Zápis z XXIV. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

Téma: Nové léčivé přípravky v onkologii

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Souhrnná zpráva z lékových registrů

Referující:

 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., ředitel MOÚ v Brně, předseda ČOS ČLS JEP
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta KKOP, MOÚ Brno
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU Brno
 • MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP ČR
 • MUDr. Renata Knorová, zdravotní ředitelka  ČPZP zastupující SZP ČR
 • zástupci jednotlivých KOC

Vorlíček J.: Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté,

dovolte mi prosím, abych jako vždy na úvod našeho setkání přednesl prohlášení předsedy ČOS. 

Důvodem našeho setkání je jako vždy snaha o řešení problémů v systému poskytování a financování zdravotní péče. To, že se zde setkáváme již sedm let, je důkazem, že tyto problémy jsou systémové a postihují nás všechny, ať jsme pacienty, lékaři, pracovníky pojišťoven nebo státní správy. A také je to důkaz, že dohromady jsme určitého pokroku dosáhli, jinak bychom tomuto úsilí nevěnovali čas. Jsem velmi rád, že od loňského roku se podařilo zlepšit komunikaci a spolupráci s plátci péče v čele s VZP – výsledkem je zařazení hrazených léčivých přípravků do smluv s nemocnicemi. Plátci péče se sice dosud nevrátili k úhradě péče podle počtu reálně léčených pacientů a pacientek, jak tomu bylo v letech 2007 až 2010, ale VZP již definovala podmínky, za kterých by alespoň v pilotním režimu pro omezený segment HER2 pozitivních pacientek bylo možno se k takovému financování vrátit.

To je ta lepší zpráva. Horší zpráva je, že systém,  který má nastavovat výši úhrady léčivých prostředků výrazně omezil vstup moderních léčiv do terapeutické praxe. Přitom jeho smysl má být v tom, že průběžným snižováním jednotkových cen se vytvoří zdroje právě pro financování nové, moderní léčby. Takové byly alespoň sliby minulého ministerstva a odpovědných pracovníků SÚKLu.
Selhání tohoto systému prezentovalo MZd ČR na konferenci nemocničních lékárníků letos v Jihlavě a to srovnáním nákladů na farmakoterapii uhrazenou pojišťovnami v letech 2011 a 2012.
V segmentu ZULP došlo k meziročnímu poklesu z 15 na 14 miliard Kč, v segmentu receptů naopak k nárůstu o 2 miliardy na 36 miliard v roce 2012. Největší pokles byl v ATC skupině L a to o 400 milionů Kč a největší nárůst byl ve skupinách léčiv, jako jsou H2 blokátory a statiny.
Příčinou toho, že systém umožňuje nebo i stimuluje zvyšující se preskripci léčiv, která jsou mnohdy indikovány jako produkty umožňující určitý životní styl na úkor poskytování centralizované a vysoce náročné péče, není jen smluvní politika pojišťoven, ale – a to hlavně – systematické omezování vstupu nových léčiv do terapeutické praxe.

Dalším příkladem je téma nyní aktuální a to úhradová vyhláška, která pro rok 2014 omezuje náklady na centrovou léčbu unikátního pojištěnce na úroveň 98% z roku tohoto a pro onkologii umožňuje léčit jen o 2% více pacientů než v tomto roce. Ale již nyní je z rozhodnutí SÚKL jasné, že pro rok 2014 poklesne náklad na léčbu autoimunních chorob léčivy ze skupiny anti TNF o nejméně 15%, což vytváří úsporu větší jak limity vyhlášky a nabízí možnost zvýšit na 2% na limit 8%, který byl určen pro jiné skupiny onemocnění.

ČOS je jako vždy v minulosti nejen ochotna, ale také připravena spoluvytvářet systém, který zajistí přístup k moderní péči potřebným pacientům a to při zachování finanční stability systému.

Na závěr všem děkuji za účast

Vyzula R.: Kontrola zápisu z minulého Fóra onkologů

Úkol: Společná schůzka VZP a ČOS ČLS JEP k otázkám nákladové efektivity (rozdíly mezi jednotlivými zařízeními) – bude uskutečněna před konáním podzimního Fóra. 

Zmíněny otázky protonové léčby. Problém s Vojenskou ZP. Vzniká nabídka VZP pro Protonové centrum v Praze.

Vyzula R.: Klinické registry ČOS

V klinických registrech (k říjnu 2013) je více než 21 000 validních záznamů.

Přibývá prací s využitím těchto dat, které jsou publikovány v zahraničí. Klinické registry prokazují i nadále svoji důležitost a analýzy jednotlivých registrů ukazují na velmi dobrou klinickou účinnost, porovnatelnou s registračními studiemi.

