Adjuvantní terapie u žen s karcinomem prsu ve věkové skupině pod 35 let

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 052

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Jevem posledních let je nárůst počtu nemocných mladší věkové skupiny. Arbitrárně stanovená hranice 35 let vymezuje skupinu žen s karcinomem prsu s vyšším rizikem metastatické disseminace bez ohledu na další rizikové faktory. Zhoubné nádory prsu u této věkové skupiny se vyznačují agresivním biologickým chováním. Jedná se většinou o nádory vyššího gradingu, s negativní expresí hormonálních receptorů, s častou vaskulární a lymfatickou invazí, se zvýšenou expresí HER-2.

Při konzervativním prs uchovávajícím výkonu jsou více ohroženy lokální recidivou. Je to nejen z důvodu vyšší biologické agresivity, ale též z důvodu snahy dosáhnout chirurgicky co nejlepšího kosmetického výsledku, což může být na úkor dostatečné radikality zajišťující dostatečné okraje chirurgického řezu. Je stále diskutována vhodnost konzervativních výkonů v této věkové skupině vůbec. Systémová chemoterapie na bazi antracyklinů by měla být podávána v dostečné dávkové intenzitě.

Při zvýšené expresi hormonálních receptorů není samostatná hormonální manipulace dostačující a měla by být vždy kombinována s chemoterapií. Ženám této věkové skupiny by měla být poskytnuta optimální léčba s radikálním kurativním záměrem vždy s respektováním dlouhodobého léčebného výsledku a rizikem i pozdních nežádoucích ůčinků. Autoři navrhují vytvoření specializované jednotky v rámci komplexního onkologického centra, která by měla zajišťovat komplexní léčbu včetně podpůrné léčby, psychologické podpory a genetického testování právě u této z hlediska věku zvýšeně rizikové skupiny žen s karcinomem prsu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004