ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION (APBI) S PERIOPERAČNÍ INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIÍ – PILOTNÍ STUDIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 106

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Ing. Linda Kašaová, Ph.D.; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Ahmed Awadh Asghar (Asgar/Asguar) Ali; Ing. Petr Paluska

Východiska:

Retrospektivní hodnocení proveditelnosti APBI pomocí perioperační multikatetrové intersticiální brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem (MIB) u vybraných pacientek s časným karcinomem prsu.

Soubor pacientů a metody:

Perioperační MIB pro APBI je používána na naší klinice od roku 2012 pro vybrané pacientky s karcinomem prsu s nízkým rizikem (věk > 60 let, pT1pN0M0, G1–G2, bez angioa lymfangioinvaze, HER2 neg). U těchto pacientek jsou bezprostředně po tumorektomii s biopsií sentinelové uzliny a zavedení chirurgických svorek aplikovány afterloadingové plastické katetry pomocí dutých ocelových jehel. APBI je zahájena 7. pooperační den. Po zakreslení lůžka tumoru s ohledem na jizvu, chirurgické svorky a lokalizaci tumoru dle mamografie je definován CTV tak, aby zaručoval bezpečnostní lem minimálně 20 mm ve všech směrech. Předepsaná dávka je 34 Gy (10 × 3,4 Gy 2krát denně).

Výsledky:

Mezi březnem 2012 a lednem 2014 bylo léčeno metodou APBI s MIB 34 pacientek. Medián sledování je 10,2 měsíce (1–23). Nepozorovali jsme akutní komplikace, poruchu hojení nebo infekci. Všechny pacientky byly s léčbou spokojeny.

Závěr:

APBI s perioperační multikatetrovou intersticiální brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem je u selektovaných pacientek s časným karcinomem prsu proveditelná. Naše léčebné schéma výrazně zkracuje dobu léčby a umožňuje precizní aplikaci afterloadingových katetrů pod přímou zrakovou kontrolou.

Podpořeno programem PRVOUK P37/ 06 a SVV-2013 – 266901.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014