Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat a predikce pro rok 2015

Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2015. 

27.4. 2015 - Oprava tabulky 4A a 4B  

Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2015 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center. Kromě epidemiologických charakteristik modely predikují i měsíční prevalenci léčených pacientů. Odhady respektují věk pacienta a klinické stadium onemocnění a jsou korigovány s ohledem na měnící se demografické parametry české populace. Zvláštní pozornost je věnována odlišení nově diagnostikovaných pokročilých stadií zhoubných nádorů, a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Prezentované odhady jsou primárně zaměřeny na nejpočetnější diagnostické skupiny zhoubných novotvarů. Výstupy predikčních modelů jsou dostupné v kompletní formě na webových stránkách www.linkos.cz - v části Modrá kniha.

Výsledky - datové podklady: predikce léčebné zátěže pro rok 2015

A. Predikce celkové epidemiologické a léčebné zátěže

Populační predikce epidemiologických charakteristik jsou uvedeny v tabulce 1 (celková incidence) a v tabulce 2 (celková prevalence). Z výsledků je patrné, že modely pracují i se záznamy populačního registru, které nemají uvedeno klinické stadium onemocnění. Tento přístup má především epidemiologický význam, neúplné záznamy nejsou dále kalkulovány při odhadu počtu protinádorově léčených osob. Chybějící údaj o klinickém stadiu v době onemocnění může mít objektivní příčinu (velmi pokročilý stav onemocnění a časné úmrtí pacienta, odmítnutí léčby pacientem, apod.) nebo jde o chybu v populačních záznamech. Chybovost dat NOR ČR je z tohoto hlediska únosná, problematické záznamy představují méně než 5 % celkového obsahu databáze. Predikce počtu pacientů protinádorově léčených v roce 2015 jsou uvedeny v celkovém shrnutí v tabulce 3. Regionální lokalizace prediktivních odhadů jsou dostupné na webových stránkách www.linkos.cz/informace-pro-praxi/modra-kniha/.


B. Predikce léčebné zátěže s ohledem na cílenou terapii zhoubných nádorů

Predikce onkologické zátěže s ohledem na indikaci cílené terapie jsou každoročně kalkulovány na základě požadavků plátců zdravotní péče ČR. Predikce slouží k plánování nákladů v tomto segmentu léčby a jsou také základnou pro monitoring poskytované péče v komplexních onkologických centrech.

Predikce incidence i prevalence léčených pacientů zahrnují všechny zhoubné nádory včetně dalších primárních nádorů u téhož pacienta. Tabulky 4A-B shrnují incidenci léčených pacientů dle jednotlivých indikací cílené terapie. Data vycházejí z klinicky korigovaných epidemiologických odhadů počtu pacientů zahajujících nově v roce 2015 daný typ léčby.

Tabulka 5 shrnuje predikce měsíční prevalence pacientů léčených v jednotlivých regionech, resp. v jednotlivých Komplexních onkologických centrech ČR. Tyto odhady vycházejí z populačních dat po korekci panelem expertů ČOS ČLS JEP. Dalším zdrojem dat jsou klinické registry ČOS (střední doba léčby jednotivými preparáty, údaje o přežití pacientů). Celkové predikce měsíční prevalence pacientů léčených cílenou léčbou jsou lokalizovány pro jednotlivé kraje a komplexní onkologická centra. Tyto podklady jsou dostupné na webových stránkách www.linkos.cz/informace-pro-praxi/modra-kniha/.

 

Tabulka 1. Predikce celkové incidence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 20151

