ŠEST LET PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÉ AMBULANCE MOÚ - STATISTIKA V/2006-IV/20012

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 019

Autoři: MUDr. Alena Valíčková; Ing. Eva Konečná; Mgr. Zbyněk Bortlíček; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Známá data potvrzují, že výskyt zhoubných onemocnění v české populaci je vysoký a dobrou léčebnou vyhlídku mají ty nádory, které se podaří zachytit včas. Proto je třeba pracovat s veřejností a nacházet způsoby, jak ji srozumitelně a systematicky informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné onemocnění pomohou pouze systematická primární a sekundární prevence. Jako možnost komplexního preventivního vyšetření pro zájemce-samoplátce vznikla v roce

2006 v rámci Masarykova onkologického ústavu Preventivní onkologická ambulance. Tato ambulance zahájila svou činnost 2. května 2006 a do konce dubna 2012 (v šesti letech jejího provozu) v ní bylo vyšetřeno celkem 10 606 klientů. Zde se v rámci komplexních onkologických prohlídek jedinci seznámí s jejich vlastními individuálními riziky na základě posouzení fenotypu, rodinné anamnézy, již známých diagnóz a aktuálních potíží. Tato prohlídka je už v základu kon­cipována šířeji než běžné preventivní prohlídky u praktického lékaře, je zaměřena široce i na nejčastější interní onemocnění, jejich incidence v populaci je rov­něž alarmující (diabetes, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, obezita a další). Dá se říci, že výsledkem naší prohlídky je celostní pohled na člověka a ná­sledné nasměrování klienta dle zjištěných rizik. U našich klientů pak pozorujeme samostatný zodpovědný postoj k vlastnímu zdraví, do kterého považují za samozřejmé investovat (stejně jako např. do povinných garančních prohlídek svých vozidel). Odcházejí poučení klienti, seznámeni s možností a způsoby vy­šetřování jednotlivých malignit dle individuálního rizika, a tak plní naše ambulance funkci další pokročilé informovanosti. Ve sdělení předkládáme statistiku Preventivní onkologické ambulance a chronologicky její vývoj v jednotlivých letech provozu. Zabýváme se nejen výstupy charakteru onkologických i neonkologických nálezů na zobrazovacích vyšetřeních, laboratorními nálezy a hodnocením prohlídky, ale i strukturou našich klientů z hlediska věku, pohlaví, byd­liště, pojišťoven a opakovaným absolvováním našich prohlídek.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013