Dušek L..: Metodika sběru dat

Metodika sběru dat o VILP a pro hodnocení kvality onkologické péče obecně. Koncept vysoce inovativních léčivých přípravků a povinnost poskytovatelů péče hlásit data o těchto přípravcích jsou ustanoveny zákonem. IBA MU ve spolupráci s NRC, plátci péče a odbornými společnostmi vyvinul a implementoval systém, jehož cílem je maximálně standardizovat tento sběr dat, usnadnit jeho implementaci v ZZ a omezit zátěž, kterou tato povinnost znamená pro lékaře. Systém byl již úspěšně implementován a je funkční. Otázkou nicméně zůstává využitelnost sbíraných dat, neboť z velké části jde o velmi malé soubory, objektivně limitované počtem léčených pacientů. U řady takto hodnocených léků tudíž nepůjde z objektivních důvodů vůbec aplikovat metodiku farmakoekonomických analýz z reálných dat klinické praxe tak malého státu jako je ČR. Samotný koncept VILP by měl být kriticky revidován.

Vystoupení vedoucích jednotlivých KOC:

KOC FN v Motole –  Friedmannová Z.

Cílem tohoto sdělení je snaha o shrnutí obecných problémů, se kterými se setkávají všechna pracoviště KOC při uzavírání úhradových dodatků na centrovou péči a při aktualizaci přílohy k této smlouvě, kterou se vkládají do smluv zcela nové molekuly (ATC skupiny) či nové indikace u stávajících ATC skupin. Centrová péče v onkologii je limitována nejen úhradovou vyhláškou, která je a priori restriktivní (98% průměrné úhrady na pac. pro 102% pacientů), postrádá metodiku pro výpočet průměrné úhrady na unikátního ošetřeného pojištěnce, je tedy prakticky nerealizovatelná. Další limitace je v chování plátců péče, kteří nová léčiva nenasmlouvávají vůbec či s výraznou časovou prodlevou.

KOC splňují vysoké nároky na odbornost a jako taková by měla být respektována i ve smluvní politice plátců.

Významnou otázkou je zda centrová péče obecně nepostrádá koordinátora, který by se zabýval celkovou koncepcí této vysoce specializované péče tak, aby pacienti – klienti různých zdravotních pojišťoven nebyli v rámci smluvní politiky plátců v systému center v nerovnoprávném postavení. Medicína udělala za posledních 15 - 20 let ohromný pokrok a centrová péče, byť je nákladná, by měla být na počátku třetího tisíciletí samozřejmým standardem.

KOC KN Liberec, a.s. – Bartoš J.

Situace v KOC KNL, a.s. - až v posledních týdnech se realizuje indikace k systémové centrové léčbě bezproblémově. Od srpna 2013 máme opět nový management (4 za poslední 3 roky), jednání s plátci probíhalo během podzimu.

Aktuálně již máme nasmlouvány VILPy, do vlastní léčby k polovině listopadu nasazeni 2 pacienti - Jevtana, Zelboraf. Do konce roku příslib bezproblémového nasazování centrové léčby u většiny plátců (Vojenská, ZPŠ, VZP, MV). Data VILP zkreslená výrazným náborem pacientů do studií s hormonrefrakterním ca prostaty.

KOC Nemocnice Jihlava, p. o. - Slavíček L.

Smlouvy na sběr dat na VILPy má KOC Jihlava schváleny, v nejbližší době bude zahájena léčba u 2 pacientů.

KOC FN Olomouc – Melichar B.

Situace je podobná jako v jiných KOC. Cílenou léčbu se daří zajistit zejména díky množství klinických studií probíhajících na pracovišti. Bez klinických studií by bylo zajištění léčby v nových indikacích problematické.

KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Chodacká M.

Smlouva na Zelboraf, Jevtanu, Inlytu, Yervoy a Zytigu je z naší strany podepsaná a odeslaná, čekáme, až se vrátí podepsaná od NRC a IBA.

 • Máme nasmlouváno jen s VZP a ZPMV.
 • OZP nám nasmlouvá po doložení podepsané smlouvy s NRP a IBA.
 • ČPZP – o Jevtanu a Zelboraf nemá zájem, na žádost o Inlytu, Yervoy a Zytigu nemáme odpověď.
 • VoZP a Revírní jsme písemně požádali – zatím bez odpovědi.
 • VZP – úhradu za Zelboraf, Yervoy, Jevtanu a Zytigu máme zvlášť (protože jde o nové dg. skupiny MEL - melanom a ZNP-zhoubný nád. prostaty, které nebyly v roce 2012 a dříve nasmlouvány).
 • úhrada za Inlytu bude v rámci celkového budgetu pro centra, protože jde o lék v dg. skupině NLE – nádory ledvin, kterou máme nasmlouvanou už dlouho.
 • ostatní ZP - úhrada bude v rámci celkového budgetu pro centra

KOC MOÚ ve spol. s FN Brno a FN U svaté Anny – Vyzula R.

