VÝZNAMNÉ POKLESY HMOTNOSTI A BMI U PACIENTŮ PO ZAHÁJENÍ INTENZIVNÍ CHEMOTERAPIE PRO AKUTNÍ LEUKEMIE A PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KRVETVORNÝCH BUNĚK

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 239

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; Lada Menčík Smolová; Bc. Eva Bystřická; Dis. Jaroslava Kreuzbergová; Renata Brandejsová; Jana Škardová; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Alexandra Jungová; MUDr. Michal Karas; MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Východiska:

Hematoonkologičtí pacienti patří mezi léčebně a ošetřovatelsky velmi rizikové. Máme zavedeny pravidelné konzultace nutriční terapeut­kou, individuální výběr diety, sippingu, je využívána podpora parenterální výživou (komerční), je pravidelně sledována hmotnost a BMI. Rozhodli jsme se orientačně ověřit prospívání pacientů na základě vývoje hmotnosti a BMI během intenzivní léčby. Za patologický stav se považuje ztráta hmotnosti nad 5 % za měsíc. Index tělesné hmotnosti (BMI) považujeme za orientační indikátor stavu výživy.

Soubor pacientů a metody:

89 pacientů s akutní leukemií (AML n = 78, ALL n = 11) léčených v letech 2009-2011 dvěma cykly á měsíc intenzivní chemoterapie s nutností setrvalé hospitalizace (muži 42/89, medián věku 56 (19-67 ) let). 58 pacientů léčených alogenní transplantací krvetvorných buněk v 8/2010-12/2012 (muži 33/58, medián věku 52 (20-71) let). Sledo­vána hmotnost a BMI vstupně a dále á měsíc.

Výsledky:

1)    Pacienti s akutní leukemií - hmotnost průměr (min-max) vstupně vs za měsíc a za dva měsíce: 81,2 (47-129) vs 76,6 (45-110) a 74,6 (42-108), p = 0,088 a p = 0,015 (unpaired t-test); pokles hmotnosti nad 5 % a 10 % za měsíc byl u 45 (50 %) a 15 (17 %) pacientů; stabilní hmotnost nebo maximálně nárůst o 1 kg byl u 8 (9 %>); BMI průměr (min-max) vstupně vs za měsíc a za dva měsíce: 27,7 (18,7-39,8) vs 26,2 (17,1-35,9) a 25,7 (16,9-35,9), p = 0,44 a p = 0,01; zastoupení BMI pod 18,5 (podváha) vstupně 0, za měsíc 1 (1 %>), za dva měsíce 3 (3 %>); BMI nad 30 (obezita) vstupně 22 (24 %>), za měsíc 15 (17 %>), za dva měsíce 11 (12 %>).

2)    Pacienti po transplantaci - hmotnost průměr (min-max) vstupně vs za měsíc: 75,9 (46-114) vs 71,3 (43-102), p = 0,11; pokles hmotnosti nad 5 % a 10 % za měsíc byl u 28 (48 °%) a 9 (15 °%) pacientů; stabilní hmotnost nebo maximálně nárůst o 1 kg byl u 10 (17 %>); BMI průměr (min-max) vstupně vs za měsíc: 25,7 (17,4-39,2) vs 24,1 (16-35,8), p = 0,035; zastoupení BMI pod 18,5 (podváha) vstupně 4 (7 %>), za měsíc 5 (9 %>); BMI nad 30 (obezita) vstupně 8 (14 %>), za měsíc 4 (7 %>).

Závěr:

Během dvouměsíční léčby akutní leukemie dochází u polo­viny pacientů k významnému a u téměř pětiny k velmi významnému poklesu (nad 10 %>) hmotnosti za měsíc a rozdíl průměrných hmotností na začátku a na konci hospitalizace je 6,6 kg. V případě alogenní transplantace dochází k podobným poklesům cca u stejné části pacientů a měsíční rozdíl průměrných hmot­ností je 4,6 kg. Nálezy nutno považovat za významné s rizikem nadbytečného odbourávání svalové hmoty. Bude nutné sledování zaměřené na přesnější pa­rametry výživy, včetně biochemických, a korelace stavu výživy s morbiditou pacientů.

Videozáznam  přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013