Edukační seminář na téma Karcinom žaludku-Brněnské onkologické dny 2014. Doporučený postup, shrnutí

Na letošních Brněnských onkologických dnech se uskutečníl také edukační seminář s názvem Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku. Přednášející sepsali souhrn a závěry tohoto semináře do doporučeného postupu, který předkládají lékařům  ve snaze dosáhnout toho, aby pacienti se zhoubným nádorem žaludku přišli k onkologovi ještě před chirurgickým výkonem a nebyli zbytečně v malnutrici. Souhrn je doplněn odkazy na audiovizuální přednášky, tak jak byly zaznamenány v Brně. 

Endoskopie- diagnostika a terapie (MUDr.Ivo Novotný, CSc)

diagnostice časných stadií je vhodné použít endoskopy s vysokým rozlišením, vhodné je NBI zobrazení, barvení. Odběr alespoň 3 a více bioptických vzorků.  Endoskopická sonografie pomáhá k určení hloubky invaze a hodnocení případné infiltrace  okolních struktur. EUS také podpoří nález infiltrace, pokud jsou bioptické vzorky negativní, ale je  intenzivní podezření z endoskopického obrazu.

Endoskopická terapie (polypektomie, submukózní resekce a disekce)  se uplatňuje v časných stadiích onemocnění, kdy infiltrace nepřesahuje významně vrstvu m. mucosae.

Léčba lokálně pokročilých nádorů  ( MUDr.Radka Obermannová)

Standardem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu žaludku je kombinace operačního řešení a adjuvantní chemoradioterapie nebo perioperační chemoterapie. V případě nádorů gastroezofageální junkce je preferována perioperační chemoterapie, tzn. 3 série předoperační chemoterapie, chirurgický výkon a následně další  tři cykly pooperační chemoterapie stejným režimem. Stadia Ib-III  léčíme adjuvantní CHT/RT na bázi 5-fluorouracilu, nyní je preferován režim de Gramont nebo perorální prodrug 5-fluorouracilu kapecitabin. Doporučujeme odeslat pacienta se zjištěným karcinomem žaludku k onkologickému konziliu ještě před objednáním  k operaci.

Operace  ( MUDr.Libor Němec)

Základním operačním postupem je gastrektomie- totální nebo subtotální, dle klinického stadia a lokalizace, velikosti a histologické typizace nádoru. Perigastrická lymfadenektomie se považuje za nedílnou součást radikální gastrektomie. Perigastrické uzliny se dělí do 3 kompartmentů (D1, D2, D3). Stále více českých a evropských pracovišť považuje za operační standard D2 lymfadenektomii. Nádorová infiltrace uzlin kompartmentu D3 se považuje již za metastatické postižení M1, proto se v Evropě běžně  neprovádí.

Nutriční intervence (MUDr.Milana Šachlová, PhD)

Malnutrice může mít zásadní vliv na úspěšnost léčby. Ztráta hmotnosti je negativním prognostickým faktorem pro hubeného pacienta i pro obézního pacienta (sarkopenie). Pacienti v malnutrici (váhový úbytek 10% nebo  BMI ≤ 18,5 nebo hypoalbuminémie) mají profit z předoperační přípravy parenterální výživou po dobu 7-10 dní. I pro pacienty, kteří nejsou v malnutrici, je před velkou břišní operací vhodný sippping s vysokým obsahem bílkovin (např. Nutridrink protein) případně s omega 3 mastnými kyselinami (Impact, Forticare..). Pacient si ho může koupit v lékárně nebo je možné předepsat v nutriční ambulanci (jejich seznam je na www.skvimp.cz), v indikovaných případech může předepsat na 1 měsíc onkolog.

Celý seminář najdete na portálu MojeMedicina.cz