 
Diagnóza Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Stadium
neznámo
CELKEM
Karcinom prsu (C50) – ženy 3448
(3113; 3782)
2264
(2068; 2461)
1179
(1052; 1307)
528
(452; 606)
88
(46; 129)
7507
(6731; 8285)
Karcinom tlustého střeva
a konečníku (C18-C20)
2138
(1973; 2302)
1958
(1847; 2069)
2042
(1893; 2190)
2195
(2083; 2309)
245
(169; 320)
8578
(7965; 9190)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 64 % všech ZN plic)
666
(604; 727)
226
(192; 260)
1119
(995; 1244)
2513
(2339; 2686)
343
(229; 457)
4867
(4359; 5374)
Renální karcinom (C64)
(75% všech ZN ledvin)
1955
1784; 2126)
337
(292; 383)
403
(346; 459)
26
(9; 45)
2721
(2431; 3013)
Karcinom prostaty (C61) 7147
(6704; 7590)
1279
(1165; 1392)
1082
(1015; 1150)
185
(88; 282)
9693
(8972; 10414)
ZN močového měchýře (C67) 1681
(1525; 1838)
458
(407; 509)
148
(116; 181)
341
(278; 404)
50
(24; 76)
2678
(2350; 3008)
ZN varlat (C62) 370
(316; 425)
84
(48; 120)
62
(38; 86)
- 15
(3; 27)
531
(405; 658)
ZN jícnu (C15) 39
(28; 51)
181
(150; 213)
208
(174; 242)
297
(259; 335)
42
(24; 60)
767
(635; 901)
ZN žaludku (C16) 360
(312; 408)
165
(126; 203)
230
(173; 287)
776
(684; 869)
138
(81; 197)
1669
(1376; 1964)
ZN slinivky břišní (C25) 566
(456; 678)
188
(120; 256)
1312
(1086; 1540)
279
(109; 449)
2345
(1771; 2923)
Zhoubný melanom kůže (C43) 1835
(1680; 1991)
418
(364; 471)
119
(85; 152)
105
(85; 123)
48
(29; 67)
2525
(2243; 2804)
ZN děložního hrdla (C53) 511
(454; 567)
116
(84; 148)
213
(177; 249)
156
(125; 187)
29
(17; 41)
1025
(857; 1192)
ZN těla děložního (C54) 1315
(1200; 1430)
213
(168; 259)
237
(187; 287)
102
(77; 128)
212
(138; 286)
2079
(1770; 2390)
ZN vaječníku (C56) 208
(170; 248)
90
(69; 112)
420
(375; 463)
351
(311; 390)
60
(38; 82)
1129
(963; 1295)

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Tabulka 2. Predikce celkové prevalence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 20151

Diagnóza Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium
IV
Stadium
neznámo
CELKEM
Karcinom prsu (C50) – ženy 38041
(37720; 38362)
32783
(32485; 33081)
9454
(9294; 9614)
3411
(3315; 3507)
1689
(1621; 1757)
85378
(84897; 85859)
Karcinom tlustého střeva
a konečníku (C18-C20)
21303
(21063; 21543)
19019
(18792; 19246)
14701
(14502; 14900)
8388
(8237; 8539)
2399
(2318; 2480)
65810
(65388; 66232)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 64 % všech ZN plic)
3630
(3531; 3729)
1000
(948; 1052)
2576
(2493; 2659)
5474
(5352; 5596)
843
(795; 891)
13523
(13332; 13714)
Renální karcinom (C64)
(75% všech ZN ledvin)
17827
(17607; 18047)
2792
(2705; 2879)
1794
(1724; 1864)
812
(765; 859)
23225
(22974; 23476)
Karcinom prostaty (C61) 47454
(47096; 47812)
8492
(8340; 8644)
5884
(5758; 6010)
3384
(3288; 3480)
65214
(64794; 65634)
ZN močového měchýře (C67) 14505
(14307; 14703)
3164
(3071; 3257)
640
(598; 682)
1382
(1321; 1443)
2147
(2071; 2223)
21838
(21595; 22081)
ZN varlat (C62) 6260
(6130; 6390)
1743
(1674; 1812)
842
(794; 890)
- 837
(789; 885)
9682
(9520; 9844)
ZN jícnu (C15) 162
(141; 183)
502
(465; 539)
401
(368; 434)
663
(621; 705)
93
(77; 109)
1821
(1751; 1891)
ZN žaludku (C16) 2589
(2505; 2673)
1137
(1082; 1192)
880
(831; 929)
1966
(1893; 2039)
718
(674; 762)
7290
(7150; 7430)
ZN slinivky břišní (C25) 1219
(1162; 1276)
316
(287; 345)
2307
(2228; 2386)
464
(429; 499)
4306
(4198; 4414)
Zhoubný melanom kůže (C43) 21346
(21106; 21586)
3771
(3670; 3872)
1167
(1111; 1223)
744
(699; 789)
794
(748; 840)
27822
(27548; 28096)
ZN děložního hrdla (C53) 12675
(12490; 12860)
2344
(2264; 2424)
2007
(1933; 2081)
614
(573; 655)
1176
(1120; 1232)
18816
(18590; 19042)
ZN těla děložního (C54) 22559
(22312; 22806)
2483
(2401; 2565)
1719
(1651; 1787)
665
(623; 707)
2801
(2714; 2888)
30227
(29941; 30513)
ZN vaječníku (C56) 4760
(4647; 4873)
1005
(953; 1057)
2640
(2555; 2725)
1592
(1526; 1658)
644
(602; 686)
10641
(10471; 10811)

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti.

