SPOLUPRÁCE VPL A ONKOLOGA NA PREVENTIVNÍCH PROGRAMECH - CO MOHOU NABÍZET PACIENTŮM A SAMI SOBĚ?

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Prevence onkologických onemocnění je vždy tou lepší variantou, kdy se opravdu snažíme přesvědčit na jedné straně naše registrované pacienty/klienty, ale na straně druhé i sami sebe, tedy nás lékaře, abychom byli navzájem aktivnější. V prvních letech této úspěšné aktivity - bude-li, bude sice sledován trend ná­růstu nových nádorových onemocnění, ale cílem je nižší stadium nemoci, zlepšení kvality života, šetrnější terapie, delší prognóza, event. úplné vyléčení je bez jakékoli pochybnosti. Jak dál v dialogu - pacient - lékař primární péče - odborný Na straně jedné je nutné zaznamenat, že zvýšení počtu onemocnění může být v některých případech důsledkem přece jen se pomalu rozbíhající, nebo spíše stagnující prevence: screeningových opatření. Dalším pozitivem je zlepšo­vání možností a rozšiřování možností léčebné péče, širší paleta diagnostiky, léčebných modalit může vést v některých případech pokud ne k vyléčení, tak ke zpomalení progrese onemocnění. Na straně druhé jednoznačným faktorem zůstává to, že i většina nově diagnostikovaných nádorových onemocnění je nale­zena již v pozdějších stadiích, a tak je léčba komplikovanější, dražší a také méně úspěšná. Úspěšnost léčby se stále prokazuje přežitím, prodloužením délky ži­vota. Ale, a zde je jasné ale: stále více se hovoří o kvalitě života a na misku vah se klade fakt - prodloužit za cenu vážných komplikací život, nebo spíše nemoc, o několik týdnů nebo měsíců, a na straně druhé kvalita života. Tento pohled na kvalitu života je v neposlední řadě limitován i cenou léčby, na straně jedné vede k definování standardů a protokolů léčby a na straně druhé k posílení zájmu o prevenci. Zde je nedílnou součástí role lékaře primární péče. Prevence je dnes definována prakticky jednoduše - návrat ke zdravému způsobu života. Primární prevenci nastartují pediatři. Zde mají možnost ovlivnit další život dítěte v počátcích toho, co považuje za zdravé a užitečné. Praktický lékař pro dospělé má v ruce nástroj - screeningové programy. Zůstává pak dosud neujasněná a nedotažená komunikace mezi lékařem první linie a odborným lékařem. Profit kontinuity, na kterém je postavena filozofie primární péče, ať ji nazýváme jak­koli, je vniveč. Ve své přednášce se snažím nastínit, jak by to asi mohlo vypadat. Takže jak dál? Mluvit mezi sebou o všem, ptát se, necítit se hloupě, když se ptám, a necítit se povýšeně, když odpovídám.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013