POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO SOUČÁST ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Mgr. Tomáš Vyhlídal

Východiska:

V současné době jsou vyspělé, ale i rozvojové státy světa postaveny před problém významného nárůstu neinfekčních onemocnění, jako jsou např. kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes mellitus 2. typu a další. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že hromadná neinfekční onemoc­nění mají na svědomí více než 65 % úmrtí. Pohybová aktivita je významným prostředkem v boji proti těmto onemocněním.

Cíl:

Příspěvek seznamuje odbor­nou i laickou veřejnost s významem pohybové aktivity a především s možností využití pohybové aktivity jako prostředku prevence. Příspěvek dále seznamuje se strategickými dokumenty zaměřenými na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu na národní i mezinárodní úrovni. V neposlední řadě se zabývá příklady „dobré praxe" praktických lékařů při podpoře zdravého životního stylu a dotýká se problematiky osvobozování dětí se specifickými vzdělá­vacími potřebami z hodin tělesné výchovy.

Závěr:

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Význam­nou měrou přispívá k léčbě některých onemocnění. Je prokazatelné, že pohybová aktivita má značný ekonomický přínos, a to především v oblasti redukce lé­čebných nákladů.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013