Tabulka 3. Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2015 protinádorovou terapií1

Diagnóza Stadium
I
Stadium
II
Stadium
III
Stadium IV CELKEM
Nově diagnost.
stadium IV
Relapsy a progrese
u pacientů
z předchozích let
Karcinom prsu (C50) – ženy 3402
(3071; 3731)
2213
(2022; 2406)
1131
(1009; 1254)
411
(352; 472)
1235
(1177; 1293)
8392
(7631; 9156)
Karcinom tlustého střeva
a konečníku (C18–C20)
1890
(1744; 2035)
1829
(1726; 1933)
1915
(1776; 2054)
1473
(1398; 1550)
1747
(1678; 1816)
8854
(8322; 9388)
Nemalobuněčný karcinom plic
(C34; 64 % všech ZN plic)
552
(501; 603)
180
(153; 207)
911
(810; 1012)
1663
(1548; 1778)
1270
(1211; 1329)
4576
(4223; 4929)
Renální karcinom (C64)
(75 % všech ZN ledvin)
1835
(1674; 1995)
326
(282; 370)
330
(284; 376)
497
(460; 534)
2988
(2700; 3275)
Karcinom prostaty (C61) 6058
(5683; 6434)
1214
(1106; 1321)
874
(820; 929)
1176
(1120; 1232)
9322
(8729; 9916)
ZN močového měchýře (C67) 1623
(1472; 1774)
421
(374; 468)
125
(98; 153)
242
(197; 287)
484
(448; 520)
2895
(2589; 3202)
ZN varlat (C62) 369
(315; 424)
84
(48; 120)
60
(37; 84)
* 12
(6; 18)
525
(406; 646)
ZN jícnu (C15) 27
(20; 36)
141
(117; 166)
165
(138; 192)
176
(153; 198)
161
(140; 182)
670
(568; 774)
ZN žaludku (C16) 268
(232; 303)
132
(101; 162)
176
(132; 219)
391
(345; 438)
279
(252; 306)
1246
(1062; 1428)
ZN slinivky břišní (C25) 355
(286; 425)
114
(73; 155)
502
(416; 589)
260
(233; 287)
1231
(1008; 1456)
Zhoubný melanom kůže (C43) 1831
(1677; 1987)
417
(364; 470)
119
(85; 152)
90
(73; 106)
311
(282; 340)
2768
(2481; 3055)
ZN děložního hrdla (C53) 497
(442; 551)
110
(80; 141)
197
(164; 231)
114
(91; 136)
176
(154; 198)
1094
(931; 1257)
ZN těla děložního (C54) 1286
(1174; 1399)
205
(162; 249)
225
(177; 272)
70
(53; 88)
301
(272; 330)
2087
(1838; 2338)
ZN vaječníku (C56) 204
(166; 243)
84
(64; 104)
389
(347; 429)
238
(211; 264)
301
(272; 330)
1216
(1060; 1370)

1 Tabulka shrnuje predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2015. Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2007–2011), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách). Predikce nezahrnují neterminální relapsy onemocnění a průběžnou dispenzární péči.
* V případě ZN varlete se jedná o léčená relabující a progredující onemocnění do stadia III.

