10LETÉ VÝSLEDKY PRIMÁRNĚ KONZERVATIVNÍHO POSTUPU VE SKUPINĚ 141 MUŽŮ S NÍZKORIZIKOVÝM KARCINOMEM PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 161

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková; Helena Kiacová

Východiska:

Pacientům s časně zachyceným karcinomem prostaty podle prognostických faktorů, předpokládaného biologického chování nádoru, konkomitantních onemocnění předkládá urolog tři možnosti léčby, radikální chirurgickou či radiační léčbu nebo pečlivé sledování - watchful waiting či aktive survilance. Cílem sdělení je analýza výsledků 10letého longitudinálního sledování konzervativní léčby CAP. V diskuzi jsou váženy důvody volby pečlivého sledo­vání (watchful waiting, WW) jako alternativní konzervativní léčebné možnosti nízkorizikového karcinomu prostaty.

Soubor pacientů a metody:

V souboru je sledováno 141 pacientů s karcinomem prostaty, kategorií T1-2N0M0, s Gleason skóre < 7 (3 + 4), mediánem vstupního věku 70,1 a iniciálním PSA < 10,0 ug/l (0 4,67 ug/l). Klasifikace byla doplněna CT pánve, kvartálně byly sledovány PSA, TRUS, nález per rektum, ročně pak scan skeletu. Každý pacient byl podrobně poučen a souhlasil s WW.

Výsledky:

V průběhu studie byla u 41 nemocných indikována aktivní léčba. Důvodem bylo zdvojení hodnoty PSA (doubling time) během 12 měsíců, výrazná progrese nálezu per rectum nebo žádost pacienta. Doba do konverze v průměru činila 40 měsíců a průměr sledování 58 měsíců. Za dobu sledování zemřelo 32 nemocných, 22 z neonkologických příčin, 8 na nádorovou duplicitu a pouze dva na vlastní karcinom prostaty. Ostatní jsou v on­kologicky uspokojivém stavu, bez známek zvýšené aktivity karcinomu.

Závěr:

WW, která prakticky negativně neovlivní kvalitu života pacienta, může být při správné indikaci přijatelnou alternativou aktivní léčby u nízkorizikových časně detekovaných karcinomů prostaty.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013