STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE (NEJEN) V ONKOLOGII

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 004

Autoři: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Východiska:

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí - kouření, malnutrice (nepoměr mezi příjmem pro- a antioxidantů, mezi příjmem a výdejem energie), abúzus alkoholu - jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění (KVO). Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny. Účinné ovlivňování těchto rizikových faktorů se příznivě projeví ve zdravotní statistice nemocnosti a úmrtnosti do 5 let u KVO, u nádorů za 10-15 let. Mimo jiné lze v těchto časových horizontech očekávat i ekonomický benefit (snížení výdajů na zdravotní péči), což je významný politický argument.

Cíl:

Změnit postoje a chování veřejnosti je velmi obtížné. Přístup k primární prevenci musí být komplexní a soustavný: od státních orgánů politická, ekono­mická a legislativní podpora, od zdravotníků, pedagogů, psychologů, sociologů profesionální programy výchovy ke zdraví pro různé cílové skupiny popu­lace, od hromadných sdělovacích prostředků mediální ovlivňování žádoucích postojů společnosti.

Závěr:

Vzhledem k charakteru této problematiky musí mít řídící úlohu zdravotnictví: ministerstvo v koordinaci všech aktivit (včetně osvojení metod lobování), lékařské fakulty v systémové pregraduální výuce zdra­votnických i nezdravotnických pracovníků, odborné společnosti v podpoře výzkumu a uplatňování zásad primární (i sekundární) prevence v každodenní praxi.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013