Souhrnně lze říci, že k datu konání FO se situace se smlouvami se ZP, v oblasti VILP, výrazně zlepšila a to tak, že léčba je v těchto centrech již dostupná. Jediným problémem zůstává fakt, že tyto smlouvy nebyly k dispozici KOC od samého začátku uvedení léku na trh a centra nebyla tedy schopna čerpat nabídnuté finanční prostředky pro VILP. Je tedy pravděpodobné, že nedojde k vyčerpání stanovených prostředků, což může vést k omezení v dalším roce 2014.

Sdělení zástupce MZ ČR – Polák F.: Centralizace onkologické péče

Dobře fungující systém komplexní onkologické péče je předpokladem pro úspěšnou léčbu a snížení úmrtnosti.

Kolik KOC na nejvyšší úrovni potřebujeme?

Spolupráce MZ ČR s ČOS ČLS JEP.

Tři KOC mají platnost osvědčení do 31. 12. 2013 (Zlín, Jihlava, Ústí nad Labem), ostatní do 31. 12. 2015.

MZ zveřejní výzvy k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče, mimo jiné i pro onkologii, podle zákona č.372/2011Sb., o zdravotních službách.
Vysoce specializovaná centra v oblasti onkologie specializovaná na další obory (např. onkogynekologie) -  podmínka vzniku – vazba na KOC.
Uveřejnění výzvy ve Věstníku MZ ČR a na internetových stránkách MZ.
Na udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče není právní nárok.
Cílem Ministerstva zdravotnictví je zajistit pro onkologické pacienty co nejlepší možnou zdravotní péči při co nejefektivnějším využití finančních prostředků. Toho lze dosáhnout centralizací vysoce specializované zdravotní péče, tedy koncentrací špičkových odborníků a nejmodernějších technologií do vybraných pracovišť. V tomto trendu hodlá ministerstvo i nadále pokračovat.

Vorlíček J.: připomínka: subcentra (např. onkogynekologie) by měla být součástí KOC.

Polák F.: souhlas- preferuje je jako součást KOC.

Sdělení zástupce VZP ČR – Honěk P.

Centra se zvláštní smlouvou:

VZP ĆR provádí revize, jejichž cílem je ověření oprávněnosti postupu, tedy ověření podmínek úhrady vyplývajících ze zákona

VZP kontroluje jestli:

 1. Byly léčivé přípravky aplikovány či předepsány v souladu s platnými pravidly pro úhradu.
 2. Souhlasí druh, síla a množství vyúčtovaného léčiva se záznamy v dokumentaci.

Probíhá kontrola správnosti a oprávněnosti úhrady v centrech s pracovišti pro nákladnou, často biologickou léčbu zejména těchto dg. skupin:

 • roztroušené sklerózy (RS),
 • nádorů plic,
 • nádorů prsu,
 • nádorů ledvin,
 • lupénky,
 • osteoporózy

Sdělení zástupce SZP ČR – Knorová R.

1. Sdělení – VILP z pohledu SZP: informace o způsobu vedení smluv u jednotlivých ZP, náklady na VILP za SZP ČR. V závěru prezentace otevřela otázky: jak a kdy se bude realizovat vyhodnocení sběru dat, jak se bude postupovat v případě rozléčených pacientů, když lék nedostane úhradu.

2. Sdělení – Zajištění dostupnosti péče o onkologického pacienta v ČR: dr. Knorová otevřela téma pro možné další ONKOFÓRUM – porovnání krajů a dostupnosti onkologické péče pro občany, navrhla některé možné další sledovatelné kritéria (vyjma kritérií definovaných odbornou společností). Položila otázku, zda–li je péče ve všech centrech srovnatelná, jak chceme a jestli chceme sledovat péči onkologickou „mimo centra“ spolupráci terénu s KOC. Některé data jsou dostupné v ZP (NRC), některá pouze u odborníků – provedeme společně jejich průnik a podíváme se na kvalitu a dostupnost onkologické péče v ČR společně?

Vyzula R.: Závěr

ZÁVĚRY

Dostupné zdroje dat a funkční informační systémy vybudované ČOS ČLS JEP (systém lékových registrů, informační systém pro VILP, systém pro hodnocení nemocničních dat), umožňují analýzu plnohodnotné sady indikátorů výkonnosti a kvality, a to nejen KOC. Dostupná data se mohou stát základem plně funkčního národního onkologického informačního systému. Návrh vhodných indikátorů kvality připravený ve shodě s mezinárodními doporučeními by mohl být jedním z témat následujících setkání Onkofóra.

Dostupnost a kvalita péče o onkologické pacienty se jeví jako téma pro další jednání Fóra.

Zapsali:

RNDr.Jiří Netočný
za Koordinační radu Fóra onkologů
a zástupců ZP
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
za Kliniku komplexní onkologické péče
MOÚ Brno

Poznamenejte si, prosím, datum příštího Pracovního setkání fóra onkologů a zástupců pojišťoven:

XXV. setkání se bude konat v pátek 23. května 2014 v 10:00 hod., v  MOÚ v Brně

Klíčová slova
zápisy z Fóra onkologů