Tabulka 4. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2015

4A. Léky s platnou kategorizací – nově indikovaní pacienti v roce 2015

Lék – diagnóza Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Incidence léčených  predikovaná pro VZP
(kalkulováno jako 65 % populačních odhadů)
Lék – diagnóza Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Incidence léčených  predikovaná pro VZP
(kalkulováno jako 65 % populačních odhadů)
HERCEPTIN (Trastuzumab)
-
(neo)adjuvance
- karcinom prsu
687 (644; 732) 412 (386; 439) ALIMTA (Pemetrexed)
- maligní mezoteliom pleury
29 (22; 37) 17 (13; 22)
HERCEPTIN (Trastuzumab)
-
1. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
176 (155; 199) 106 (93; 119) AVASTIN (Bevacizumab)
- 1. linie léčby
- renální karcinom
72 (59; 88) 43 (35; 53)
HERCEPTIN (Trastuzumab)
-
2. a vyšší linie léčby
- metastatický karcinom prsu
23 (16; 33) 14 (10; 20) SUTENT (Sunitinib)
- 1. linie léčby
- renální karcinom
402 (370; 437) 241 (222; 262)
TYVERB (Lapatinib)
- 1. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
13 (8; 21) 8 (5; 13) SUTENT (Sunitinib)
- 2. linie léčby
- renální karcinom
105 (89; 123) 63 (53; 74)
TYVERB (Lapatinib)
- 2. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
23 (16; 33) 14 (10; 20) INLYTA (Axitinib)
- 2. linie léčby
- renální karcinom
95 (80; 113) 57 (48; 68)
AVASTIN (Bevacizumab)
- 1. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
153 (133; 175) 92 (80; 105) NEXAVAR (Sorafenib)
- 2. linie léčby
- renální karcinom
25 (17; 35) 15 (10; 21)
PERJETA (Pertuzumab)
- 1. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
137 (118; 158) 82 (71; 95) TORISEL (Temsirolimus)
- 1. linie léčby
- renální karcinom
144 (125; 165) 86 (75; 99)
KADCYLA (Trastuzumab emtansin)
- 1. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
14 (8; 22) 8 (5; 13) AFINITOR (Everolimus)
- 2. linie léčby
- renální karcinom
120 (103; 140) 72 (62; 84)
KADCYLA (Trastuzumab emtansin)
- 2. linie léčby
- metastatický karcinom prsu
106 (90; 125) 64 (54; 75)  VOTRIENT (Pazopanib)
- 1. linie
- renální karcinom
217 (193; 243) 130 (116; 146)
HALAVEN (Eribulin mesylát)
- 2. a vyšší linie léčby
- metastatický karcinom prsu
208 (185; 233) 125 (111; 140)  VOTRIENT (Pazopanib)
- 2. linie
- renální karcinom
25 (17; 35) 15 (10; 21)
AFINITOR (Everolimus)
- 2. a vyšší linie léčby
- metastatický karcinom prsu
401 (369;436) 241 (221ů262) TARCEVA (Erlotinib)
- 1. linie
- zhoubný nádor pankreatu
389 (357; 423) 233 (214; 254)
AVASTIN (Bevacizumab)
- 1. linie léčby
- karcinom kolorekta
1847 (1777; 1919) 1108 (1066; 1151) ERBITUX (Cetuximab)
- nádory hlavy a krku
288 (241; 351) 173 (145; 211)
AVASTIN (Bevacizumab)
- 2. a vyšší linie léčby
- karcinom kolorekta
433 (393; 479) 260 (236; 287) GLIVEC (Imatinib)
- 1. linie léčby
- GIST
290 (258; 327) 174 (155; 196)
ERBITUX (Cetuximab)
- 1. linie léčby
- karcinom kolorekta
504 (468; 543) 302 (281; 326) SUTENT (Sunitinib)
- 2. linie léčby
- GIST
41 (30; 55) 25 (18; 33)
ERBITUX (Cetuximab)
- 2. a vyšší linie léčby
- karcinom kolorekta
283 (248; 322) 170 (149; 193) NEXAVAR (Sorafenib)
- hepatocelulární karcinom
130 (110; 153) 78 (66; 92)
VECTIBIX (Panitumumab)
- 1. linie léčby
- karcinom kolorekta
504 (468; 543) 302 (281; 326) JAVLOR (Vinflunine)
- 2. linie léčby
- karcinom močového měchýře
303 (275; 333) 182 (165; 200)
VECTIBIX (Panitumumab)
- 2. a vyšší linie léčby
- karcinom kolorekta
263 (231; 299) 158 (139; 179)  ZELBORAF (Vemurafenib)
- 1. linie léčby
- zhoubný melanom kůže
202 (179; 227) 121 (107; 136)
ZALTRAP (Aflibercept)
- 2. a vyšší linie léčby
- karcinom kolorekta
241 (208; 278) 145 (125; 167)  YERVOY (Ipilimumab)
- 2. a vyšší linie léčby
- zhoubný melanom kůže
50 (39; 63) 30 (23; 38)
STIVARGA (Regorafenib)
- vyšší linie léčby
- karcinom kolorekta
242 (217; 269) 145 (130; 161) ERIVEDGE (Vismodegib)
- bazocelulární karcinom
49 (38; 62) 29 (23; 37)
TARCEVA (Erlotinib)
- 1. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
39 (29; 51) 23 (17; 31) AVASTIN (Bevacizumab)
- 1. linie léčby
- karcinom ovária
216 (192; 242) 130 (115; 145)
TARCEVA (Erlotinib)
- maintenance po 1. linii
- nemalobuněčný karcinom plic
148 (129; 170) 89 (77; 102) AVASTIN (Bevacizumab)
- 2. linie léčby
- karcinom ovária
107 (91; 126) 64 (55; 76)
TARCEVA (Erlotinib)
- 2. a vyšší linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
1111 (1035; 1192) 667 (621; 715) XTANDI (Enzalutamid)
- iniciální léčba
- karcinom prostaty
138 (119; 159) 83 (71; 95)
ALIMTA (Pemetrexed)
- 1. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
495 (459; 533) 297 (275; 320) XTANDI (Enzalutamid)
- následná léčba
- karcinom prostaty
89 (74; 106) 53 (44; 64)
ALIMTA (Pemetrexed)
- maintenance po 1. linii
- nemalobuněčný karcinom plic
287 (260; 316) 172 (156; 190) JEVTANA (Cabazitaxel)
- následná léčba
- karcinom prostaty
89 (74; 106) 53 (44; 64)
ALIMTA (Pemetrexed)
- 2. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
372 (341; 405) 223 (205; 243) ZYTIGA (Abiraterone)
- iniciální léčba
- karcinom prostaty
118 (101; 137) 71 (61; 82)
AVASTIN (Bevacizumab)
- 1. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
223 (199; 249) 134 (119; 149)  ZYTIGA (Abiraterone)
- následná léčba
- karcinom prostaty
 71 (58; 87) 43 (35; 52)
IRESSA (Gefitinib)
- 1. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
155 (135; 177) 93 (81; 106) XOFIGO (radium-223)
- iniciální léčba
- karcinom prostaty
20 (13; 29) 12 (8; 17)
GIOTRIF (Afatinib)
- 1. linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
77 (63; 93) 46 (38; 56) XOFIGO (radium-223)
- následná léčba
- karcinom prostaty
71 (58; 87) 43 (35; 52)
XALKORI (Crizotinib)
- 2. a vyšší linie léčby
- nemalobuněčný karcinom plic
34 (22; 50) 20 (13; 30) AVASTIN (Bevacizumab)
- glioblastom
153 (133; 175) 92 (80; 105)

