvající účinky na tělo a nervový systém člověka. Závislost na tabáku je onemocnění chronic­kého charakteru, které vyžaduje intenzivní a komplexní léčbu, při které je nutno zaměřit se na obě složky závislosti, a to jak psychickou, tak fyzickou závislost. V současné době je k dispozici farmakologická léčba závislosti, která pomáhá léčit závislost a zmírňuje abstinenční příznaky. Neméně důležité jsou behaviorální intervence a podpora, které mohou zvýšit úspěšnost farmakologické léčby. Závislost na tabáku je onemocnění s vysokou tendencí k relapsu, i proto je jeho léčba dlouhodobá a vyžaduje velké odhodlání a motivaci ze strany pacienta. Centrum léčby závislosti na tabáku vzniklo na Klinice nemocí plicních a tu­berkulózy FN a LF MU Brno v roce 2005. Jeho úlohou je diagnostika a léčba závislosti, edukace laické veřejnosti a odborné poradenství. V centru pracuje něko­lik zaškolených lékařů a sester. Terapie probíhá formou 5-6 sezení během 1 roku. Při prvním sezení s pacientem odebereme anamnézu, posoudíme motivaci přestat kouřit a ohodnotíme stupeň závislosti. Doporučíme léčbu a naplánujeme kontroly, při kterých sledujeme průběh a úspěšnost léčby. K pacientům při­stupujeme individuálně a léčbu upravujeme dle typu závislosti, míry abstinenčních příznaku a potřeb pacienta.

Cíl:

Zaměřily jsme se na retrospektivní zhod­nocení činnosti Centra léčby závislosti na tabáku za poslední 3 roky (2010, 2011, 2012). Úspěšnost léčby hodnotíme s odstupem jednoho roku.

Závěr:

V roce 2010 bylo v Centru léčby závislosti na tabáku FN Brno vyšetřeno 57 nových pacientů, z toho 34 mužů a 23 žen. Průměrný věk pacientů byl 42,3 roku. Léčba byla úspěšná u 15 pacientů (26,3 %). V roce 2011 navštívilo naše centrum 40 nových pacientů, z toho 23 mužů a 17 žen. Průměrný věk pacientů byl 45 let. Léčba byla úspěšná u 13 (32,5 %) pacientů. V roce 2012 bylo vyšetřeno 50 nových pacientů, z toho 15 žen a 35 mužů. Průměrný věk 44,4 roků. Úspěšnost léčby je nutno hodnotit s odstupem roku, proto tento výsledek nyní ještě nemáme k dispozici. Léčba závislosti na tabáku je důležitou součástí prevence kardiovas­kulárních, plicních i onkologických onemocnění. Výsledky našeho centra jsou pro nás velkou motivací k další práci. Úspěšná léčba závislosti je výhrou nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho okolí.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013