20 let činnosti Ligy proti rakovině Praha.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 145

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Diensbier, DrSc.; MUDr. Jarmila Pradáčová; MUDr. Eliška Hrubá

Liga proti rakovině je nevládní nezisková humanitární organizace onkologicky nemocných, rodinných příslušníků, jejich přátel a zdravotníků, převážně v penzijním věku. V červenci letošního roku oslaví 20 let své existence.

Stanovy byly registrovány na Ministerstvu vnitra 17.7.1991 a z historických důvodů název Praha se stal součástí sdružení. Liga byla přijata jako člen Asociace evropských lig proti rakovině (ECL) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC).

Liga proti rakovině plní celostátní funkci. Má přes 1400 individuálních členů a 57 kolektivních dobrovolných členských organizací z celé České republiky.

Cílem je působit výchovně, sloužit veřejnosti a pomáhat nemocným. Od svého vzniku Liga sleduje tři cíle vyjádřené trojlístkem svého loga:

  1. věnuje se nádorové prevenci
  2. snaží se zlepšit kvalitu života onkologických pacientů
  3. podporuje grantovým způsobem onkologický výzkum a přispívá na investiční modernizaci nebo kompletizaci onkologických center.


Během týdne 7 lékařů odpovídá na telefonické a písemné dotazy na Nádorové telefonní lince (224 920 935) nebo se věnuje osobním návštěvám a jejich zdravotním problémům. Od začátků působnosti Ligy bylo zodpovězeno přes 36.500 telefonních dotazů. Lékaři seznamují v tisku, v televizi a v rozhlase širokou veřejnost s nádorovou problematikou. Liga vydává 38 brožur, které bezplatně poskytuje zájemcům i nemocnicím.

Hlavní akcí Ligy je Český den proti rakovině (dříve Květinový den), který se koná vždy v květnu a letos již počtrnácté. S květem měsíčku lékařského každoročně lidé dostávají leták s poučením, jak se vyvarovat některých rizik, která se spolupodílejí na vzniku nádorového onemocnění. Jde tedy současně o největší preventivní výchovnou akci v ČR.

Každoročně u příležitosti Světového dne proti rakovině Liga organizuje monotématicky zaměřené sympozium pro odbornou i laickou veřejnost. Letošní je věnováno problému karcinomu prostaty.

Pravidelně se Liga zúčastňuje na Pragomedice, kde má stánek s informativními brožurami, kterých se například v roce 2009 rozdalo 14 500 kusů.

Již druhým rokem pořádá Liga v říjnu putovní výstavu s heslem ´Každý svého zdraví strůjcem´. Je to akce v rámci Týdne proti rakovině. Ve žlutém stanovém městečku jsou instalovány panely informující o nádorové prevenci, jejíž nezbytnou součástí je zdravý způsob života. V roce 2009 se výstava uskutečnila v 9 českých a moravských městech. Návštěvnost byla přes 15.000 zájemců a rozdalo se 20.530 brožur a informačních materiálů.

Pro pacienty po prodělaném nádorovém onemocnění pořádáme šestkrát ročně 14denní rekondiční pobyty v sanatoriu Na Pleši v Mníšku pod Brdy a v Meziboří v Krušných horách.

Z přehledu aktivit v jednotlivých letech je zřejmé, že autorita organizace vzrůstá úměrně s rozsahem a seriózností akcí podmíněných finančními možnostmi.

Liga se snaží, aby její činnost byla průhledná. Pořádá 3 tiskové konference ročně a průběžně informuje členskou základnu, média i v ligovém Zpravodaji. Veřejnost i členové mají k dispozici také zpravodajství na internetových stránkách. Každoročně jsou vydávány závěrečné zprávy, které jsou rozesílány domácím i zahraničním adresátům.

I když v začátcích pomohly velké sponzorské dary a dotace Ministerstva zdravotnictví, od zahájení květinových dnů se stali hlavními dárci především spoluobčané, kteří si kupují květ měsíčku lékařského.

Liga pořádá ročně 2 koncerty. Jeden v květnu nebo v červnu, jako poděkování účastníkům Českého dne proti rakovině, a další před vánocemi v Karolinu. V květnu se dr. Pradáčová vždy účastní výstupu na Sněžku v rámci Mezinárodního dne nekouření, celosvětově organizovaného WHO.

Získané obnosy nám pomáhají financovat vydávání brožur, přispívat na rekondice pacientů a poskytovat statisícové až milionové částky na větší projekty. Kupř. stavbu plaveckého bazénu Na Pleši a renovaci pavilónu pro rekondice (14 mil. Kč), na nákup doplňkové techniky ve VFN v Praze (2 mil. Kč), na diagnostickou planární kameru, na dovybavení brachyterapeutických pracovišť FN v Ostravě a Hradci Králové (1,5 mil. Kč), nebo na informační systém v MOÚ Brno (cca 1 mil. Kč).

Každoročně Liga uděluje Vědeckou cenu za významnou publikaci v oblasti onkologie, spojenou s částkou 50 000,- Kč.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010