4B. Onkologické diagnózy souhrnně – nově indikovaní pacienti v roce 2015

Diagnóza a linie léčby Klinicky korigovaný epidemiologický
odhad pro celou populaci ČR
Počet pacientů predikovaných pro VZP
pro rok 2015
(65 % populačních odhadů)
karcinom prsu
- (neo)adjuvance
687 (644; 732) 412 (386; 439)
karcinom prsu
- 1. linie léčby
493 (422; 575) 296 (254; 345)
karcinom prsu
- 2. a vyšší linie léčby
761 (676; 860) 458 (406; 517)
karcinom kolorekta
- 1. linie léčby
2855 (2713; 3005) 1712 (1628; 1803)
karcinom kolorekta
- 2. a vyšší linie léčby
1462 (1297; 1647) 878 (779; 987)
nemalobuněčný karcinom plic
- 1. linie léčby
1424 (1274; 1589) 854 (763; 954)
nemalobuněčný karcinom plic
- 2. a vyšší linie léčby
1517 (1398; 1647) 910 (839; 988)
maligní mezoteliom pleury 29 (22; 37) 17 (13; 22)
renální karcinom
- 1. linie léčby
835 (747; 933) 500 (448; 560)
renální karcinom
- 2. linie léčby
370 (306; 446) 222 (183; 268)
zhoubný nádor pankreatu 389 (357; 423) 233 (214; 254)
nádory hlavy a krku 288 (241; 351) 173 (145; 211)
hepatocelulární karcinom 130 (110; 153) 78 (66; 92)
GIST 331 (288; 382) 199 (173; 229)
karcinom močového měchýře 303 (275; 333) 182 (165; 200)
zhoubný melanom kůže 252 (218; 290) 151 (130; 174)
bazocelulární karcinom 49 (38; 62) 29 (23; 37)
karcinom ovaria 323 (283; 368) 194 (170; 221)
karcinom prostaty
- iniciální léčba
276 (233; 325) 166 (140; 194)
karcinom prostaty
- následná léčba
320 (264; 386) 192 (158; 232)
glioblastom 153 (133; 175) 92 (80; 105)

