4D-CT - VYUŽITÍ V RADIOTERAPII A ZKUŠENOSTI VE FNHK

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 220

Autoři: MUDr. Petra Malá

Dýchaní ovlivňuje aktuální polohu většiny orgánů v těle. Naší snahou je využití 4DCT technologie k získaní sérií CT scanů v závislosti na fázi dechového cyklu a posléze využití získaných informací k plánování ozařování v lokalitách, kde dýchaní významně ovlivňuje pohyb tumoru či rizikových orgánů, jako je hrud­ník nebo epigastrium. Při využití 4D-CT dat můžeme přesněji zjistit rozsah pohybu a posléze přistoupit k úpravě plánovacího objemu přidáním ITV nebo po­mocí využití jiných technologií, jako je např. respiratory gating, minimalizovat cílové objemy. Naše klinika využívá technologii 4DCT standardně při plánovaní ozařování tumorů plic, žlučových cest, jater a jiných nádorů v oblasti epigastria. Dle velikosti rozsahu pohybu tumoru během dýchaní se pak rozhodujeme o úpravě ITV nebo při výrazném pohybu o využití respiratory gatingu, kde CT data získaná v konkrétní fázi dechového cyklu použijeme při aplikaci radiote­rapie v této konkrétní dechové fázi. Většinou využíváme metodu retrospektivního gatingu, přičemž jsou data snímaná během celého dechového cyklu pak rozdělena po 10 % do 10 binů a scany získané ve stejné fázi cyklu jsou zařazené do stejného binu, což šetří náš čas a pro pacienta je méně náročné. Pak po rekonstrukci vybereme určitý úsek dechového cyklu, ve kterém chceme aplikovat záření. Prospektivní gating je časově náročnější možnost, kde předem ur­číme okno (např. inspírium), které budeme snímat, a CT scany jsou provedeny jenom v tomto okně. 4D-CT model je odvislý od rychlosti rotace gantry a tzv. hodnoty pitch (posun stolu během jedné rotace o 360°) a samozřejmě od spolupráce pacienta, jeho pravidelného dýchaní a od času trvání jednoho výdechu a nádechu. To vše je nutné zkoordinovat, abychom se dobrali úspěšného výsledku v praxi. V přednášce budou prezentovány především naše 4leté zkušenosti s touto technologií s důrazem na zajištění quality assurance.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013