Akcelerovaná brachyradioterapie u karcinomu prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIX. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 172

Autoři: Dis. Pavla Gregorčíková; Jarmila Fuchsová; Dis. Radmila Kohútová

Standardním léčebným postupem u časných stadií karcinomu prsu je parciální mastektomie s adjuvantní radioterapií v délce 6-7 týdnů, event. v kombinaci s chemoterapií či hormonální terapií. U vybraných pacientek s klinickým stadiem I a II je alterna­tivou samostatná akcelerovaná brachyradioterapie v délce jednoho týdne, která je v MOÚ aplikována v rámci evropské multicentrické studie organizace GEC-ESTRO. Základními kritérii pro samostatnou brachyradioterapii v rámci klinické studie jsou: věk nad 40 let, tumor menší než 3 cm a bezpečnostní lem min. 10 mm, negativní uzliny, histologické ověření karcinomu.

Intersticiální brachyradioterapie - jde o invazivní techniku, při které jsou aplikátory ve formě kovových jehel nebo plastiko­vých katetrů implantovány přímo do nádoru nebo jeho lůžka. Postup aplikace: Radiologická asistentka připraví stolek sterilně překrytý rouškou s pomůckami pro aplikaci. Výkon se provádí v celkové anestezii za aseptických podmínek. Lékař provede dez­infekci prsu, jeho okolí a zarouškování hrudníku sterilními rouškami. Asistentka C ramenem provede skiaskopické zobrazení cílového objemu, který chirurg vyznačil RTG kontrastními klipy. Lékař označí fixem aplikační oblast (lůžko nádoru s lemem 2 cm). Poté pomocí můstku postupně zavádí do otvorů můstku jehly ve 2 i více rovinách. Pak opatrně odstraní můstek. Jehlami protáhne plastikové aplikátory a zároveň postupně odstraní jehly. Katetry proti posunutí jsou fixovány speciálními knoflíky. Ve spolupráci s fyzikem asistentka očísluje jednotlivé katetry pro snadnější a bezpečnější připojování k ozařovacímu přístroji. Prso se zakryje sterilními longetami, přelepí nedráždivou náplastí. Anesteziolog probouzí pacientku, která se pak uloží na lůžko. Poté je provedeno plánovací CT vyšetření. Radiologická asistentka ve spolupráci s fyzikem označí za pomoci kontrastních značek roz­sah CT řezů. Po skončení CT vyšetření je prso překryto sterilními longetami a zafixováno prubanem. CT vyšetření je on line zasláno do plánovacího systému (Varisu) pro fyzika, který s lékařem vypracují ozařovací plán, stanoví dávku a ozařovací čas.

Ozařování probíhá 2x denně při pauze 6 hodin. Jednotlivá dávka je 4 Gy, celkem 8 frakcí.

Před každým zahájením ozáření po odstranění krytí se provede dezinfekce vpichů. Lékař provede kontrolu katetrů, zda neby­ly posunuty a fixačními knoflíky upraví jejich polohu. Zdrojem záření je iridium-192 s vysokým dávkovým příkonem. Pacient­ka poučena a pohovorem zklidněna. V průběhu záření je monitory sledována jak fyzikem, tak asistentkou. Dorozumívací zaří­zení je také zapnuté. Po skončeném ozáření je odpojena od ozařovacího přístroje, do aplikačních katetrů jsou vsunuty markery; upravenou longetou se podloží fixační knoflíky, vše se fixuje prubanem. Po celkovém ukončení ozáření lékař odstraní katetry, longetou smočenou v roztoku Betadinu stlačí místa vpichů proti eventuelnímu drobnému krvácení. Poté jsou vpichy překryty ste­rilními longetami s dezinfekční mastí Betadin a Calcium panthotenicum. Fixujeme prubanem. Pacientka užívá během léčby brachyterapií a ještě 3 dny po ukončení profylakticky antibiotika. Následně je propuštěna do domácí péče. Za jeden měsíc je zvána ke kontrole na naší ambulanci, v případě potíží se může dostavit kdykoliv.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008