Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.; doc.RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; Bc. Petr Bienert; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.; prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Úvod

Je známo, že centrální podávání agouti-related peptidu (AgRP) má u myší trpících nádorovým onemocněním dobrý preventivní účinek proti rozvoji kachexie. Předpokládá se, že konstitutivně vyšší plazmatické hladiny AgRP mohou chránit proti rozvoji kachexie i u člověka. V této studii jsme proto srovnávali pacientky s anamnézou endometriálního karcinomu, které jsou bez známek onemocnění a u kterých se během léčby onemocnění a po něm nevyvinula kachexie, a zdravé ženy podobného věku.

Metody

Do studie bylo zařazeno celkem 53 pacientek s anamnézou úspěšně léčeno endometriálního karcinomu, u kterých nedošlo před léčbou / během léčby / po ní k rozvoji kachexie a které jsou minimálně 3 roky bez známky onemocnění, a 93 zdravých kontrolních žen. Hladiny AgRP v séru byly stanoveny s použitím komerčně dostupného ELISA kitu. Pro statistickou analýzu byla použita analýza variance a byly vytvořeny logistické regresní modely.

Výsledky

Hladiny AgRP v plazmě byly signifikantně vyšší u pacientek s anamnézou endometriálního karcinomu než u kontrol; nejnižších hladin AgRP dosahovalo u obézních kontrolních žen (77.4 ± 19.8 pg/ml), naopak nejvyšší hladiny AgRP byly pozorovány u neobézních pacientek (100.5 ± 21.12 pg/ml; p = 0.004). Pozorovali jsme statisticky významné rozdíly v hladinách AgRP mezi sledovanými skupinami (p = 0.002). V rámci analýzy regresních modelů bylo AgRP významně asociováno s BMI i s diagnózou endometriálního karcinomu, přičemž tento vztah byl statisticky nezávislý a podržel si svou signifikanci i po adjustaci na věk a menopauzální status.

Závěr

Pacientky, které byly úspěšně léčeny pro endometriální karcinom, u kterých se nerozvinula kachexie, měly signifikantně vyšší hladiny AgRP než srovnávací zdravá populace, nezávisle na svém BMI a menopauzálním statusu. Lze spekulovat, že konstitutivně zvýšené hladiny AgRP mohou mít ochranný efekt proti rozvoji kachexie u této skupiny žen.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011