ABIRATERON ACETÁT U CHEMONAIVNÍHO PACIENTA S KARCINOMEM PROSTATY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 255

Autoři: MUDr. Běla Malinová

Východiska:

Základní hormonální terapii karcinomu prostaty (CaP) představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Po selhání androgenní deprivační terapie (ADT) je u kastračně rezistentního metastatického CaP (mCRPC) indikována chemoterapie (CHT). Léčbou první volby je kombinace docetaxel + prednison. Po selhání CHT je indikováno podání abirateron acetátu, specifického inhibitoru enzymu CYP17, což vede k blokádě bio syntézy androgenů ve varlatech, nadledvinách a v nádorových buňkách CaP.

Popis případu:

V 2/ 2001 byl u pacienta JB, 1930, zjištěn CaP cT3NXM0, iPSA 8,48 μg/ l, GS 8–9. Pacient byl indikován ke konzervativní terapii: ADT po dobu 6 měsíců + radikální radioterapii (RT) prostaty a semenných váčků v celkové dávce 72 Gy. V 4/ 2003 pro biochemický relaps (PSA 7,98 μg/ l) byla nasazena totální androgenní blokáda (TAB), od 11/ 2004 byl podáván pouze antiandrogen a pro opakované nulové hodnoty PSA byla ADT ukončena. V 5/ 2008 pro b-relaps byl opět nasazen bicalutamid v dávce 150 mg/ den s dobrou odpovědí. V 11/ 2010 pro izolovanou elevaci PSA byla opět zahájena TAB. Na jaře 2012 došlo k vzestupu PSA až na 16,97 μg/ l v 8/ 2012 při kastrační hladině testosteronu (0,27 nmol/ l). Základní restagingová vyšetření byla negativní, celotělové PET/ CT s cholinem nalezlo ložisko zvýšené akumulace RF v lopatě kosti kyčelní. Tento nález nebyl patrný ani na scintigrafii skeletu, ani na CT. Klinicky pacient neměl žádné obtíže. Lékem první volby je podání chemoterapie (TXT + PDN). Tato léčba byla u pacienta kontraindikována pro chronickou renální insuficienci (CHRI). Proto jsme požádali ZP o schválení podání abirateron acetátu (Zytigy), současně jsme provedli paliativní RT ložiska v kosti kyčelní dávkou 10 × 3 Gy a byl nasazen bisfosfonát p.o. v redukované dávce pro CHRI. Od 11/ 2012 bylo zahájeno podávání Zytigy v dávce 1 000 mg/ den + PDN 2 × 5 mg. Pacient pokračuje v zavedené terapii dosud. Hodnoty PSA se pohybují kolem 0,1 μg/ l, testosteron je pod mezí detekce. Tolerance léčby je dobrá, bez vedlejších nežádoucích účinků. Celkový stav pacienta je výborný. Hodnoty PSA, testosteronu, ledvinných a jaterních funkcí jsou uvedeny v tab. 1. (tabulka není součástí abstraktu)

Závěr:

U pacienta s dg CaP vysokého rizika, po RT s krátkodobou ADT, po opakovaných b-relapsech reagujících na ADT došlo po 11,5 letech ke generalizaci do skeletu. Pro CHRI byla kontraindikována CHT. V současné době je pacient 1 rok léčen abirateron acetátem, léčbu toleruje velmi dobře. Pacient má výbornou kvalitu života, je stále pracovně činný, ECOG 0, je bez známek základního onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014