AKCELEROVANÁ RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY – NOVÝ STANDARD?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 252

Autoři: MUDr. Pavel Krupa; MUDr. Aleš Kudláček; MUDr. Ing. Jiří Komínek; MUDr. Hana Horová Doleželová, Ph.D.; Ing. Hana Tichá; Dana Tůmová

„Klasická“ kurativní radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty středního rizika rekurence je rozdělena do 40 frakcí. Celá série tak trvá asi dva měsíce. Myšlenka takto dlouhou terapii zkrátit při zachování účinnosti a toxicity je tak v mnoha ohledech velmi lákavá. Pro pacienta se zkrátí psychicky náročná doba léčby, uvolní se kapacita přístrojů, a tak se zkrátí čekací doba, pojišťovny zaplatí méně peněz. Jsou k dispozici cesty ke zkrácení? Navýšení velikosti jednotlivé frakce u většiny nádorů vede k vyššímu výskytu pozdní toxicity léčby. To lze vyvážit volbou konformnější techniky (IMRT, RapidArc, protony, Cyberknife apod.), redukcí bezpečnostních lemů (díky obrazové navigaci) nebo ideálně kombinace obou. Karcinom prostaty má však zvláštní radiobiologické vlastnosti – lze využít vyšší jednotlivé dávky při zachování účinku na tumor a poklesu pozdní toxicity. Následující graf ukazuje vypočítanou toxicitu pro dvě různé ozařovací techniky (3D konformní radioterapii a vysoce konformní rotační techniku RapidArc), dva různé bezpečnostní lemy a konečně dvě různá frakcionační schémata. Čísla jsou relativně vztažena k nejjednodušší technice. Model ukazuje, že pouhým použitím konformnější techniky dochází k jistému zlepšení všech parametrů, k vyššímu zlepšení dochází zavedením obrazové navigace s menším bezpečnostním lemem. Pouhá změna frakcionace při použití nejjednodušší techniky však vede k výraznému poklesu toxicity. Nejlepšího výsledku je pak dosaženo kombinací všech aspektů. Graf 1: Srovnání dvou různých ozařovacích technik, bezpečnostních lemů a frakcionačních schémat (normofrakcionace 40 × 2 Gy, 5 dní/ týden; hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie 21 × 3,0 Gy, střídavě 3 a 4 dny v týdnu). NTCP = normal tissue complication probability, TCP = tumour control probability, normoF = normofrakcionace, HART = hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie, 3D CRT = 3D konformní radioterapie). 11 mm a 7 mm je velikost bezpečnostího lemu.

Závěr:

Zavádění konformnějších technik radioterapie a obrazové navigace spolu s radiobiologickými poznatky umožňují při léčbě karcinomu prostaty používat alternativní frakcionační schémata výrazně zkracující celkovou dobu radioterapie. S přibývajícími klinickými studiemi se tak tyto režimy pravděpodobně stanou novým standardem, který ve svém důsledku povede ke zvýšení účinnosti, zmírnění nežádoucích účinků, ke zkrácení celkové doby léčby, a tím k vyššímu pohodlí a complience pacientů, navýšení kapacity radioterapeutických pracovišť a zkrácení čekacích dob a v neposlední řadě snížení nákladů.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014