Tabulka 5. Predikce měsíční prevalence onkologických pacientů na cílené léčbě pro rok 2015 – celopopulační data

Diagnóza/indikace Predikce měsíční prevalence
léčených pacientů
(90% IS)1
Hodnoty vyplývající z analýzy dat NOR a
dat klinických registrů ČOS ČLS JEP
ZN prsu 1988 (1915; 2061)a
     (neo) adjuvance 790 (744; 836)
     metast. – 1. linie 841 (794; 889)
     metast. – vyšší linie 356 (325; 387)
ZN kolorekta 2130 (2054; 2206)b
     metast. – 1. linie 1515 (1451; 1579)
     metast. – vyšší linie 615 (574; 656)
ZN ledvin 661 (619; 703)c
     metast. – 1. linie 470 (434; 505)
     metast. – vyšší linie 191 (169; 214)
ZN plic 593 (553; 633)d
ZN slinivky břišní 169 (148; 190)
Hodnoty získané jednorázovým
sběrem podkladů z center
GIST 134 (115; 153)
ORL – Erbitux 50 (38; 61)
Hepatom – Nexavar 11 (5; 16)

1 Predikce vycházející z populačních dat (vývoj incidence, prevalence a mortality daných onemocnění) a jsou následně korigovány na podíl skutečně protinádorově léčených pacientů. Odhady dále pracují i s údaji z funkčních klinických registrů ČOS ČLS JEP (střední doba léčby, doba dosaženého přežití). U méně četných indikací byly podklady získány přímo z onkologických center.
a  predikce na rok 2015 zahrnuje přípravky Herceptin, Tyverb, Avastin, Perjeta, Kadcyla, Halaven
b  predikce na rok 2015 zahrnuje přípravky Avastin, Erbitux, Vectibix, Zaltrap, Stivarga
c  predikce na rok 2015 zahrnuje přípravky Sutent, Nexavar, Torisel, Avastin, Afinitor, Votrient, Inlyta
d  predikce na rok 2015 zahrnuje přípravky Tarceva, Alimta, Avastin, Iressa, Giotrif, Xalkori

Článek zpracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv – analýza dat a informační zázemí:
RNDr. O. Májek, PhD.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.;
RNDr. Denisa Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; ing. Petr Brabec, PhD.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Rada odborných garantů /abecedně/:
prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prim. MUDr. D. Feltl, Ph.D.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; doc. MUDr. M. Hajdúch, CSc.; prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.; prof. MUDr. M. Marel, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof.. MUDr. J. Petera, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.; prof. MUDr. M. Pešek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. M. Ryska, CSc.; Prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.; prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; MUDr. M. Šafanda; doc. MUDr. V. Študent, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.

Zdrojová data

Predikce využívají pouze validní populační data, oficiálně získaná od zákonem určených správců. Data jsou analyzována v anonymizované podobě. Konkrétně jde o následující zdroje:

  • Národní onkologický registr ČR (správce a poskytovatel dat: ÚZIS ČR). Standardně sbíraná epidemiologická databáze o zhoubných nádorech s více než 1,8 mil. záznamů od roku 1977. Populační data jsou k dispozici k roku 2011, situace v následujících letech je předmětem predikcí. 
  • Demografická data populace ČR a registr zemřelých (správce a poskytovatel dat: ČSÚ ČR) tvoří nepostradatelnou informační základnu pro prediktivní hodnocení epidemiologických dat. 
  • Expertní odhady zaměřené na hodnoty, které není možné z populačních dat věrohodně získat: pravděpodobnost diseminovaných relapsů u různých stadií onemocnění v různou dobu od ukončení primární terapie a pravděpodobnost absolvování různých linií léčby u metastatických onemocnění.

 

Predikce jsou převzaty z oficiálního webu Národního onkologického programu www.onconet.cz, kde také najdete další informace.